คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ศิษย์เก่าดีเด่น
คณะวิทยาศาสตร์ (2558)


รหัส : 13
คุณชวลิต ถนอมถิ่น
ภาควิชาธรณีวิทยา
ปี : 2558
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด
รหัส : 14
คุณนิติ เรืองรัตนากร
ภาควิชาเคมี
ปี : 2558
ประธานกลุ่มบริษัทเครือรัตนากร
รหัส : 16
คุณนาวี อนันต์รักสกุล
ภาควิชาธรณีวิทยา
ปี : 2558
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานธรณีศาสตร์ บริษัทปตท.สผ.
รหัส : 16
ดร.สมชัย บุศราวิช
ภาควิชาชีววิทยา
ปี : 2558
ผู้อำนวยการ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัส : 21
คุณต้น ตัณฑ์สุทธิวงศ์
ภาควิชาสถิติ
ปี : 2558
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัททิพยประกันภัย
รหัส : 22
ดร.มาลี วงศาโรจน์
ภาควิชาเคมี
ปี : 2558
รองปลัดกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รหัส : 18
คุณหทัยรัตน์ ลิขิตอนุภาค
ภาควิชาเคมี
ปี : 2558
รองผู้อำนวยการ องค์การจัดการน้ำเสีย
รหัส : 22
คุณศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์
ภาควิชาสถิติ
ปี : 2558
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รหัส : 28
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม
ภาควิชาเคมี
ปี : 2558
หัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์