1. ชื่อหน่วยวิจัย

สภาพแวดล้อมเทคโนโลยี (Environment and Technoloty)

ภาควิชา

สถิติ

2. สมาชิกประกอบด้วย

1. อาจารย์พุฒิพงษ์ พุกกะมาน (Putipong Bookkamana)

2. นายปริทรรศน์ ไตรสนธิ

2. อาจารย์ ดร. ชูเพ็ญศรี วงศ์พุทธา (Chupensri Wongbuddha)

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อันธิกา สุปริยศิลป์ (Anthika Supriyasilp)

4. อาจารย์พิษณุ เจียวคุณ (Phisanu Chiawkhun)

ผู้ประสานงาน

สมาาชิก

สมาาชิก

สมาาชิก

สมาาชิก

3. หลักการและเหตุผล

ปัญหาสภาพแวดล้อม เป็นปัญหาที่รัฐบาลทุกชุดที่ผ่านมาเร่งปรับปรุงแก้ไข ซึ่งผลกระทบจากสภาพแวดล้อมยังเกี่ยวข้องถึงความเป็นอยู่ สุขภาพอนามัยของประชาชนโดยรวม การจัดต้องหน่วยวิจัยสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีต้องการศึกษาปัญหาที่เกิดจากสภาพแวดล้อม สาธารณสุข ความเป็นอยู่ รวมถึงศึกษาผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันแก้ไขสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดีเพียงพอต่อการดำรงชีพของประชาชน

4. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

4.1 ศึกษาผลของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับประชาชน

4.2 ศึกษาสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของประชาชน

4.3 ศึกษาปัญหาด้านสาธารณสุขที่มีผลต่อประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม

4.4 ศึกษาเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อประชาชนและสภาพแวดล้อม

4.5 ขยายขอบข่ายงานวิจัยออกไปสู่ระบบอุตสาหกรรมนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. งานวิจัยหลักที่กำลังดำเนินการอยู่

5.1 การศึกษาเกี่ยวกับสภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมของชาวเชียงใหม่

5.2 การเปรียบเทียบดัชนีค่าครองชีพของประชาชนในเขตเมืองและในเขตชนบทในจังหวัดเชียงใหม่

6. อุปกรณ์/เครื่องมือวิจัยที่มีอยู่แล้ว

- computer pc.

- Printer

7. ผลสัมฤทธิ์ทางการวิจัยตั้งแต่ตุลาคม 2541 ถึง กันยายน 2542

7.1 การประเมินผลโดยการเสริมความรู้และทักษะวิชาการทางวิทยาศาสตร์ (ทุนวิจัยกองทุนฯคณะวิทยาศาสตร์)

7.2 การศึกษาอาชีพและแรงงานผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ (ทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์)

7.3 ลักษณะการประกอบอาชีพของผู้มีงานทำสูงอายุในสาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม(ทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์)

8. ให้คำแนะนำด้านวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแก่หน่วยงานต่าง ๆ เช่น

8.1 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8.2 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9. ได้มีการติดต่อกับบริษัท Seagate Technology

ในการจัดการประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ ครั้งที่ 3 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2543