ความร่วมมือทางวิชาการ

   

คณะวิทยาศาสตร์มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน สถาบัน และองค์กรจากทั้ง ต่างประเทศและในประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การจัดการศึกษาร่วมกัน การแลกเปลี่ยน ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ และการฝึกอบรมของคณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาระหว่างสถาบันที่มีการลงนามร่วมกัน ดังรายนามสถาบันจากประเทศต่าง ๆ จำนวน 13 ประเทศ จำนวน 47 MOU ดังนี้

United Kingdom
- Aston University
- University of Birmingham
- Cardiff University
- University of Essex
- University of Hull
- University of Hertfordshire
- University of London
- University of Leeds
- University of Newcastle upon tyne
- The University of Nottingham
- University of Reading
- University of Sheffield

USA
- Boise State University
- California State University, Fullerton
- College of Natural Sciences & Mathematics, University of Houston
- IOWA State University
- University of North Carolina at Chapel Hill
- Oregon State University
- Pennsylvania State University
- Texas A&M University
- Washington National Primate Research Center at University of Washington

France
- University of Science and Technologies of Lille

Germany
- Brandenburg University of Technology Cuttbus (BTU)
- Georg-August-University at Gottingen

Canada
- University of Western Ontario
- Thompson Rivers University

Spain
- University of Seville

Australia
- The University of Melbourne
- Monash University
- The University of Newcastle
- University of Tasmania
- University of Wollongong

New Zealand
- Victoria University of Wellington

Japan
- Aichi Institute of Technology
- Hirosaki University
- Kanazawa University
- Okayama University
- Ritsumeiken University
- Saga University

China
- The University of Hong Kong
- College of Science and Engineering, Jinan University
- Yunnan Observatory, Chinese Academy of Sciences
- Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences

Korea
- Seoul National University College of Medicine

Pakistan
- Lahore University of Management Sciences

Thailand
- Schlumberger Information Solution (SIS), Bangkok(หมายเหตุ : ข้อมูลเริ่มตั้งแต่ 1 กันยายน 2547 - 30 ตุลาคม 2548
สามารถดูข้อมูล ณ ปัจจุบันได้ที่ www.science.cmu.ac.th > หัวข้อความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ)