ภาคผนวกที่ 4

บุคลากรที่ลาศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ (ตุลาคม 2541 - กันยายน 2542)

.

1.

น.ส.ดุษฎี ประเสริฐฐิติพงษ์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

ปริญญาโท

ไทย

รัฐบาล

2.

นายนพพร พวงสมบัติ

วิจัยและสถิติการศึกษา

ปริญญาโท

ไทย

ส่วนตัว

3.

น.ส.อัจฉราวรรณ กาศเจริญ

ฟิสิกส์/ปริญญาเอก

ไทย

รัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)

4.

น.ส.เบ็ญจมาศ ปัญญางาม

วิทยาการคอมพิวเตอร์

ปริญญาโท

ไทย

รัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)

5.

น.ส.ดรรชนี โชติพัฒนานนท์

วิทยาศาสตร์โพลิเมอร์

ปริญญาโท

ไทย

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

6.

นายวรพงษ์ เทียมสอน

วัสดุศาสตร์

ปริญญาโท

ไทย

ส่วนตัว

7.

นายประดุง สวนพุฒ

พลาสมาฟิสิกส์

ปริญญาเอก

ญี่ปุ่น

Monbosho Scholaship

8.

น.ส.ชุรี ธีตรานนท์

Applied Mathematics

ปริญญาโท-เอก

สหรัฐอเมริกา

ส่วนตัว

9.

น.ส.ศุภรินทร์ ไชยกลางเมือง

วิศวกรรมเคมี

ปริญญาเอก

อังกฤษ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10.

น.ส.ปริมานันท์ เชิญธงไชย

Chemical Process Engineering

ปริญญาโท

อังกฤษ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

11.

น.ส.เกศรินทร์ พิมรักษา

Chemical Technology of Inorganic Materials

ออสเตรีย

The Austrian Scholaship Commission

.

รายงานประจำปี 2542

.