ภาคผนวกที่ 2

ลาดูงาน/ฝึกอบรม/ประชุมต่างประเทศ

.

ที่

วันที่

ชื่อ

กิจกรรม/ประเทศ/แหล่งทุน

1

10 ต.ค.- 19 ต.ค. 41

นางสาวดารารัตน์ ทองขาว

ดูงานและร่วมปรึกษาหารืองานโครงการวิจัย การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพโดยจุลินทรีย์ทนความร้อน/ญี่ปุ่น/JSPS

2

12 ต.ค. - 17 ต.ค. 41

นายถิรพัฒน์ วิลัยทอง

ประชุมคณะที่ปรึกษาเรื่อง Optimal Use of Accelerator Based Neutron Geuerators/ออสเตรีย/IAEA

3

14 ต.ค. - 19 ต.ค. 41

นางสาวสุรีย์ ฟูตระกูล

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและปรึกษาหารือเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอกทางเทคโนโลยีชีวภาพ/ใต้หวัน/ส่วนตัว

4

19 ต.ค. - 5 พ.ย. 41

Mr. Stephen Elliott

ไปราชการเพื่อโครงการพัฒนาชนบท/สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว/The European Commission

5

7 พ.ย. - 19 พ.ย. 41

นายถิรพัฒน์ วิลัยทอง

  1. ประชุมโครงการวิจัยเรื่อง Modification of Materials by Ion Treatment for Industrial Applications/ออสเตรีย/IAEA
  2. เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Institute of Microstructor Technology และบรรยายพิเศษ The Utilization of charged Analysis and Modifications at Chiang Mai University/สาธารณรัฐเยอรมัน/มหาวิทยาลัย Wuppertal

6

30 พ.ย. -6 ธ.ค. 41

นายบรรจบ ยศสมบัติ

นายนิกร มังกรทอง

ดูงานและปรึกษาหารือทางวิชาการในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ/สวีเดน/ทบวงมหาวิทยาลัย

7

3 ม.ค. - 13 ม.ค. 42

นายกิตติชัย วัฒนานิกร

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ University des Sciences et Technology de Lille/ฝรั่งเศสทุนรัฐบาลฝรั่งเศส

8

2 ม.ค. - 11 ม.ค. 42

นางสาวอัจฉราวรรณ กาศเจริญ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ International Workshop on Superconductivity Magueto - Resistive Materials and Strongly Correlated Quantum System/สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม/NCST-Vietnam

9

13 ก.พ. - 21 ก.พ. 42

นางสาวทิวาพร ศิริวิทยากร

Regional Training Course on Radiation Synthesis and Modification of Polymers for Medical Use/ออสเตรเลีย/IAEA

10

3 มี.ค. - 6 พ.ค. 42

นายพงษ์พอ อาสนจินดา

Regional Training Course on Ground Water Hydrogeology/ฟิลิปปินส์/IAEA

11

14 มี.ค. - 22 มี.ค. 42

นางชูศรี ไตรสนธิ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ Forest and People in Thailand/เดนมาร์ค/The Danish Environmental Research Programme

12

23 มี.ค. - 22 มิ.ย. 42

นายนิกร มังกรทอง

อบรมเพื่อการทำวิจัยเรื่องสมบัติการนำพาไฟฟ้าแบบแอนไอโซทรอปิคของผลึกเชิงเดี่ยว LSCO/ญี่ปุ่น/สกว.และสถาบันTAKAGI

13

23 มี.ค. -25 มี.ค. 42

นายถิรพัฒน์ วิลัยทอง

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและหารือโครงการวิจัยการเคลือบฝังผิววัสดุด้วยพลาสมา/สิงคโปร์/ทุนจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีไอออนบีม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

14

27 มี.ค.- 4 เม.ย. 42

นายมงคล รายะนาคร

นายจรูญ จักร์มุณี

เยี่ยมชมดูงานและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเคมีกับ University of Washington/สหรัฐอเมริกา/ทบวงมหาวิทยาลัย

15

30 มี.ค. - 3 พ.ค. 42

นางศรีจันทร์ อาวรณ์

ฝึกอบรมเรื่อง Complete Sublattices of Subvarieties of Semigroup Varieties/เยอรมัน/สกว.

16

30 มี.ค. - 3 พ.ค. 42

นายสรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี

ฝึกอบรมเรื่อง Complete Sublattices of Subvarieties of Semigroup Varieties/เยอรมัน/ส่วนตัว

17

3 เม.ย. - 20 พ.ค. 42

นางสาวทิพวรรณ สิงห์ไตรภพ

ดูงานวิจัยด้าน Endrocrinology/ญี่ปุ่น/ความร่วมมือทางวิชาการภายใต้สัญญาความร่วมมือคณะวิทย. ม.ช.-คณะวิทย์ ม.คานาซาวา

18

10 เม.ย. - 10 พ.ค. 42

นางผ่องศรี มังกรทอง

อบรมเรื่องสมบัติการนำไฟฟ้าแบบแอนไอโซทรอปิกของผลึกเชิงเดี่ยว LSCO/ญี่ปุ่น/สกว.และสถาบัน TAKAGI

19

14 เม.ย. - 30 พ.ค. 42

นายวีระศักดิ์ รุ่งเรืองวงศ์

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำโดยใช้ ริ้นน้ำจืด/อังกฤษ/British Council และเงินรายได้

20

14 เม.ย. - 30 พ.ค. 42

นายชำนิ แสงภักดี

ดูงานในโครงการความร่วมมือทางวิชาการโครงการศูนย์วิจัยน้ำ เรื่อง Pesticides Residue Analysis/อังกฤษ/British Council และเงินรายได้

21

18 เม.ย.- 30 เม.ย. 42

นางสาวสุกัญญา มหาธีรานนท์

ดูงานและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และBirkbeck College , University of London/อังกฤษ/ทบวงมหาวิทยาลัย

22

15 พ.ค. - 19 พ.ค. 42

นางชูศรี ไตรสนธิ

ดูงานศึกษาตัวอย่างพรรณไม้สำหรับงานวิจัยโครงการทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก/อังกฤษ/สกว.

23

20 พ.ค. - 26 พ.ค. 42

นางชูศรี ไตรสนธิ

หารือกับอาจารย์ที่ปรึกษาชาวต่างประเทศของนักศึกษาที่ได้รับทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 1 /ฝรั่งเศส/สกว.

24

22 พ.ค. - 31 พ.ค. 42

นายทวี ตันฆศิริ

นายถิรพัฒน์ วิลัยทอง

นายนิยม บุญถนอม

นายกิตติชัย วัฒนานิกร

ลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการในโครงการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ Uppsala/สวีเดน/ทบวงมหาวิทยาลัย

25

21 มิ.ย. - 24 มิ.ย. 42

นายประโยชน์ อุนจะนำ

The 3rd International Gemological Symposium/สหรัฐอเมริกา/เงินรายได้

26

25 ก.ค. - 7 ส.ค. 42

นางสาวนันทิยา อัจจิมารังษี

The Asian Science Seminar on Biodiversity/ญี่ปุ่น/JSPS

27

27 ก.ค. - 4 ส.ค. 42

นายประศักดิ์ ถาวรยุติการต์

ดูงานและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาเคมีร่วมกับ Liverpool John Moores, Karlsruhe Research Center/อังกฤษ, เยอรมัน/ทบวงมหาวิทยาลัย

28

8 ส.ค. - 15 ส.ค. 42

นายสุรศักดิ์ วัฒเนสก์

ดูงานและเจรจาความร่วมมือหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาเคมี ร่วมกับ Monash University และ เยี่ยมห้องวิจัย Water Studies Center/ออสเตรเลีย/ทบวงมหาวิทยาลัย

29

8 ส.ค. - 15 ส.ค. 42

นายบัณฑิต ลีละศาสตร์

ดูงานและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคนิควิเคราะห์โปรตีนในโครงการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Monash University/ออสเตรเลีย/ทบวงมหาวิทยาลัย

30

8 ส.ค. - 15 ส.ค. 42

นางเรืองศรี วัฒเนสก์

ดูงานและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคนิควิเคราะห์และระบบคอลลอยด์ในโครงการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Monash University/ออสเตรเลีย/ทบวงมหาวิทยาลัย

31

30 ส.ค. - 1 ตุลาคม 42

นางเบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร

ทำวิจัยโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งลิล เรื่อง Paleobotany in Late Paleozoic Time/ฝรั่งเศส/เงินรายได้

32

5 ก.ย. - 9 ก.ย. 42

นางสาวทิพวรรณ สิงห์ไตรภพ

ดูงานและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย EGE/ตุรกี/คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย EGE

33

12 ก.ย. - 4 ต.ค. 42

นางศรีจันทร์ อาวรณ์

ร่วมฟังบรรยายพิเศษ Universal Algebra/Bulgaria/ส่วนตัว

34

13 ก.ย. - 12 ธ.ค. 42

นายอภิวัฒน์ บารมี

ทำวิจัยในโครงการความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มช. กับ มหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีแห่งลิล ร่วมกับ Prof. Jacques Brocard เรื่อง Systhesis of Ferrocenic Derivates of Hydroxy-naphtoquinone/ฝรั่งเศส/เงินรายได้

35

25 ก.ย. - 8 ธ.ค. 42

นายนิกร มังกรทอง

อบรมเพื่อทำวิจัยสมบัติการนำพาทางไฟฟ้าแบบแอนไอโซทรอปิกของผลึกเชิงเดี่ยว LSCO/ญี่ปุ่น/สกว.และสถาบันTAKAGI

.

รายงานประจำปี 2542

.