คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
เกี่ยวกับเรา
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์

คณะผู้บริหารและโครงสร้างการบริหารงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศาสตราจารย์ <br />ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี


คณบดี
ศาสตราจารย์
ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี

torranin.c@cmu.ac.th
โทร 053-943301

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ <br />ดร. หทัยชนก เนียมทรัพย์


รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. หทัยชนก เนียมทรัพย์

hataichanoke.n@cmu.ac.th
โทร. 053-943303

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ <br />ดร. จิรัฏฐ์ แสนทน


รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. จิรัฏฐ์ แสนทน

schradh.saenton@cmu.ac.th
โทร. 053-943302

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ <br />ดร. สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี


รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี

sukon.pra@cmu.ac.th
โทร. 053-943306

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ <br />ดร. ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์


รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์

prasit.wang@cmu.ac.th
โทร. 053-943304

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ <br />ดร. อภินนท์ นันทิยา


รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. อภินนท์ นันทิยา

nuntiyaapinon@gmail.com
โทร. 053-943305

อาจารย์ <br />ดร. ภควรรณ  พวงสมบัติ


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์
ดร. ภควรรณ พวงสมบัติ

pakawan13@gmail.com
โทร. 053-943391

อาจารย์ <br />ดร. มาโนช นาคสาทา


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
อาจารย์
ดร. มาโนช นาคสาทา

manoch.n@cmu.ac.th
โทร. 053-943307

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ <br />ดร. ชัยพร ตั้งทอง


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ชัยพร ตั้งทอง

chaiporn.t@cmu.ac.th
โทร. 053-943392

อาจารย์ <br />ดร. วิจักษณ์  ศรีสัจจะเลิศวาจา


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์
ดร. วิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา

wijak.s@cmu.ac.th
โทร. 053-943478

อาจารย์ <br />ดร. เดีย พนิตนาถ แชนนอน


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ
อาจารย์
ดร. เดีย พนิตนาถ แชนนอน

dia.shannon@cmu.ac.th
โทร. 053-941453

นายพร  พรมมหาราช


เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์
นายพร พรมมหาราช

phorn.p@cmu.ac.th
โทร. 053-943456