สำหรับนักศึกษา

เว็บไซต์ งานบริการการศึกษาฯ (Educational Services)
ระบบสารสนเทศปริญญาตรี
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์

การจัดการศึกษา

ตารางสอบ คณะวิทยาศาสตร์

ปฏิทินการศึกษา

กระบวนวิชากลาง
ระดับปริญญาตรี

ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาแบบทุนทำงานพิเศษเฉพาะกิจ ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศการสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษาแบบทุนทำงานพิเศษเฉพาะกิจคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566
ประกาศ เรื่องผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษากองทุนบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2566
รับสมัครนักศึกษาระดับปรืิญญาตรีเพื่อรับทุนการศึกษาแบบทุนทำงานพิเศษเฉพาะกิจ ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศ ผลการพิจารณาให้เงินช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษากองทุนบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องการสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566 รอบสอง
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษากองทุนบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ปีการศึกษา 2566
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566 รอบสอง

ทุนการศึกษา