คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
องค์กร
คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการอำนวยการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รองศาสตราจารย์ <br />ประเสริฐ   ฤกษ์เกรียงไกร


ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์
ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร

prasert.134@gmail.com
โทร -


กรรมการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร. กิตติชัย วัฒนานิกร

kwattananikorn@gmail.com
โทร 081-671-1169


กรรมการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร. ทวีศักดิ์ ระมิงค์วงศ์

tramingwong@gmail.com
โทร 083-205-3477


กรรมการ
รองศาสตราจารย์
ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ

-
โทร -


กรรมการ
นายปรีชา โกวิทยา

-
โทร -


กรรมการ
นายธรรมรักษ์ พิชญกุล

-
โทร -


กรรมการและเลขานุการ
ศาสตราจารย์
ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี

torranin.c@cmu.ac.th
โทร 053-943301


ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. หทัยชนก เนียมทรัพย์

hataichanoke.n@cmu.ac.th
โทร 053-943303