คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
เกี่ยวกับเรา
หัวหน้าภาควิชา/ศูนย์

 

 หัวหน้าภาควิชา

            
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 8 ภาควิชา ดังนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชล  ผลารักษ์


1. ภาควิชาชีววิทยา
หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชล ผลารักษ์

chitcholp@gmail.com
โทร 053-943470

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย วิโรจนุปถัมภ์


2. ภาควิชาเคมี
หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย วิโรจนุปถัมภ์

wish-2000@hotmail.com
โทร 053-943336 ต่อ 105

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บูรพา  แพจุ้ย


3. ภาควิชาธรณีวิทยา
หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บูรพา แพจุ้ย

buraphaphj3@gmail.com
โทร -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำพล วงศ์จำรัส


4. ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำพล วงศ์จำรัส

amphol.w@cmu.ac.th
โทร 053-943396

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกศรินทร์  พิมรักษา


5. ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกศรินทร์ พิมรักษา

kedsarin.p@cmu.ac.th
โทร 053-943401

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง


6. ภาควิชาคณิตศาสตร์
หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง

thanasak.m@cmu.ac.th
โทร 053-943101

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มานัดถุ์  คำกอง


7. ภาควิชาสถิติ
หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มานัดถุ์ คำกอง

manad.k@cmu.ac.th
โทร 053-94-3380

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสมอแข สมหอม


8. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสมอแข สมหอม

samerkae.s@cmu.ac.th
โทร 053-943411 ต่อ 123
ศูนย์วิจัยและศูนย์บริการ

        คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีศูนย์วิจัยและศูนย์บริการจำนวน 4 ศูนย์ ดังนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินิตา  บุณโยดม


1. ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์
หัวหน้าศูนย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินิตา บุณโยดม

winitacmu@gmail.com
โทร -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร  จันทระ


2. ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หัวหน้าศูนย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร จันทระ

somporn.chantara@cmu.ac.th
โทร -

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ  บุญญวรรณ


3. ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้อำนวยการศูนย์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ

dheerawan.b@cmu.ac.th
โทร -

อาจารย์ ดร. เดีย พนิตนาถ แชนนอน


4. ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้อำนวยการศูนย์

อาจารย์ ดร. เดีย พนิตนาถ แชนนอน

dia.shannon@cmu.ac.th
โทร 053-941453