ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2548

ภาคผนวกที่ 5
 

 

แหล่งทุนภายในคณะวิทยาศาสตร์

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2548

ลำดับที่

ภาควิชา

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

1

คณิตศาสตร์

การแบ่งจำนวนเต็ม n ออกเป็นผลบวกของจำนวนเต็มบวก k ค่า

รศ.ดร.วิเทศ ลงกานี

49,000

2

คณิตศาสตร์

วาไรตี้เอ็ม-สตรองลี่โซลิดของเซมิกรุป

ผศ.ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี

60,000

3

เคมี

การผลิตไคตินด้วยวิธีทางชีวภาพ

ดร.นพกาญจน์ รัตนกิจ

60,000

4

เคมี

การเตรียมผลึกเดี่ยวและหาโครงสร้างของโครงข่ายโลหะออกไซด์ที่มีรูพรุนที่ผสมกับเอมีน

ดร.อภินภัส รุจิวัตร์

60,000

5

ชีววิทยา

การผลิตสารปฏิชีวนะจากราเอนโดไฟด์ที่แยกจากพืชตระกูลขิง

รศ.ดร.สายสมร ลำยอง

60,000

6

ชีววิทยา

ผลของแสงต่อแอคติวิตีของเอนไซม์ฟีนิลอะลานีนแอมโมเนีย-ไลเอสและการพัฒนาสีแดงในเปลือกผลมะม่วงพันธุ์มหาชนก

ผศ.ดร.กอบเกียรติ แสงนิล

60,000

7

ชีววิทยา

การแยกชนิดของเชื้อไวรัสก่อโรคเริมโดยใช้เทคนิค Polymerase Chain Reaction และ Restriction Fragment Length Polymorphism

ดร.ยิ่งมณี ตระกูลพัว

60,000

8

ชีววิทยา

ลำดับเบสของยีน 16SrRNA และลายพิมพ์ดีเอ็นเอของไซยาโนแบคทีเรียจากน้ำพุร้อน

ดร.ปานมุก วัชระปิยะโสภณ

60,000

9

ธรณีวิทยา

ธรณีเคมีของธาตุหายากในหินบะซอลต์มหายุคซีโนโซอิกตอนปลาย บริเวณอำเภอลอง จังหวัดแพร่

ดร.อภิเชษฐ์ บุญสูง

48,600

10

ธรณีวิทยา

การกำจัดโลหะหนักและสภาพความเป็นกรดของน้ำทิ้งจากห้องปฏิบัติการด้วยเศษหินปูน

นางมยุรี พรหมพุทธา

60,000

11

ฟิสิกส์

แบบจำลองปัญหาการเตรียมและการวัดคุณสมบัติทางไฟฟ้าของสารผสมเฟร์โรอิเล็กทริกในระบบ PMN-PZT

ดร.ยงยุทธ เหล่าศิริถาวร

60,000

12

ฟิสิกส์

สมบัติไดอิเล็กทริกของสารเซรามิกส์ในระบบ PZT-BT ภายใต้อิทธิพลของความเค้นแบบแกนเดี่ยว

ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ

60,000

13

ฟิสิกส์

การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของสารเลดแมกนีเซียมไนโอเบตโดยใช้ Mg4Nb2O9 เป็นสารตั้งต้น

ผศ.ดร.สุพล อนันตา

60,000

14

ฟิสิกส์

ผลของการเติมสารเจือที่มีต่อสมบัติทางแสงและไฟฟ้าของเซรามิกเลดแลนทานัมเซอร์โคเนตติตาเนต

ดร.อนุชา วัชระภาสร

60,000

15

คอม

การวิเคราะห์ปัจจัยข้อมูลดีเอ็นเอไมโครอะเรย์

ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิช

60,000

16

ชีววิทยา

ปุ๋ยชีวภาพจากเศษใบไม้ใบหญ้าในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.อภิญญา ผลิโกมล

50,000

17

ชีววิทยา

การผลิตลิเคอร์จากผลหม่อน

นายสมบัติ ใจคำ

50,000

18

เคมี

การสร้างและการประเมินเอสพีเอ็มอีไฟเบอร์ที่สร้างขึ้นสำหรับการวิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้

ดร.สุนันทา วังกานต์

40,000

19

เคมี

การตรวจหาสารต้านโภชนาในเปลือกและเมล็ดของเสาวรสสองสายพันธุ์หลัก

ดร.ลลิดา แชงค์

40,000

20

เคมี

การหาสภาวะเหมาะสมในการเผาพลอยชนิดสปินเนลเพื่อเพิ่มคุณภาพ

อ.สุริยา อุ่นนันกาศ

40,000

21

เคมี

การศึกษาเบื้องต้นและการพัฒนาระบบโฟลอินเจคชันอะนาไลซีสสำหรับการตรวจวัดอัตราการแตกของเม็ดเลือดแดงเพื่อประโยชน์ในการคัดกรองผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย

ดร.สุภาภรณ์ ครัดทัพ

40,000

22

เคมี

การวิเคราะห์หาสารต้านจุลินทรีย์และรงควัตถุจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ดร.พิชญา มังกรอัศวกุล

40,000

23

ชีววิทยา

การผลิตเครื่องดื่มธัญพืชเสริมจุลินทรีย์สุขภาพ

นางสาวเครือวัลย์ ทองเล่ม

40,000

24

ชีววิทยา

การนำเซลลูโสสของแบคทีเรียจากกล้วยมาใช้ประโยชน์

ดร.สกุณณี บวรสมบัติ

40,000

25

ชีววิทยา

การศึกษาผลของสาหร่ายไก (Cladophora glomerata Kutzing) ต่อสีผิวและการเจริญเติบโตของปลาหางนกยูง

นายสุลักษณ์ วุทธีรพล

40,000

26

ชีววิทยา

การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรต่อการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคท้องร่วงในลูกสุกร

ดร.นฤมล ทองไว

40,000

27

ฟิสิกส์

การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในชั้นบรรยากาศที่ความสูงต่าง ๆ บริเวณเมืองเชียงใหม่ โดยวิธีตรวจวัดระยะไกล_ระยะที่ 2

ผศ.ดร.ชุลีพร วงศ์ธวัชนุกูล

40,000

28

สถิติ

สถิติวิเคราะห์ปัญหาภาวะซึมเศร้าและ/หรือทำร้ายตนเองของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่

รศ.วิยะดา ตันวัฒนากูล

40,000

29

สถิติ

การประเมินผลโครงการทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทยในเขตภาคเหนือ

ผศ.สุรีย์ ชูประทีป

40,000

30

คณิตศาสตร์

การสร้างแบบจำลองเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเรื่องฟังก์ชันหลายตัวแปรและอนุพันธ์ย่อย

ผศ.มัลลิกา ถาวรอธิวาสน์

30,000

31

ชีววิทยา

การออกแบบและพัฒนาตู้อบแมลงพลังงานแสงอาทิตย์

นายเสรี ตันตรา

30,000

32

เคมี

การผลิตกระดาษกรองสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการจากเปลือกข้าวโพด

ผศ.นงเยาว์ มาลัยทอง

30,000

33

เคมีอุตฯ

ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ.2548

นางสาวขนิษฐา หิริวิริยกุล

15,300

34

สนง.

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายหิรัณย์ พุดหน่อย

20,000

35

สนง.

ความคิดเห็นต่อการดำเนินนโยบายการหลอมรวมของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางรสลิน วงศ์ไชย

20,000

36

สนง.

แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ว่าที่ ร.ต.พนม วงค์ไชย

20,000

37

สนง.

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายพร พรมมหาราช

20,000

38

สนง.

ผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนของคณะวิทยา ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวจิราวรรณ อุปนันท์

20,000

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

1,662,900


ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2548

ลำดับที่

ภาควิชา

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

1

ชีววิทยา

พัฒนาศูนย์ข้อมูลและหอพรรณไม้

รศ.ดร.วิไลวรรณ อนุสารสุนทร

628,600

2

ชีววิทยา

การขยายพันธุ์และปลูกต้นไม้พื้นเมืองเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.วิไลวรรณ อนุสารสุนทร

735,200

3

ชีววิทยา

การใช้โอโซนเพื่อควบคุมการเน่าเสียของผลลำไยหลังการเก็บเกี่ยว

ดร.กานดา หวังชัย

202,100

4

ชีววิทยา

การชักนำกลายพันธุ์ข้าวไทยเพื่อการปรับปรุงคุณภาพและการเพิ่มผลผลิตโดยเทคนิคไอออนบีมพลังงานต่ำ

รศ.ดร.สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย

180,000

5

ชีววิทยา

ผลของรังสีอุลตราไวโอเลตต่อตัวอ่อนของปลาและกบ

ผศ.ดร.กนกพร แสนเพชร

437,900

6

ชีววิทยา

การบ่งความรุนแรงของการก่อโรคของเชื้อ Ascosphaera apis โดยใช้รูปแบบเอนไซม์ที่ผลิต

ดร.ภาณุวรรณ จันทรวรรณกูร

200,000

7

ชีววิทยา

การแยกบริสุทธิ์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อต้านโรคที่เกิดจากจุลินทรีย์ในตัวอ่อนผึ้ง

ดร.ภาณุวรรณ จันทรวรรณกูร

190,000

8

เคมี

การพัฒนาการผลิตและการหาลักษณะเฉพาะของสารสีธรรมชาติจาก Fusarium sp. และ Penicillium sp.

รศ.ดร.สุรีย์ ฟูตระกูล

400,000

9

ฟิสิกส์

การประยุกต์ใช้เซรามิกเพียโซอิเล็กตริกในอุปกรณ์ทางการแพทย์

รศ.ดร.กอบวุฒิ รุจิจนากุล

550,000

10

ชีววิทยา

เอนไซม์เอนโดนิวคลีเอสไทป์ II ชนิดใหม่จากแบคทีเรียทนร้อนที่ได้จากดินบริเวณน้ำพุร้อนในเขตภาคเหนือ

ดร.สกุณณี บวรสมบัติ

484,600

11

ชีววิทยา

ผลของสารสกัดหยาบจากข้าว ผัก และผลไม้บางชนิดในการต้านปฎิกิริยาออกซิเดชัน

ผศ.ดร.กอบเกียรติ แสงนิล

157,000

12

ชีววิทยา

การผลิตอาหารเสริมจากแบคทีเรียสุขภาพที่สร้างสารปฏิชีวนะแบคเทอริโอซิน

ดร.นฤมล ทองไว

280,000

13

คณิตศาสตร์

ผลเฉลยวิเคราะห์ของสมการเชิงอนุพันธ์ฟังก์ชันนัลและอนุพันธ์ฟังก์ชันนัลบางสมการ

ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์

100,000

14

ธรณีวิทยา

การบูรณาการข้อมูลด้านอุทกธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการน้ำบาดาล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ดร.พิษณุ วงศ์พรชัย

548,400

15

ธรณีวิทยา

การบูรณาการข้อมูลธรณีฟิสิกส์ ธรณีวิทยา ตะกอนวิทยา และการลำดับชั้นหิน เพื่อเป็นหลักฐานบ่งชี้ถึงเมืองโบราณเวียงหนองล่ม อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์

1,415,700

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

6,509,500


ทุนอุดหนุนการวิจัยจากดอกผลกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2548

ลำดับที่

ภาควิชา

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

1

ชีววิทยา

การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของถั่วเหลืองภายใต้สภาวะการขาดน้ำ

ดร.จารุณี จูงกลาง

40,000


ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนดร.ณัฐ ภมรประวัติ ประจำปี 2547

ลำดับที่

ภาควิชา

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

1

เคมี

การสกัดเพคตินจากผลมะละกอ

ผศ.ดร.หทัยชนก เนียมทรัพย์

50,000


ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมูลนิธิปรีชา-วารุณี โกวิทยา ปี 2548

ลำดับที่

ภาควิชา

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

1

เคมีอุตฯ

การพัฒนาและผลิตไฮโดรเจนจากน้ำมันพืชโดยกระบวนการสตรีมรีฟอร์มมิ่งแบบใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา

ดร.ศุภรินทร์ ไชยกลางเมือง

200,000

2

เคมี

การทำลายพิมพ์โครมาโทแกรมของน้ำมันหอมระเหยเพื่อใช้เป็นมาตรฐาน

รศ.ดร.ด้วง พุธศุกร์

79,000


แหล่งทุนภายนอกคณะวิทยาศาสตร์

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

ภาควิชา

งบประมาณ

การออกแบบและสร้างระบบโฟลอินเจคชันแบบทำเองราคาถูกและการประยุกต์กับการวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมและทางเภสัชกรรม ปีที่ 4

รศ.ดร.สุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์

เคมี

344,500.00

การใช้ประโยชน์บางประการจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินที่ทนร้อนจากน้ำพุร้อนบริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ปีที่ 2

รศ.ดร.ยุวดี พีรพรพิศาล

ชีววิทยา

348,300.00

การผลิตและพัฒนาสารให้สีจากธรรมชาติโดยการเพาะเลี้ยงกลุ่มเซลล์พืชให้สีเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและสีย้อม

รศ.ดร.สุรีย์ ฟูตระกูล

เคมี

326,700.00

การเก็บรักษาพันธุ์สาหร่ายขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนบน

รศ.ดร.ยุวดี พีรพรพิศาล

ชีววิทยา

385,900.00

การเคลือบฟิล์มบางในระดับนาโนเมตรบนโลหะผสม Ti-Aj

รศ.ดร.สมชาย ทองเต็ม

ฟิสิกส์

160,000.00

การพัฒนากระบวนการเตรียมลิเทียมนิกเกิลออกไซด์ที่มีขนาดนาโนเมตรเพื่อใช้เป็นวัสดุขั้วอิเล็กโทดสำหรับลิเทียมแบตเตอรี่

รศ.ดร.ธิติพันธุ์ ทองเต็ม

เคมี

150,000.00

การตรวจหาปริมาณและคุณภาพของ DNA จากพยาธิใบไม้ระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวันโดยเทคนิค PCR

รศ.ดร.ชโลบล วงศ์สวัสดิ์

ชีววิทยา

345,700.00

ชุดโครงการระบบตรวจสอบคุณภาพของส้มเขียวหววานที่ผ่านการเคลือบผิว

รศ.ดร.นิกร มังกรทอง

ฟิสิกส์

840,300.00

การออกแบบและสร้างระบบโฟลอินเจคชันแบบทำเองราคาถูกและการประยุกต์กับการวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมและทางเภสัชกรรม ปีที่ 4

รศ.ดร.สุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์

เคมี

100,000.00

แบบสมมาตรของลายดั้งเดิมในซิ่นตีนจกจากกลุ่มวัฒนธรรมไทยวนอำเภอแม่แจ่ม

อ.ดร.ณัฐกร สุคันธมาลา

คณิตศาสตร์

239,773.00

ตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมบนตัวรองรับคาร์บอนสำหรับเซลล์เชื้อเพลิง

อ.ดร.ฐปนีย์ สารครศรี

เคมี

125,000.00

พอลิเอสเทอร์ที่สามารถสลายตัวทางชีวภาพตัวใหม่สำหรับใช้เป็นท่อนำเส้นประสาท

อ.ดร.วินิตา บุณโยดม

เคมี

1,245,200.00

พอลิเมอร์นำไฟฟ้าชนิดใหม่และวัสดุผสมท่อนาโนคาร์บอน เพื่อใช้เป็นจอภาพชนิดแบน

รศ.ดร.สุคนธ์ พานิชพันธ์

เคมี

5,245,500.00

การพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลดีเอ็นเอไมโครอะเรย์

ดร.จีระยุทธ ไชยจารุวณิช

คอมพิวเตอร์

940,390.00

การดำเนินงานวิจัยด้านชีววิทยาและระบบชีวสารสนเทศ

อ.ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิช

คอมพิวเตอร์

240,000.00

ลำไอออนพลังงานต่ำกับงานทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

ศ.ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง

ฟิสิกส์

2,000,000.00

การประยุกต์การจับก้อนด้วยไฟฟ้าในการแยกองค์ประกอบทางเคมีที่ใช้เป็นยาหรือสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ยาจากพืชบางชนิด

รศ.ดร.ด้วง พุธศุกร์

เคมี

375,487.00

อิทธิพลของความเค้นแบบแกนเดี่ยวต่อสมบัติไดอิเลคตริคของสารเซรามิกเผร์โรอิเล็กตริก

ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ

ฟิสิกส์

400,000.00

การวิจัยเสถียรภาพเชิงเส้นกำกับของสมการเชิงอนุพันธ์และสมการเชิงผลต่างบางสมการและการวิจัยการดึงดูดของสมการเชิงผลต่างไม่เชิงเส้นบางสมการ

ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์

คณิตศาสตร์

360,333.00

การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบเคมีใลำไยหลังการให้สารโพแทสเซียมคลอเรต

ผศ.ดร.สุกัญญา วงศ์พรชัย

เคมี

415,303.00

การวิเคราะห์เพื่อหามลพิษทางอากาศในอนุภาคฝุ่นในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน

ผศ.ดร.มงคล รายะนาคร

เคมี

1,579,813.00

การพัฒนาวิธีทดสอบอย่างง่าย สำหรับการตรวจสอบคุณภาพเนื้อดินปั้นพื้นบ้าน

อ.ดร.อภินนท์ นันทิยา

เคมีอุตสาหกรรม

497,796.00

การวิจัยขั้นตอนวิธีการหาค่าเหมาะที่สุด

อ.ดร.ธีรนุช บุนนาค

คณิตศาสตร์

167,800.00

การเผาพลอยไพลินสีเข้มจากประเทศไทย จีน ออสเตรเลีย และเวียดนามตอนใต้และพลอยทับทิมที่มีหม่าหินจากประเทศเมียนมาร์

รศ.ดร.ธนพงศ์ ธนสุทธิพิทักษ์

ธรณี

1,219,300.00

การใช้เทคนิคใหม่ทางสถิติเพื่อหาการยึดจับระหว่างลิแกนด์และตัวรับเพื่อการประยุกต์สำหรับการคัดกรองข้อมูลเพื่อค้นหายาอย่างรวดเร็ว

อ.ดร.วรรณจันทร์ แสงหิรัญ

เคมี

400,000.00

การพัฒนาระบบผลิตบีมรวมไอออนความเข้มสูง

ผศ.ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ

ฟิสิกส์

813,450.00

การพัฒนาเครื่องมือและวิธีทางเคมีไฟฟ้าสำหรับวิเคราะห์อาหารและเครื่องดื่ม

อ.ดร.จรูญ จักร์มุณี

เคมี

600,000.00

การปลูกท่อนาโนในระบบแก๊สที่อุณหภูมิสูง

รศ.ดร.สมชาย ทองเต็ม

ฟิสิกส์

750,000.00

การพัฒนาการวิเคราะห์ระดับไมโครและนาโนโดยเทคนิคที่ใช้การไหล

รศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์

เคมี

2,500,000.00

อิทธิพลของปัจจัยในกระบวนการเตรียมต่อการเกิดเฟสโครงสร้างจุลภาคและสมบัติไดอิเล็กตริกของสารเซรามิก PBZT-PMNT

ผศ.ดร.สุพล อนันตา

ฟิสิกส์

400,000.00

การประยุกต์การจับก้อนด้วยไฟฟ้าในการแยกองค์ประกอบทางเคมีที่ใช้เป็นยาหรือสารตั้งต้นใหม่ในการสังเคราะห์ยาจากพืชบางชนิด

รศ.ดร.ด้วง พุธศุกร์

เคมี

375,486.00

Geometry of Banach Spaces in Hyperconvex Fixed Point Theory

ศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษา

คณิตศาสตร์

666,661.00

การตรวจสอบการสังเคราะห์สารประกอบที่มีรูปร่างแบบเดนไดท์โดยวิธีทางสารละลาย

อ.ดร.ฐปนีย์ สารครศรี

เคมี

240,000.00

คุณสมบัติทางกลและทางกายภาพของวัสดุผสมเคฟลาร์/อีพ็อกซี/อะลูมินาสำหรับใช้เป็นชิ้นส่วนยานยนต์

อ.ดร.วิม เหนือเพ็ง

ฟิสิกส์

240,000.00

การใช้โอโซนรวมกับกรดอินทรีย์บางชนิดเพื่อทดแทนการรมด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในการควบคุมโรคของลำไย

อ.ดร.กานดา หวังชัย

ชีววิทยา

240,000.00

การศึกษาวิวัฒนาการของเฟสและโครงสร้างจุลภาคของวัสดุผสมที่มีสารบิสมัทไททาเนต

อ.ดร.กมลพรร เพ็งพัด

ฟิสิกส์

240,000.00

การสร้าง AC susceptometer ความไวสูงเพื่อศึกษาสมบัติเชิงแม่เหล็กของ Bi2Sf2CaCu2O8+ whiskers

ดร.วรานนท์ อนุกูล

ฟิสิกส์

240,000.00

แบบจำลองปัญหาการเปลี่ยนสภาพแม่เหล็กจากแนวตามยาวไปยังแนวตั้งฉากในฟิล์มโลหะที่ขนาดระดับนาโน:เทคโนโลยีสำหรับฮาร์ดดิสก์ความจุสูง

ดร.ยงยุทธ เหล่าศิริถาวร

ฟิสิกส์

240,000.00

การตรวจหาฤทธิ์ในการต้านเชื้อไวรัสก่อโรคเริมจากสมุนไพรไทยว่านน้ำและกานพลู

ดร.ยิ่งมณี ตระกูลพัว

ชีววิทยา

240,000.00

ผลของการเติมแคทไอออนที่มีต่อสมบัติของสารเฟร์โรอิเล็คตริกบิสมัทโซเดียมติตาเนตเซรามิก

ดร.อนุชา วัชระภาสร

ฟิสิกส์

240,000.00

การพัฒนาระบบอย่างง่ายโดยใช้รีเอเจนต์พื้นฐาน

ดร.สมชัย ลาภอนันต์นพคุณ

เคมี

240,000.00

การควบคุมโครงสร้างของโมเลกุลในการสังเคราะห์พอลิเอสเตอร์ที่สลายตัวทางชีวภาพใหม่สำหรับใช้ทางการแพทย์

ดร.วินิตา บุณโยดม

เคมี

240,000.00

การศึกษาการจับระหว่างสารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่กับเอชไอวี-1 โพทีเอส

ดร.ปิยรัตน์ นิมมานพิภักดิ์

เคมี

240,000.00

การพัฒนาวัสดุผสมใหม่มาใช้ในงานโครงสร้างการพัฒนาวัสดุผสมใหม่มาใช้ในโครงสร้าง

อ.ดร.อานนท์ ชัยพานิช

ฟิสิกส์

240,000.00

การปรับปรุงสมบัติเชิงกลในเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริกโดยวิธีคอมโพสิต/นาโนคอมโพสิต

อ.ดร.สุกานดา เจียรศิริสมบูรณ์

ฟิสิกส์

240,000.00

โครงสร้างนาโนซิงค์ออกไซด์ เพื่อการประยุกตืใช้เป็นอุปกรณ์นาโน

อ.ดร.สุภาพ ชูพันธ์

ฟิสิกส์

240,000.00

การเพิ่มประสิทธิภาพของการดูดธาตุอาหารในต้นกล้าส้มเขียวหวาน (Citrus reticulate)

อ.สมจิตร อยู่เป็นสุข

ชีววิทยา

240,000.00

ปริมาณสารประกอบฟีนอลและกิจกรรมของเอนไซม์โพลิฟีนอลออกซิเดสในมะเขือชนิดต่าง

อ.ดร.อุษาวดี ชนสุต

ชีววิทยา

240,000.00

การศึกษาประสิทธิภาพสารดูดซับสารพิษอะฟลาท็อกซินจากแหล่งดินต่าง ๆ ในประเทศไทย

อ.ดร.อุไร เต็งเจริญ

เคมี

240,000.00

การพัฒนาวิธี competitive ELISA สำหรับตรวจวิเคราะห์ยาต้านไวรัสเอช-ไอ-วีเนวิราฟีน

อ.ดร.มุกดา ภัทราวราพันธ์

เคมี

240,000.00

การพัฒนาระบบการวิเคราะห์ขนาดเล็กสำหรับสารชีวภาพบ่งชี้โรคบางชนิด

อ.ดร.สุภาภรณ์ ครัดทัพ

เคมี

240,000.00

การพัฒนากรรมวิธีการผลิตลำไยเนื้อสีทองในเชิงการค้า

ผศ.ดร.นวลศรี รักอริยะธรรม

เคมี

47,180.00

การวิเคราะห์สารกลุ่มฟลาโวนอยด์ในข้าวสีพันธุ์ไทย

ผศ.ดร.สุกัญญา วงศ์พรชัย

เคมี

400,000.00

พฤติกรรมการเปลี่ยนเฟสในวัสดุเฟร์โรอิเล็กตริกและวัสดุที่เกี่ยวข้อง

รศ.ดร.กอบวุฒิ รุจิจนากุล

ฟิสิกส์

400,000.00

การเตรียมและหาลักษณะเฉพาะทางโครงสร้างโครงข่ายออกไซด์ของโลหะทรานสิชันไฮบริดกับโมเลกุลอินทรีย์ที่เตรียมจากเทคนิคไฮโดรเทอร์มอลประยุกต์

ผศ.ดร.อภินภัส รุจิวัตร์

เคมี

400,000.00

การสังเคราะห์เส้นใยนาโนซิลิคอนคาร์ไบด์ให้ได้ปริมาณมาก

อ.ดร.พิศิษฐ์ สิงห์ใจ

ฟิสิกส์

400,000.00

การประยุกต์ใช้ลำไอออนพลังงานต่ำในการปรับปรุงคุณภาพพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 (Oryza sativa indica KDML 105)

รศ.ดร.สมบูรณ์ อนันตาลาโภชัย

ชีววิทยา

400,000.00

การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสีเขียวสกุล Cladophpra (ไก) เพื่อเป็นอาหารปลาบึก

รศ.ดร.ศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพร

ชีววิทยา

816,078.00

เซรามิกไร้สารตะกั่วสำหรับการประยุกต์อัลตราโซนิกส์และตัวเก็บประจุ

ศ.ดร.ทวี ตันฆศิริ

ฟิสิกส์

1,500,000.00

โครงการลำไอออนพลังงานต่ำกับงานทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

ศ.ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง

ฟิสิกส์

1,500,000.00

พฤติกรรมทางวิทยากระแสของวัตถุดิบสำหรับเนื้อพอร์ซเลน

อ.ดร.อภินนท์ นันทิยา

เคมีอุตสาหกรรม

150,000.00

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตไม้ประดับกระถางไฮเดรนเยีย

อ.ดร.อุษาวดี ชนสุต

ชีววิทยา

88,000.00

ผลของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์

ดร.นฤมล ทองไว

ชีววิทยา

157,387.00

การคัดเลือกชนิดและสายพันธุ์พืชสมุนไพรบนพื้นที่สูง

ดร.ชูศรี ไตรสนธิ

ชีววิทยา

158,857.00

การสร้างเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจด้วยวิสเกอร์โมลิบดีนัมไตรออกไซด์

รศ.ดร.ผ่องศรี มังกรทอง

ฟิสิกส์

200,000.00

เครื่องตรวจจับก๊าซพิษที่ทำด้วยสารแบบฟิล์มบางและสารขนาดนาโนที่ไม่มีตะกั่วเป็นส่วนผสม

รศ.ดร.จีระพงษ์ ตันตระกูล

ฟิสิกส์

398,686.00

การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาสำหรับสิ่งทอไทย

ศ.ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง

ฟิสิกส์

456,666.00

การพัฒนาเครื่องมือและวิธีสำหรับวิทยาศาสตร์ การสังเคราะห์ในระดับไมโครและนาโนเพื่อใช้ในงานทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์

เคมี

187,400.00

การทำความสะอาดผิวและการเคลือบผิวโลหะให้มันวาว

ศ.ดร.ทวี ตันฆศิริ

ฟิสิกส์

400,000.00

ผลของพืชสมุนไพรพื้นบ้านบางชนิดที่มีฤทธิ์ในการถ่ายพยาธิต่อพยาธิใบไม้ Haplorchis taichui ในสภาพทดลอง

รศ.ดร.ชโลยล วงศ์สวัสดิ์

ชีววิทยา

216,904.00

การพัฒนาเครื่องทำแห้งแบบลมร้อนชนิดพ่นฝอยแบบทำเอง สำหรับผลิตอาหารเสริมประเทภเครื่องดืมชงสมุนไพรไทย

ผศ.ดร.สายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์

เคมี

217,000.00

การประยุกต์พลาสมาเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งทอทางการกีฬา

โครงการวิจัยนิวตรอนพลังงานสูง (ศ.ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง)

ฟิสิกส์

2,000,000.00

พัฒนาผลิตภันฑ์สิ่งทอทางการแพทย์โดยใช้นาโนเทคโนโลยี

รศ.ดร.สุคนธ์ พานิชพันธ์

เคมี

2,000,000.00

โครงการศึกษาและพัฒนาโปรแกรมแปลงฐานข้อมูลและนำเข้าข้อมูลทะเบียนเกษตรทั้ง 2 ปี (พศ.2545-2546)

อ.ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

600,000.00

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ผศ.ดร.ฟองสวาท สุวคนธ์ สิงหราชวราพันธ์

ธรณีวิทยา

4,300,000.00

ใบสั่งจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งมีชีวิต ได้แก่ สัตว์หน้าดินและแพลงก์ตอน

รศ.ดร.ยุวดี พีรพรพิศาล และ อ.ดร.ชิตชล ผลารักษ์

ชีววิทยา

84,000.00

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบรายงานข้อมูลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2548

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

200,000.00

รวมทั้งสิ้น (บาท)

46,796,850.00