คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
เกี่ยวกับเรา
หัวหน้าภาควิชา/ศูนย์

หัวหน้าภาควิชา / ศูนย์บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
            คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 8 ภาควิชา และ 4 ศูนย์บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบริหารงานโดยหัวหน้าภาควิชา/ศูนย์ ดังนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชล  ผลารักษ์


หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชล ผลารักษ์

chitcholp@gmail.com
โทร 053-943470

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย วิโรจนุปถัมภ์


หัวหน้าภาควิชาเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย วิโรจนุปถัมภ์

wish-2000@hotmail.com
โทร 053-943336 ต่อ 105

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บูรพา  แพจุ้ย


หัวหน้าภาควิชาธรณีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บูรพา แพจุ้ย

buraphaphj3@gmail.com
โทร -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำพล วงศ์จำรัส


หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำพล วงศ์จำรัส

amphol.w@cmu.ac.th
โทร 053-943396

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกศรินทร์  พิมรักษา


หัวหน้าภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกศรินทร์ พิมรักษา

kedsarin.p@cmu.ac.th
โทร 053-943401

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง


หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง

thanasak.m@cmu.ac.th
โทร 053-943101

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มานัดถุ์  คำกอง


หัวหน้าภาควิชาสถิติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มานัดถุ์ คำกอง

manad.k@cmu.ac.th
โทร 053-94-3380

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสมอแข สมหอม


หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสมอแข สมหอม

samerkae.s@cmu.ac.th
โทร 053-943411 ต่อ 123
ศูนย์บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
        คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีศูนย์บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งหมด 4 ศูนย์ โดยมีผู้อำนวยการศูนย์บริหารงาน ดังนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ  บุญญวรรณ


ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ

dheerawan.b@cmu.ac.th
โทร -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร  จันทระ


หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์พหุวิทยาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร จันทระ

somporn.chantara@cmu.ac.th
โทร -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินิตา  บุณโยดม


หัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินิตา บุณโยดม

winitacmu@gmail.com
โทร -

อาจารย์ ดร. เดีย พนิตนาถ แชนนอน


ผู้อำนวยการศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ
อาจารย์ ดร. เดีย พนิตนาถ แชนนอน

dia.shannon@cmu.ac.th
โทร 053-941453