ห้องปฏิบัติการวิจัยและหน่วยวิจัย
ที่ขอรับการจดทะเบียน ประจำปี 2546

 

 

ห้องปฏิบัติการวิจัย
ภาคเคมี
ผู้ประสานงาน

เคมีของข้าว
เครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้การไหล
เคมีนิวเคลียร์และเรดิโอเคมี
การปรับสภาพพื้นผิวและคอลลอยด์
สิ่งแวดล้อม
วัสดุต้านการสึกหรอ
นาโนวิทยา
การติดตามตรวจสอบมลภาวะ

ผศ.ดร.สุกัญญา วงศ์พรชัย
รศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์
ผศ.ดร.อรอนงค์ อาคีโร
รศ.ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์
ผศ.ดร.สายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์
อ.ดร.สิทธิชัย วิโรจนุปถัมภ์
รศ.ดร.สุคนธ์ พานิชพันธ์
อ.ดร.สมพร จันทระ
ภาควิชาชีววิทยา ผู้ประสานงาน

อณูชีววิทยา
ปรสิตวิทยา
หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า
หอพรรณไม้และฐานข้อมูลของพืชพรรณ
ต่อมไร้ท่อวิทยา
พฤกษศาสตร์พื้นบ้านและพรรณพฤกษชาติในภาคเหนือ
สาหร่ายประยุกต์
พันธุศาสตร์
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
น้ำด้านชีวภาพ
ความหลากหลายของจุลินทรีย์
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
เทคโนโลยีเซลล์สัตว

รศ.ดร.สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย
ผศ.ดร.ชโลบล วงศ์สวัสดิ์
Dr. Stephen David Elliott
รศ.ดร.วิไลวรรณ อนุสารสุนทร
รศ.ดร.ทิพวรรณ สิงห์ไตรภพ
อ.ดร.ชูศรี ไตรสนธิ
รศ.ดร.ยุวดี พีรพรพิศาล
รศ.ดร.ดาวรุ่ง กังวานพงศ์
ผศ.ดร.จำนงค์ อุทัยบุตร
อ.ฉมาภรณ์ นิวาศะบุตร
รศ.ดร.สายสมร ลำยอง
อ.ดร.สกุณณี บวรสมบัติ
อ.ดร.ศรีสุลักษณ์ ธีรานุพัฒนา
อ. ดร.วีระ วงศ์คำ
ภาควิชาฟิสิกส์ ผู้ประสานงาน

การพัฒนาเครื่อง X-Ray เพื่อใช้ในการตรวจสอบวัสดุ
อิเล็กโทร-เซรามิก

วัสดุศาสตร์
อาคารวิจัยนิวตรอนพลังงานสูง
ฟิสิกส์ประยุกต์
สถานีตรวจวัดมลภาวะของชั้นบรรยากาศของเมืองเชียงใหม่

ศ.ดร.ทวี ตันฆศิริ
รศ.ดร.นรินทร์ สิริกุลรัตน์
รศ.ดร.จีระพงษ์ ตันตระกูล
ศ.ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง
รศ.ดร.นิกร มังกรทอง
ผศ.ดร.ชุลีพร วงศ์ธวัชนุกูล
ภาควิชาสถิติ ผู้ประสานงาน

ประชากรสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชน

รศ.ดร.ชูเพ็ญศรี วงศ์พุทธา
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ประสานงาน

สารสนเทศและการประมวลผล

อ.ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิช
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ผู้ประสานงาน

พีชคณิตสากลและพีชคณิตเต็มหน่วย

อ.ดร.ศรีจันทร์ อาวรณ์
สำนักงานเลขานุการคณะฯ ผู้ประสานงาน

วิจัยสถาบัน

นางรสลิน วงศ์ไชย
หน่วยวิจัย
ภาคเคมี ผู้ประสานงาน

เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาทรัพยากรการเกษตร
กระดาษสา
ไฟฟ้าเคมีวิเคราะห์
สารกลิ่นหอมระเหย
การแปรรูปน้ำตาล
เอนไซม์เทคโนโลยี

ผศ.ดร.นวลศรี รักอริยะธรรม
อ.ดร.วิมล นาคสาทา
อ. ดร.จรูญ จักร์มุณี
รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์
ผศ. วีระศักดิ์ สหชัยเสรี
รศ.ดร.สุรีย์ ฟูตระกูล
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ผู้ประสานงาน

การต่อโลหะ-เซรามิกส์
พลังงานเชื้อเพลิงและปิโตรเคมี
เซรามิกอุตสาหกรรม

อ. ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี
อ.ดร.ศุภรินทร์ ไชยกลางเมือง
อ. ดร.ศักดิพล เทียมเสน
ภาควิชาชีววิทยา ผู้ประสานงาน

ตรวจสอบความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ
แลคติคแอสิดแบคทีเรีย
แพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

อาร์โทปอดบนบก
สมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์
แมลงเศรษฐกิจ
เทคโนโลยีจุลินทรีย์
นิเวศวิทยาแมลงในแหล่งน้ำไหล

รศ.สาลิกา อริธชาติ
อาจารย์ ดร.วนารักษ์ ไซพันธ์แก้ว
อ. ดร.นฤมล ทองไว
ผศ.ดร.ศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพร
รศ.เสาวภา สนธิไชย
อ. ดร.กนกพร แสนเพชร
รศ.ไพฑูรย์ เล็กสวัสดิ์
อ.ดร.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร
อ.ดร.ชิตชล ผลารักษ์
ภาควิชาธรณีวิทยา ผู้ประสานงาน

หินอัคนีและแหล่งแร่เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง

รศ.ดร.ยืนยง ปัญจสวัสดิ์วงศ์
ภาควิชาฟิสิกส์ ผู้ประสานงาน

ดาราศาสตร์โฟโตเมตรี
ก๊าซเรดอนกับสิ่งแวดล้อมในภาคเหนือของประเทศไทย
ฟิสิกส์บรรยากาศ
นาโนวัสด
การออกซิเดชันและการกัดกร่อน
ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม

รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม
ศ.ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร
รศ.ดร.เจียมใจ เครือสุวรรณ
อาจารย์ ดร.พิศิษฐ์ สิงห์ใจ
รศ.ดร.สมชาย ทองเต็ม
อ.วัลย์ชัย พรมโนภาส
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ประสานงาน

การประมวลผลภาพ

อาจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชียง
ภาควิชาสถิติ ผู้ประสานงาน

สถิติกับการสำรวจด้วยตัวอย่าง
สถิติวิจัยทางสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ผศ.สุรีย์ ชูประทีป
รศ.วิยะดา ตันวัฒนากูล