1. ชื่อหน่วยวิจัย : การต่อโลหะ-เซรามิกส์
Metal-Ceramics Joining
ภาควิชา เคมีอุตสาหกรรม

2. ผู้ประสานงานหน่วยวิจัย นายธรณินทร์ ไชยเรืองศรี

3. สมาชิก
1. นายวรพงษ์ เทียมสอน
2. นายมนัส ใจมะสิทธิ์

4. ปีที่เริ่มจัดตั้ง 2542

5. งานวิจัยหลักที่กำลังดำเนินการในปี 2545
5.1 ชื่อโครงการ : การเตรียมโลหะผสมเหล็ก-นิกเกิล-โคบอลด์ด้วยวิธีเผาผนึกผงโลหะ
      แหล่งทุน : ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      ปีงบประมาณ 2544
      สถานะ : โครงการเสร็จสิ้นและส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว

5.2 ชื่อโครงการ : งานวิจัยและพัฒนาแก้วบอโรซิลิเกตและกระบวนการประกอบหลอดรังสีเอ็กซ์ทางการแพทย์
       งบประมาณ 2545-4547
       แหล่งทุน : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
       สถานะ : กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินงาน และส่งรายงานความก้าวหน้า 6 เดือน

6. ผลสัมฤทธิ์ทางการวิจัยจนถึงปัจจุบัน
หน่วยวิจัยนี้ ได้จัดตั้งขึ้นครั้งแรกในปีงบประมาณ 2542 และได้ดำเนินการวิจัยจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาทั้งสิ้นประมาณ 4 ปี ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นสรุปได้ดังนี้
6.1 ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์
     1. การเตรียมโลหะผสมจุดหลอมเหลวต่ำภายใต้สภาวะสุญญากาศ ซึ่งเป็นประโยชน์ในงานวิจัยต่อยอดทางด้านโลหะผสมที่ใช้ในการบัดกรี เชื่อม หรือประสาน
     2. กระบวนการเตรียมแก้วบอโรซิลิเกตเพื่อใช้ต่อกับโลหะผสมเหล็ก-นิกเกิล-โคบอลต์ ในระดับปฏิบัติการ ซึ่งเป็นประโยชน์ในงานต่อแก้ว-โลหะสำหรับหลอดสุญญากาศ
     3. การศึกษาความเป็นไปได้ในการต่อแก้วกับโลหะผสมเหล็ก-นิกเกิล-โคบอลต์
     4. กระบวนการเตรียมโลหะผสมเหล็ก-นิกเกิล-โคบอลต์ด้วยวิธีเผาผนึกผงโลหะ ในระดับปฏิบัติการ ซึ่งเป็นประโยชน์ในงานต่อแก้ว-โลหะสำหรับหลอดสุญญากาศ
     5. งานวิจัยและพัฒนาแก้วบอโรซิลิเกตและกระบวนการประกอบหลอดรังสีเอ็กซ์ ทางการแพทย์

6.2 ผลสัมฤทธิ์ในรูปผลงานวิจัยตีพิมพ์
     1. Chairuangsri, T., Rujijanakul, G. and Jaimasith, M., Preparation and Characterisation of Sn-Ag and Sn-Cu Experimental Soldering Alloys, Proceeding of the First Thailand Materials Science and Technology Conference, 19-20 July 2000, Amari Watergate Hotel, Bangkok, Thailand, p.276.
      2. Chairuangsri, T., Jaimasith, M., Thiemsorn, W. and Pearce, J. T. H., A Microscopical Investigation of the Interface Between Borosilicate Glass and Fe-Ni-Co Alloy Joined by Direct Fusion of Glass to Metal, Chiang Mai Journal of Science, Vol. 29, No. 1, 2002, pp. 15-19.
      3. ศิริศักดิ์ แสนสุขกะโต และ ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี, ผลของแรงกดอัด อุณหภูมิ และเวลาที่ใช้ในการเผาผนึกต่อโครงสร้างและสมบัติหลังเผาผนึกของโลหะผสมเหล็ก-นิกเกิล-โคบอลต์, รายงานการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 3, 18-19 กรกฎาคม 2545 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา, หน้า 665-666

7. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการในปีที่ผ่านมา
1. Chairuangsri, T., Jaimasith, M., Thiemsorn, W. and Pearce, J. T. H., A Microscopical Investigation of the Interface Between Borosilicate Glass and Fe-Ni-Co Alloy Joined by Direct Fusion of Glass to Metal, Chiang Mai Journal of Science, Vol. 29, No. 1, 2002, pp. 15-19.
2. ศิริศักดิ์ แสนสุขกะโต และ ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี, ผลของแรงกดอัด อุณหภูมิ และเวลาที่ใช้ในการเผาผนึกต่อโครงสร้างและสมบัติหลังเผาผนึกของโลหะผสมเหล็ก-นิกเกิล-โคบอลต์, รายงานการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 3, 18-19 กรกฎาคม 2545 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา, หน้า 665-666

8. ผลการประเมินในปี 2545
การดำเนินการวิจัยในปีที่ผ่านพบว่า อยู่ในระดับที่น่าพอใจ และเป็นไปตามแผนที่วางไว้ จะมีล่าช้าบ้างเพราะเครื่องมือเกิดการชำรุด ซึ่งได้มีการซ่อมแซมให้ใช้งานได้แล้ว หรือช่วงรอเครื่องมือ นอกจากนี้ยังขาดอุปกรณ์บางอย่างทำให้ต้องเสียเวลาในการสร้างขึ้นใหม่