สำหรับนักศึกษา

เว็บไซต์ งานบริการการศึกษาฯ (Educational Services)
ระบบสารสนเทศปริญญาตรี
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์

การจัดการศึกษา

ตารางสอบ คณะวิทยาศาสตร์

ปฏิทินการศึกษา

กระบวนวิชากลาง
ระดับปริญญาตรี

ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครผู้รับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)
ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567
ประกาศ การสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2567
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาแบบทุนทำงานพิเศษเฉพาะกิจ ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศการสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษาแบบทุนทำงานพิเศษเฉพาะกิจคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566
ประกาศ เรื่องผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษากองทุนบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2566

ทุนการศึกษา