รายงานประจำปี 2547 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ANNUAL REPORT 2004 FACULTY OF SCIENCE CHIANG MAI UNIVERSITY


สารจากคณบดี

ประวัติคณะวิทยาศาสตร์

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย

การบริหาร ทรัพยากร และการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหาร
| งบประมาณ | บุคลากร | อาคาร สถานที่

ผลการดำเนินงานตามภารกิจ

ด้านการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ
| ทุนการศึกษา | กิจกรรมนักศึกษา | การพัฒนาบุคลากร | การพัฒนาระบบสารสนเทศ | การประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านการวิจัย

ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน

ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ความร่วมมือทางวิชาการ

บุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ

กิจกรรมเด่นในรอบปี

กองทุนคณะวิทยาศาสตร์

คณะผู้บริหาร

ภาคผนวก
Publications in International Journal |
Publications in Chiang Mai Journal of Science | Papers Presented at International Conferences | Papers Presented at the 30th Congress on Science and Technology of Thailand | ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2548 | ทุนพัฒนาอาจารย์ ประจำปี 2548 | ฝึกอบรม ดูงาน และทำวิจัย ณ ต่างประเทศ | ไปร่วมประชุม ณ ต่างประเทศ | เสนอผลงานที่ประชุม ณ ต่างประเทศ | จัดประชุมฝึกอบรม สัมมนา | ลาดูงาน/ฝึกอบรม/ประชุม ต่างประเทศ | บุคลากรที่ลาศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ