คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน้าหลักคณะวิทยาศาสตร์
เกี่ยวกับเรา
หัวหน้าภาควิชา/ศูนย์

หัวหน้าภาควิชา / ศูนย์บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
            คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 8 ภาควิชา และ 4 ศูนย์บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบริหารงานโดยหัวหน้าภาควิชา/ศูนย์ ดังนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชล ผลารักษ์


หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชล ผลารักษ์

chitcholp@gmail.com
โทร 053-943470

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย วิโรจนุปถัมภ์


หัวหน้าภาควิชาเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย วิโรจนุปถัมภ์

wish-2000@hotmail.com
โทร 053-943336 ต่อ 105

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บูรพา แพจุ้ย


หัวหน้าภาควิชาธรณีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บูรพา แพจุ้ย

buraphaphj3@gmail.com
โทร -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำพล วงศ์จำรัส


หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำพล วงศ์จำรัส

amphol.w@cmu.ac.th
โทร 053-943396

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกศรินทร์ พิมรักษา


หัวหน้าภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกศรินทร์ พิมรักษา

kedsarin.p@cmu.ac.th
โทร 053-943401

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถพล แก้วขาว


หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถพล แก้วขาว

akaewkhao@yahoo.com
โทร 053-943101

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มานัดถุ์ คำกอง


หัวหน้าภาควิชาสถิติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มานัดถุ์ คำกอง

manad.k@cmu.ac.th
โทร 053-94-3380

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสมอแข สมหอม


หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสมอแข สมหอม

samerkae.s@cmu.ac.th
โทร 053-943411 ต่อ 123ศูนย์บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
        คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีศูนย์บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งหมด 4 ศูนย์ โดยมีผู้อำนวยการศูนย์บริหารงาน ดังนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุณณี บวรสมบัติ


ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุณณี บวรสมบัติ

sakunnee.b@cmu.ac.th
โทร -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร จันทระ


หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์พหุวิทยาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร จันทระ

somporn.chantara@cmu.ac.th
โทร -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินิตา บุณโยดม


หัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินิตา บุณโยดม

winitacmu@gmail.com
โทร -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริวดี ชมเดช


ผู้อำนวยการศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริวดี ชมเดช

siriwadee@yahoo.com
โทร 053-941453

 • อีเมลล์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU MAIL)
 • ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU MIS)
 • The 19th International Conference on Surface Modification of Materials by Ion Beams (SMMIB-19)
 • ปฏิทิน โครงการ / กิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2559
 • 10th International Conference on the Physical Properties and Application of Advanced Materials (ICPMAT2015)
 • เว็บไซต์ระบบคลังปัญญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMUIR)
 • เว็บไซต์สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • กองทุนคณะวิทยาศาสตร์
 • เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์
 • วารสารคณะวิทยาศาสตร์ (E-Journal)
 • สื่อมัลติมีเดียคณะวิทยาศาสตร์ (Sci-Media)
 • IT Based KM System (ระบบสืบค้นข้อมูล ITKMS)
 • ระบบงาน Workflow Process
 • ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.-มช.)
 • ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์พหุวิทยาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • กำหนดการประชุม คณะกรรมการคณะวิทยาศาสตร์
 • รายงานการประชุม คณะวิทยาศาสตร์
 • โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วมว-มช.)
 • ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์
 • ชมรมผู้เกษียณคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ชกว.)
 • โปรแกรมการใช้ห้องเรียน
 • ห้องปฏิบัติการทางการวิจัย
 • Chaing Mai Flow Based Analysis Research Group