คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
เกี่ยวกับเรา
ค่านิยมหลัก

            ค่านิยมหลักของคณะวิทยาศาสตร์ คือ SCI-CMU ได้แก่

 

                             Success การมุ่งมั่นความสำเร็จตามเป้าหมาย

                             Competitiveness การขยายความสามารถในการแข่งขัน

                             Innovativeness การสร้างสรรค์ภูมิปัญญานวัตกรรม

                             Collaboration การทำงานร่วมกันเป็นทีม

                             Morality การยึดมั่นในศีลธรรมความดี

                             Unity การรู้รักสามัคคีเพื่อองค์กร