สำหรับนักศึกษา

เว็บไซต์ งานบริการการศึกษาฯ (Educational Services)
ระบบสารสนเทศปริญญาตรี
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์

การจัดการศึกษา

ตารางสอบ คณะวิทยาศาสตร์

ปฏิทินการศึกษา

กระบวนวิชากลาง
ระดับปริญญาตรี

ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาแบบทุนทำงานพิเศษเฉพาะกิจ ประจำปีการศึกษา 2565 (ทดแทน)
ประกาศสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษาแบบทุนทำงานพิเศษเฉพาะกิจคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (ทดแทน)
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “แนะแนววิทย์สู่โรงเรียน : Sci to your hometown”
ประกาศผลการคัดเลือก ผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องการสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566
รายชื่อผู้มีสิทธฺ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1)
รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา 2566
ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาแบบทุนทำงานพิเศษเฉพาะกิจ 2565

ทุนการศึกษา