คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
หลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรี

 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

ลำดับที่ หลักสูตร ปีที่เปิดสอน หลักสูตรปรับปรุง
 พ.ศ.
หลักสูตรปรับปรุง
 พ.ศ.
1
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2507 2554 2559
 
 
Bachelor of Science Program in Mathematics    (บังคับใช้ 1/2554) (บังคับใช้ 1/2560)
2
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 2518 2554 2559
 
 
Bachelor of Science Program in Statistics   (บังคับใช้ 1/2555) (บังคับใช้ 1/2559)
3
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2528 2554 2559
 
 
Bachelor of Science Program in Computer Science    (บังคับใช้ 1/2555) (บังคับใช้ 1/2560)
4
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 2507 2554 2559
 
 
Bachelor of Science Program in Chemistry    (บังคับใช้ 1/2554) (บังคับใช้ 1/2559)
5
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี 2533 2554 2559
 
 
Bachelor of Science Program in Biochemistry and Biochemical Technology    (บังคับใช้ 1/2554) (บังคับใช้ 1/2559)
6
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 2530 2554 2559
 
 
Bachelor of Science Program in Industrial Chemistry    (บังคับใช้ 1/2554) (บังคับใช้ 1/2560)
7
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 2507 2554 2559
 
 
Bachelor of Science Program in Biology    (บังคับใช้ 1/2554) (บังคับใช้ 1/2560)
8
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา 2537 2554 2559
 
 
Bachelor of Science Program in Zoology    (บังคับใช้ 1/2554) (บังคับใช้ 1/2560)
9
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 2535 2554 2559
 
 
Bachelor of Science Program in Microbiology    (บังคับใช้ 1/2554) (บังคับใช้ 1/2560)
10
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 2507 2554 2559
 
 
Bachelor of Science Program in Physics    (บังคับใช้ 1/2555) (บังคับใช้ 1/2559)
11
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 2530 2553 2559
 
 
Bachelor of Science Program in Materials Science    (บังคับใช้ 1/2554) (บังคับใช้ 1/2559)
12
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา 2507 2554

2559

 
 
Bachelor of Science Program in Geology    (บังคับใช้ 1/2554) (บังคับใช้ 1/2559)
13
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีวิทยา 2539 2554 2559
 
 
Bachelor of Science Program in Gemology    (บังคับใช้ 1/2554) (บังคับใช้ 1/2559)

 

 

 

ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ มี 8 ภาควิชาและเปิดสอนทั้งหมด 13 สาขาวิชาในระดับปริญญาตรี โดยได้แยกรับนักศึกษา ตามกลุ่มสาขาดังนี้

กลุ่มที่ 1

 สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
 สาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

กลุ่มที่ 4

 สาขาวิชาธรณีวิทยา

กลุ่มที่ 5
 สาขาอัญมณีวิทยา

กลุ่มที่ 2

สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
สาขาวิชาสัตววิทยา

กลุ่มที่ 6

 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 สาขาวิชาสถิติ

กลุ่มที่ 3

 สาขาวิชาฟิสิกส์
 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 

กลุ่มที่ 7

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์