คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
การวิจัย
งานวิจัยที่ตีพิมพ์

Articles Published in International Peer - Reviewed Journals
Database = Scopus
 
• Pubyear 2014 = 343
• Pubyear 2015 = 384
• Pubyear 2016 = 577
(as of June 6, 2017)
 
Contact us : Research Administration, Academic Services and International Relations Section
Tel. 0 5394 3322 / Fax. 0 5394 3467 (Mr.Phichet Thepsuwan)
http://www2.science.cmu.ac.th/research/index.php 

-->