คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
การวิจัย
งานวิจัยที่ตีพิมพ์

Articles Published in International Peer - Reviewed Journals
Database = Scopus
 
• Pubyear 2017 = 653
• Pubyear 2016 = 575
• Pubyear 2015 = 385
(as of Feb 5, 2018)
scopus