คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
หลักสูตร
หลักสูตรปริญญาโท

ลำดับ
ที่
หลักสูตร  แผน  เปิดภาค  ประเภทหลักสูตร ปีที่เปิดสอน
หลักสูตรเปิด/
ปรับปรุง
ล่าสุด พ.ศ.
สภามหาวิท-
ยาลัย อนุมัติ
สกอ.
รับทราบ
ปีการศึกษาที่บังคับใช้
1
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ก2 ปกติ ไทย 2517
2555
10/2555
6 ก.พ.56
1/2556
 
 

Master of Science Program in Mathematics

         
 
20 ต.ค.2555
 
 
 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ปรับปรุงเล็กน้อย) ก2 ปกติ ไทย 2517 2558

6/2558

28 ธ.ค.58 1/2558
   Master of Science Program in Mathematics            25 ก.ค.2558    
2
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ พิเศษ ไทย 2517
2555
11/2555
1 พ.ค.2556
ต.ค.2556
 
 
Master of Science Program in Teaching Mathematics ก2 พิเศษ ไทย 2556  
 
17 พ.ย.2555
 
 
 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ก2 ปกติ ไทย 2559       1/2559
  Master of Science Program in Teaching Mathematics ปกติ ไทย 2559        
3
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ก1 ปกติ ไทย 2541
2556 
4/2556
27 ก.ย.56
1/2556
 
 
Master of Science Program in Chemistry ก2 ปกติ ไทย 2517  
 
18 พ.ค.56
 
 
 
4
หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ก1 ปกติ ไทย 2541
2555
12/2555
5 มิ.ย.2556
1/2556
 
 
Master of Science Program in Biology ก2 ปกติ ไทย 2517  
 
22 ธ.ค.2555
 
 
 
5
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนชีววิทยา พิเศษ ไทย 2517
2556
4/2556
27 ก.ย.56
1/2556
 
 
Master of Science Program in Teaching Biology ก2 พิเศษ ไทย 2556  
 
18 พ.ค.56
 
 
 
6
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา ก1 ปกติ ไทย 2537
2556
1/2556
7 ส.ค.56
1/2556
 
 
Master of Science Program in Geology ก2 ปกติ ไทย 2517  
 
16 ก.พ.56
 
 
 
7
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ก2 ปกติ ไทย 2517
2555
10/2555
2 ม.ค.56
1/2556
 
 
Master of Science Program in Physics          
 
20 ต.ค.55
 
 
 
8
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ ก2 ปกติ ไทย 2552
2556
2/2556
17 ก.ค.2556
1/2556
 
 
Master of Science Program in Teaching Physics ปกติ ไทย 2517  
 
16 มี.ค.56
 
 
 
9
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ ก1 ปกติ ไทย 2533
2556
2/2556
7 ส.ค.56
1/2556
 
 
Master of Science Program in Applied Geophysics ก2 ปกติ ไทย 2533  
 
16 มี.ค.56
 
 
 
10
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ก2 ปกติ ไทย 2548
2556
4/2556
9 ต.ค.2556
1/2556
 
 
Master of Science Program in Environmental Science          
 
18 พ.ค.2556
 
 
 
11
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) ก2 ปกติ นานาชาติ 2534
2556
5/2556
14 ต.ค.56
1/2556
 
 
Master of Science Program in Environmental Science (International Program)          
 
15 มิ.ย.56
 
 
 
12
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ก2 ปกติ ไทย 2539
2556
2/2556
17 ก.ค.56
1/2556
 
 
Master of Science Program in Applied Physics          
 
16 มี.ค.56
 
 
 
13
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ก2 ปกติ ไทย 2542
2555 
11/2555
6 ก.พ.2556
1/2556
 
 
Master of Science Program in Applied Mathematics          
 
17 พ.ย.2555
 
 
 
14
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ก2 ปกติ ไทย 2531
2555
12/2554
27 มิ.ย.2555
1/2555
 
 
Master of Science Program in Applied Statistics ปกติ ไทย 2531  
 
24 ธ.ค.2554
 
 
 
15
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ก2 ปกติ ไทย 2542
2556
6/2556
2 ธ.ค.2556
1/2556
 
 
Master of Science Program in Materials Science          
 
20 ก.ค.2556
 
 
 
16
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ก2 ปกติ ไทย 2542
2555
6/2555
16 พ.ย.2555
1/2556
 
 
Master of Science Program in Industrial Chemistry          
 
23 มิ.ย.2555
 
 
 
17
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ก2 ปกติ ไทย 2538
2556
3/2557
  2 พ.ย.2559 1/2556
 
 
Master of Science Program in Computer Science ปกติ ไทย 2538  
 
23 มี.ค.2557
 
 
 
 
 
  พิเศษ ไทย 2538  
 
 
 
 
 
 
18
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ ก1 ปกติ ไทย 2551
2556
5/2556
3 ต.ค.2556
1/2556
 
 
Master of Science Program in Applied Microbiology ก2 ปกติ ไทย 2551  
 
15 มิ.ย.2556
 
 
 
19
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียม (หลักสูตรนานาชาติ) ก2 ปกติ นานาชาติ 2557
2556
1/2556
10 ก.ค.2556
1/2556
 
 
Master of Science Program in Petroleum Geophysics (International Program)          
 
16 ก.พ.2556
 
 
 
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียม (หลักสูตรนานาชาติ) ก2 ปกติ นานาชาติ 2557
2558
9/2558
19 พ.ค.2558
2/2558
 
 
Master of Science Program in Petroleum Geophysics (International Program)  ข  ปกติ นานาชาติ   2558  
2558 
31 ต.ค.2558 
 
 
 
20
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดาราศาสตร์ ก2 ปกติ ไทย 2557
2556
9/2556
10 ม.ค.2557
1/2557
 
 
Master of Science Program in Astronomy          
 
16 ต.ค.2556