คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
หลักสูตร
หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรระดับปริญญาเอก

ลำดับ
หลักสูตร แผน เปิดภาค ประเภท ปีที่ หลักสูตรเปิด/ สภามหาวิทยาลัย สกอ. ปีการศึกษา
ที่
      หลักสูตร เปิดสอน ปรับปรุงล่าสุด พ.ศ. อนุมัติ รับทราบ ที่บังคับใช้
1
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 1.1 ปกติ ไทย 2541 2556 4/2556 27 ก.ย.2556 1/2556
 
 
Doctor of Philosophy Program in Chemistry 1.2 ปกติ ไทย 2541   18 พ.ค.56    
 
 
  2.1 ปกติ ไทย 2534        
 
 
  2.2 ปกติ ไทย 2534        
2
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)  1.2 ปกติ นานาชาติ 2545 2556 5/2556 19 ก.ย.2556 1/2556
 
 
Doctor of Philosophy Program in Chemistry (International Program) 1.2 ปกติ นานาชาติ 2545   15 มิ.ย.2556    
3
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 1.1 ปกติ ไทย 2541 2554 7/2554 1 ก.พ.2555 1/2554
 
 
Doctor of Philosophy Program in Physics 1.2 ปกติ ไทย 2541   23 ก.ค.2554    
 
 
  2.1 ปกติ ไทย 2532        
 
 
  2.1 ปกติ ไทย 2532        
4
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 1.1 ปกติ นานาชาติ 2545 2556 6/2556 23 ธ.ค.2556 1/2556
 
 
 Doctor of Philosophy Program in Physics (Internation Program) 1.2 ปกติ นานาชาติ 2545   20 ก.ค.2556    
 
 
  2.1 ปกติ นานาชาติ 2545        
 
 
  2.2 ปกติ นานาชาติ 2545        
5
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1.1 ปกติ ไทย 2541 2555 10/2555 6 ก.พ.2556 1/2556
 
 
Doctor of Philosophy Program in Mathematics 1.2 ปกติ ไทย 2541   20 ต.ค.2555    
 
 
  2.1 ปกติ ไทย 2533        
 
 
  2.2 ปกติ ไทย 2533        
6
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 1.1 ปกติ ไทย 2541 2555 12/2555 5 มิ.ย.2556 1/2556
 
 
Doctor of Philosophy Program in Biology 1.2 ปกติ ไทย 2541   22 ธ.ค.2555    
 
 
  2.1 ปกติ ไทย 2532        
 
 
  2.2 ปกติ ไทย 2532        
7
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา 1.1 ปกติ ไทย 2541 2556 1/2556 17 ส.ค.2556 1/2556
 
 
Doctor of Philosophy Program in Geology 1.2 ปกติ ไทย 2541   16 ก.ย.2556    
8
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 1.1 ปกติ ไทย 2543 2556 6/2556 2 ธ.ค.2556 1/2256
 
 
Doctor of Philosophy Program in Materials Science 1.2 ปกติ ไทย 2543   20 ก.ค2556    
9
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  1.1 ปกติ นานาชาติ 2545 2557 8/2557 21 พ.ย.2557 2/2557
 
 
Doctor of Philosophy Program in Materials Science (International Program)                
10
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1.1 ปกติ ไทย 2543 2556 4/2556 9 ต.ค.2556 1/2556
 
 
Doctor of Philosophy Program in Environmental Science 1.2 ปกติ ไทย 2543   18 พ.ค.2556    
11
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์ 1.1 ปกติ ไทย 2544 2556 5/2556 3 ต.ค.2556 1/2556
 
 
Doctor of Philosophy Program in Biodiversity and Ethnobiology 1.2 ปกติ ไทย 2544   15 มิ.ย.2556    
 
 
  2.1 ปกติ ไทย 2544        
 
 
  2.2 ปกติ ไทย 2544        
12
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ 1.1 ปกติ ไทย 2549 2556 4/2556 3 ต.ค.2556 1/2556
 
 
Doctor of Philosophy Program in Applied Microbiology 1.2 ปกติ ไทย 2549   18 พ.ค.2556    
13
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1.1 ปกติ ไทย 2550 2557 4/2557 28 ส.ค.2557 1/2557
 
 
Doctor of Philosophy Program in Computer Science 2.2 ปกติ ไทย 2550   26 เม.ย.2557    
14
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 1.1 ปกติ ไทย 2551 2556 2/2556 17 ก.ค.2556 1/2556
 
 
Doctor of Philosophy Program in Applied Physics           16 มี.ค.2556    
15
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 1.1 ปกติ ไทย 2555 2554 8/2554 1 ก.พ.2555  2/2554
 
 
Doctor of Philosophy Program in Industrial Chemistry           20 ส.ค.2554    

 16

 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดาราศาสตร์  1.1  ปกติ  ไทย  2560  2559  7/2559    2/2559
 
 
 Doctor of Philosophy Program in Astronomy  2.1  ปกติ  ไทย  2560    23 ก.ค.2559    
 
 
   2.2  ปกติ  ไทย  2560        
 17
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน(หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา)   1.1  ปกติ  นานาชาติ    2556  11/2556  14พ.ค.2557  2/2556
 
 Doctor of Philosophy Program in Nanoscience and Nanotechnology (International Program)   1.2  ปกติ  นานาชาติ    2556  21 ธ.ค.2556