คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
หลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรี

 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

ลำดับที่ หลักสูตร ปีที่เปิดสอน หลักสูตรปรับปรุง
ล่าสุด พ.ศ.
สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ
สกอ.
รับทราบ
ปีการศึกษา
ที่บังคับใช้
1
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2507 2554 8/2554 28 ธ.ค.54 1/2554
 
 
Bachelor of Science Program in Mathematics     20 ส.ค.54    
2
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 2518 2554 11/2554 12 เม.ย.55 1/2554
 
 
Bachelor of Science Program in Statistics     19 พ.ย.54    
3
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2528 2554 10/2554 26 มี.ค.55 1/2554
 
 
Bachelor of Science Program in Computer Science     22 ต.ค.54    
4
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 2507 2554 8/2554 8 ก.พ.55 1/2554
 
 
Bachelor of Science Program in Chemistry     20 ส.ค.54    
5
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี 2533 2554 8/2554 11 พ.ค.55 1/2554
 
 
Bachelor of Science Program in Biochemistry and Biochemical Technology     20 ส.ค.54    
6
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 2530 2554 9/2554 5 มี.ค.55 1/2554
 
 
Bachelor of Science Program in Industrial Chemistry     17 ก.ย.54    
7
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 2507 2554 7/2554 23 พ.ย.54 1/2554
 
 
Bachelor of Science Program in Biology     23 ก.ค.54    
8
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา 2537 2554 1/2554 4 เม.ย.54 1/2554
 
 
Bachelor of Science Program in Zoology     15 มี.ค.54    
9
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 2535 2554 3/2554 1 ก.ย.54 1/2554
 
 
Bachelor of Science Program in Microbiology     19 มี.ค.54    
10
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 2507 2554 11/2554 28 มี.ค.55 1/2554
 
 
Bachelor of Science Program in Physics     19 พ.ย.54    
11
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 2530 2553 9/2553 14 มิ.ย.54 1/2554
 
 
Bachelor of Science Program in Materials Science     30 ต.ค. 53    
12
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา 2507 2554 5/2554 9 พ.ย.54 1/2554
 
 
Bachelor of Science Program in Geology     21 พ.ค.54    
13
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีวิทยา 2539 2554 9/2554 12 มี.ค.55 1/2554
 
 
Bachelor of Science Program in Gemology     17 ก.ย.54    

 

 

ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ มี 8 ภาควิชาและเปิดสอนทั้งหมด 13 สาขาวิชาในระดับปริญญาตรี โดยได้แยกรับนักศึกษา ตามกลุ่มสาขาดังนี้

กลุ่มที่ 1

 สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
 สาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

กลุ่มที่ 4

 สาขาวิชาธรณีวิทยา
 สาขาอัญมณีวิทยา

กลุ่มที่ 2

สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
สาขาวิชาสัตววิทยา

กลุ่มที่ 5

 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 สาขาวิชาสถิติ

กลุ่มที่ 3

 สาขาวิชาฟิสิกส์
 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 

กลุ่มที่ 6

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์