ข่าวสาร คณะวิทยาศาสตร์

ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ ชิงเงินรางวัลรวม 12,000 บาทคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ในโอกาสเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์
ชิงเงินรางวัลรวม 12,000 บาท

เปิดรับผลงาน

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ประกาศผล ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ผ่านเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์

https://www.science.cmu.ac.th

ส่งผลงานได้ที่

อีเมล 60th.scicmu@gmail.com (ช่องทางเดียวเท่านั้น)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล 60th.scicmu@gmail.com

และ  Faculty of Science, Chiang Mai University

สิ่งที่ต้องส่ง

3.1 ไฟล์ PNG หรือ JPEG ของตราสัญลักษณ์ 1 ไฟล์ ขนาดไฟล์ไม่น้อยกว่า 2000 x 2000 pixels

3.2 ไฟล์ของตราสัญลักษณ์ที่สร้างแบบ vector (ไฟล์ .AI หรือ .EPS เท่านั้น)

3.3 แบบฟอร์มการส่งผลงานที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


หลักเกณฑ์การประกวด

1. รางวัลการประกวด แบ่งเป็น 2 ประเภท

1.1 ประเภทศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากร และผู้เกษียณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินสด 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

1.2 ประเภทบุคคลทั่วไป (ผู้ที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มแรก)

  รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินสด 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ทุกผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด (ถูกต้องตามหลักเกณฑ์) จะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมประกวด (เกียรติบัตรออนไลน์ส่งทางอีเมล)

หมายเหตุ คณะกรรมการจะเลือก 1 ใน 2 ประเภท ที่ได้รับรางวัล ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำการเฉลิมฉลองฯ (การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และหากไม่มีผลงานชิ้นใดผ่านเกณฑ์ จะไม่มีการประกาศผู้รับรางวัล)

2. รายละเอียดของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

      ตราสัญลักษณ์สื่อความหมายถึง การเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (60th Anniversary SCI CMU)

      ตราสัญลักษณ์สื่อความหมายภายใต้ Theme การจัดงาน คือ Science CMU 60th Logbook : Note the memories, Create the future (60 ปี วิทยา มช. บันทึกอดีต ขีดเขียนปัจจุบัน รังสรรค์อนาคต)

***Logbook หมายถึง สมุดบันทึกสำคัญของนักศึกษาวิทยาศาสตร์ ที่ใช้จดบันทึกการเรียน ประสบการณ์ ความรู้ และความทรงจำต่างๆ รวมถึงไอเดีย และเป็นจุดเริ่มต้นของการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ

      ลักษณะของตราสัญลักษณ์
Mood & Tone : ความอบอุ่น ความผูกพัน ความภาคภูมิใจ การเปิดกว้าง และมีส่วนร่วม
Style : minimal, modern
Color : เหลือง เทา ขาว (สามารถเลือกใช้เฉพาะบางสีได้)

 ตัวอย่างสี

       ผู้ส่งผลงานเขียนบรรยายแนวคิด ความหมายของแบบ รูปทรง สี และแรงบันดาลใจ
 ในการออกแบบ

3. ข้อกำหนดของการส่งผลงานเข้าประกวด

3.1  ตราสัญลักษณ์ต้องสามารถนำไปใช้งานได้ดีกับสื่อสิ่งพิมพ์ทุกขนาด และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในรูปแบบภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว

3.2  ตราสัญลักษณ์จะต้องเป็นผลงานการออกแบบของผู้ส่งผลงาน ไม่เคยส่งประกวด หรือใช้งานมาก่อน และไม่ลอกเลียนแบบจากแหล่งใดๆ

3.3  ตราสัญลักษณ์ต้องไม่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI: Artificial Intelligence) ในการออกแบบ

3.4  ส่งผลงานเป็นรายบุคคลเท่านั้น โดยส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ผลงาน ต่อคน

3.5  ส่งไฟล์ให้ครบถ้วน และกรอกแบบฟอร์มการรับสมัครให้สมบูรณ์

3.6  หากผลงานที่ส่งมาไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ จะถูกตัดสิทธิ์ทันที โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

3.7 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลทุกชิ้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้จริงอย่างเหมาะสม

3.8 การตัดสินให้ผลงานใดเป็นตราสัญลักษณ์ประจำการเฉลิมฉลองฯ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการเท่านั้น

3.9 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด หากไม่มีผลงานชิ้นใดผ่านเกณฑ์การตัดสินจะไม่มีการประกาศผู้รับรางวัล

4. เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน

4.1  การสื่อความหมายถึงการเฉลิมฉลองก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (60th Anniversary SCI CMU) ภายใต้ Theme การจัดงาน คือ Science CMU Logbook : Note the memories, Create the future (60 ปี วิทยา มช. บันทึกอดีต ขีดเขียนปัจจุบัน รังสรรค์อนาคต)

4.2 ความสวยงามและครบถ้วนขององค์ประกอบ

4.3 จดจำได้ง่ายและเด่นชัด

4.4 สามารถนำไปใช้งานในสื่อต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

 

ข้อมูลเบื้องต้นของคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์เป็นหนึ่งในสามคณะแรกที่เปิดทำการสอน ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2507 โดยดำเนินภารกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมและสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการวิจัยของคณาจารย์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

ภายใต้วิสัยทัศน์ "คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัยในระดับสากล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2. วิจัยที่เป็นเลิศ
3. การบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม

ค่านิยม : sCi
s : scientific management การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ฅ
C : Customer and valued-people focus มุ่งเน้นพัฒนาคุณค่าให้บุคลากรและนักศึกษา
i : institutional learning เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้

ในโอกาสที่คณะวิทยาศาสตร์จะก่อตั้งครบ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2567 นี้ คณะวิทยาศาสตร์จึงได้กำหนดจัดงานเฉลิมฉลองวาระสำคัญดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงอันดีงามทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และด้านอื่นๆ ตลอดระยะเวลา 6 ทศวรรษ ของคณะวิทยาศาสตร์สู่ประชาชนและสังคม ภายใต้ Theme การจัดงาน คือ Science CMU 60th Logbook : Note the memories, Create the future (60 ปี วิทยา มช. บันทึกอดีต ขีดเขียนปัจจุบัน รังสรรค์อนาคต)

การจัดงานในครั้งนี้ มีเป้าหมายหลัก เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาวคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งนักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้เกษียณ และบุคลากร โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนทุกช่วง Gen ได้แก่  Gen 07 – 16   Gen 17 – 26      Gen 27 – 36   Gen 37 – 46       Gen 47 – 56   Gen 57 – 66

อีกทั้งเพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์อันดีงามของคณะฯ สู่ประชาชนและสังคม

กิจกรรมการเฉลิมฉลองจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2566 ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2567 ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายทั้งทางด้านวิชาการ เช่น การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การเปิดบ้านต้อนรับเยาวชนเข้าเยี่ยมชม และร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ เช่น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมสานสัมพันธ์กับนักศึกษาเก่า กิจกรรมกองทุน กิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรมพิเศษอีกมายมาย ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และที่สำคัญ เพื่อสร้างบรรยากาศความอบอุ่น ความผูกพัน และความภาคภูมิใจของพวกเราชาวคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้เดินทางไกลมาด้วยกันกว่า 60 ปี และพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคง ท่ามกลางบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
คณะวิทยาศาสตร์จะหยัดยืนอยู่ และก้าวสู่ทศวรรษต่อไปด้วยองค์ความรู้ที่สั่งสมและสร้างสรรค์ เพื่อสร้างคน generation ใหม่ๆ ที่สามารถเป็นพลเมืองโลกได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข