1. ชื่อหน่วยวิจัย

ความน่าจะเป็นและการประยุกต์ (Probability and Its Application)

ภาควิชา

สถิติ

2. สมาชิกประกอบด้วย

1. รศ. สุรินทร์ ขนาบศักดิ์ (Assoc. Prof. Surin Khanabsakdi)

2. รศ. วัฒนาวดี ศรีวัฒนพงศ์ (Assoc : Wattanavadee Srivattanapong)

3. อ. ลำปาง แสนจันทร์ (Lec. Lampang Saenchan)

ผู้ประสานงาน

สมาาชิก

สมาาชิก

3. หลักการและเหตุผล

โดยทั่วไปแล้วการสรุปผลงานวิจัยจำเป็นต้องอาศัยสถิติเป็นเครื่องมือ ในการศึกษาวิชาการสถิติ จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็น ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ กระบวนวิชาที่เกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็น เป็นกระบวนวิชาที่บังคับเรียนสำหรับนักศึกษาวิชาเอก ซึ่งมีเนื้อหาที่เน้นหนักไปทางทฤษฎีที่ต้องอาศัยพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การนำความน่าจะเป็นมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน จะทำให้การเรียนการสอนน่าสนใจยิ่งขึ้น และสามารถนำผลการวิเคราะห์ไปใช้กับสังคมได้ระดับหนึ่ง

4. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

4.1 เพื่อทำการวิจัยที่เน้นเนื้อหาความน่าจะเป็นและการประยุกต์

4.2 เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ

5. งานวิจัยที่ดำเนินการอยู่

5.1 ผลกระทบของการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตามระบบใหม่ต่อการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (หัวหน้าโครงการวิจัย)

5.2 สื่อประกอบการสอนสถิติเบื้องต้น (ผู้ร่วมวิจัย)

5.3 การสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีต่อการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยของรัฐให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล (ผู้ร่วมวิจัย)

6. อุปกรณ์ / เครื่องมือวิจัยหลักที่มีอยู่แล้ว

เครื่องคอมพิวเตอร์

7. ผลสัมฤทธิ์ทางการวิจัยตั้งแต่ตุลาคม 2541- กันยายน 2542

7.1 Surin Khanabsakdi and Tammarat Tuntisuntisom, Real Scores in Multiple Choice Tests for Large Item Cases, J. Sci. Fac. CMU, 1998 ; 2(52) : 78-86.

7.2 Surin Khanabsakdi, Probability Table on the Same Answer with Guessing in Multiple Choice Tests, J. Sci. Fac. CMU, 1999 ; 26(1) : 52-53.

7.3 สุรินทร์ ขนาบศักดิ์, ช่วงคะแนนของการประเมินผลแบบอิงเกณฑ์สำหรับการวัดผลที่ใช้ข้อสอบแบบเลือกคำตอบ, วารสารวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย, พค. - มิย. 2542 , 53(3) : 189-191.

8. การใช้บริการวิชาการของหน่วยวิจัย

ให้คำปรึกษางานวิจัย

9. ศึกษาภาพและความพร้อมในการวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน

มีศักยภาพและความพร้อมในการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับสถิติวิเคราะห์