คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
เกี่ยวกับเรา
หัวหน้าภาควิชา/ศูนย์

 

 หัวหน้าภาควิชา

            
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 8 ภาควิชา ดังนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชล  ผลารักษ์


1. ภาควิชาชีววิทยา
หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชล ผลารักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย วิโรจนุปถัมภ์


2. ภาควิชาเคมี
หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย วิโรจนุปถัมภ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บูรพา  แพจุ้ย


3. ภาควิชาธรณีวิทยา
หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บูรพา แพจุ้ย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำพล วงศ์จำรัส


4. ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำพล วงศ์จำรัส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกศรินทร์  พิมรักษา


5. ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกศรินทร์ พิมรักษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง


6. ภาควิชาคณิตศาสตร์
หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มานัดถุ์  คำกอง


7. ภาควิชาสถิติ
หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มานัดถุ์ คำกอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสมอแข สมหอม


8. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสมอแข สมหอม
ศูนย์วิจัยและศูนย์บริการ

        คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีศูนย์วิจัยและศูนย์บริการจำนวน 4 ศูนย์ ดังนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินิตา  บุณโยดม


1. ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์
หัวหน้าศูนย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินิตา บุณโยดม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร  จันทระ


2. ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หัวหน้าศูนย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร จันทระ

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ  บุญญวรรณ


3. ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้อำนวยการศูนย์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ

อาจารย์ ดร. เดีย พนิตนาถ แชนนอน


4. ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้อำนวยการศูนย์

อาจารย์ ดร. เดีย พนิตนาถ แชนนอน