1. ชื่อห้องปฏิบัติการวิจัย

หอพรรณไม้และฐานข้อมูลของพืชพรรณ (Herbarium and Flora Database)

ภาควิชา

ชีววิทยา

2. สมาชิก

1. รศ. ดร. วิไลวรรณ อนุสารสุนทร

ผู้ประสานงาน

2. Mr. J.F. Maxwell

สมาชิก

3. Dr. Stephen Elliott

สมาชิก

4. นางปราณี ปาลี

5. นายเกริก ผักกาด

6. นางสาวรุ่งทิวา ปัญญายศ

7. นางสาวพินดา สิทธิสุนทร

8. Mr. Simon Gardner

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

3. หลักการและเหตุผล

ภาควิชาชีววิทยา นอกจากจะให้บริการทางด้านการเรียนการสอนแล้ว ยังเป็นแหล่งศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตภาคเหนือตอนบนอีกด้วย ปัจจุบันนี้ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับพรรณไม้และงานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งพรรณพืช (flora) ของบริเวณต่าง ๆ มากพอที่จะให้บริการและเผยแพร่ความรู้ไปยังนักวิชาการและชุมชนที่สนใจที่จะค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติมในแนวประยุกต์ได้ สมาชิกที่ทำงานเกี่ยวข้องกับหอพรรณไม้ได้ให้บริการแก่บุคคลภายนอกที่เข้ามาขอใช้บริการในการให้คำปรึกษา ตลอดจนช่วยบ่งบอกชนิด (identify) พรรณพืชเสมอมา และจำนวนผู้ที่เข้ามาใช้บริการมีจำนวนเพิ่มขึ้น ผู้มาขอใช้บริการได้แก่ นักวิจัยเกี่ยวกับพรรณไม้ บุคลากรจากองค์กรเอกชน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สมาชิกผู้ร่วมงานมีความเห็นว่าสมควรจะจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยเพื่อให้มีการเก็บตัวอย่างพืชเพิ่มขึ้น มีการวิจัยเกี่ยวกับตัวอย่างเหล่านี้ เพื่อจะได้เป็นแหล่งวิชาการทางด้านพรรณพืชของคณะต่อไป

4. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

1. เพื่อทำการวิเคราะห์พรรณไม้ตามวิธีทางพฤกษอนุกรมวิธาน

2. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเก็บพรรณไม้แห้ง และสร้างฐานข้อมูลของตัวอย่างพรรณไม้

3. เพื่อให้บริการแก่ชุมชนเกี่ยวกับแหล่งพืชพรรณ และในการบ่งชนิดของพรรณไม้

4. เพื่อให้บริการในการเก็บตัวอย่างพรรณไม้ ซึ่งจะใช้ในการวิจัยขั้นประยุกต์แก่หน่วยงานอื่น ๆ ที่ได้ขอมา

5. งานวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่

5.1 คู่มือศึกษาพรรณไม้ในเขตภาคเหนือ ได้รับทุนสนับสนุนจก IUCN (The world Conservation Union) และมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

6. อุปกรณ์ที่มีอยู่แล้ว

6.1 อุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่าง

6.2 เครื่องมือใช้ในการอัดแห้งของพืช

6.3 ตู้อบขนาดใหญ่

6.4 ตำราพรรณไม้ต่าง ๆ บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรูปวิธานในการบ่งชนิดของพืช

6.5 สารเคมีที่จะรักษาสภาพตัวอย่างพืชแห้ง

6.6 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

7. ผลสัมฤทธิ์ทางการวิจัยจนถึงปัจจุบัน

7.1 งานเกี่ยวกับพรรณไม้

7.1.1 การเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง ปี 2542 เก็บตัวอย่างจำนวน 1,000 ตัวอย่าง

7.1.2 การให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และนักศึกษาที่มาสอบถามหรือมาดูงานของหอพรรณไม้ เช่น สถาบันราชภัฏจอมบึง ราชบุรี, สถาบันราชภัฏเชียงราย, โรงเรียนดำรงศึกษาสงเคราะห์ เป็นต้น

7.1.3 สำรวจความหลากหลายของพรรณไม้มีท่อและการกระจายของพรรณไม่ทางภูมิศษสตร์ ณ.อุทยานแห่งชาติดอยหลวง จ. เชียงราย ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ BRT ส่งรายงานขั้นสุดท้ายเมื่อเดือน สิงหาคม 2542

7.2 ผลงานตีพิมพ์

Maxwell, J.F., S. Elliott, P. Palee and V. Anusarnsunthorn, 1995. The vegetation of Doi Khuntan National Park, Lamphun-Lampang Provinces, Thailand. Nat. Hist. Bull. Siam Soc. 43(2): 185-206.

Maxwell, J.F. 1996. Botanical Notes of the Flora of Northern Thailand, 5. Nat. Hist. Bull. Siam Soc. 44(1): 11-22.

Maxell, J.F. 1996. Vegetation of the Mae Soi Conservation Area, Chom Tong District, Chiang Mai Province, Thailand, Tigerpaper (FAO) 23:1, 22-27.

Maxwell, J.F., S. Elliott, P. Palee and V. Anusarnsunthorn, 1997. The vegetation of Jae Sawn National Park, Lamphun Province, Thailand. Nat. Hist. Bull. Siam Soc. 45(1): 71-97.

Maxwell, J.F.1998. Upland Vegetation of Doi Chiang Dao Wildlife Sancturary, Chiang Mai Province, Thailand. Tigerpaper 25:3, 5-11.

Maxwell, J.F. 1998. Botanical Notes on the Flora of Northern Thailand, 6. Nat. Hist. Bull. Siam Soc. 46:2, 151-159.

Maxwell, J.F. 1998. Description of jVegetation Types In Altobelli, A.; G. Daconto., E. Feoli, J.F. Maxwell, C. Milesi, and E. Rui. Environmental Protection and Community development in Siphandone Wetland; Champasak Province, Lao P.D.R. Environlment assesment of Siphanone Wetland, Interim Report, June 1998; CESVI (Italy); 30-43.

Maxwell, J.F. 1998. Botanical Note : Book Review, Alain Mauric. A Bibliography of Taxonomic Revisions for Vascular Plants in Thailand (October 1998). Nat. Hist. Bull., Siam Soc. 46:2, 245.

Maxwell, J.F. 1999. Vegetation of Doi Luang National Park, Northern Thailand. Tigerpaper (FAO), inpress.

8. การให้บริการทางวิชาการของหน่วยวิจัย

เดือนตุลาคม 2541- กันยายน 2452 ได้ให้บริการทางวิชาการดังนี้

8.1 ให้บริการทางวิชาการแก่ผู้มาใช้หอพรรณไม้ที่เป็นบุคคลทั่วไป จำนวนประมาณ 300 คน

8.2 ให้การอบรมแก่ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การฟื้นฟูระบบนิเวศน์ของป่าไม้โดยใช้พรรณไม้ท้องถิ่น ของหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2542

8.3 ให้ความรู้แก่นักศึกษาวิชา General Plant Taxonomy เกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างแห้ง