ด้านการวิจัย

   


คณะวิทยาศาสตร์ได้กำหนดทิศทางการวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย และมุ่งเน้นการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นภาคเหนือและประเทศ โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของคณาจารย์และนักวิชาการในระดับต่างๆ ทั้งด้านพื้นฐาน ประยุกต์ พัฒนาและบูรณาการ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมทั้งสรรหาทรัพยากรที่จะทำให้เกิดการวิจัยในระดับสูง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและพัฒนาการทุกด้าน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น จึงได้กำหนดพันธกิจสร้างระบบส่งเสริมการวิจัยอย่างครบวงจร
นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ยังได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยและหน่วยวิจัยเพื่อการรวมกลุ่มการดำเนินงานวิจัยที่มีความสนใจในปัญหาและทิศทางงานวิจัยเดียวกันในแขนงวิชานั้น ๆ ในปี 2548 นี้ มีห้องปฏิบัติการวิจัยและหน่วยวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน จำนวน 25 ห้อง และ 24 หน่วยวิจัยและคณะวิทยาศาสตร์ยังได้สนับสนุนในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ จำนวน 3 ห้อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของนักวิจัยในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานด้านวิชาการเป็นที่ประจักษ์และมีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่กลุ่มวิจัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการเฉพาะทาง เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและ/หรือในระดับนานาชาติ

งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน
ปีงบประมาณ 2548 นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น จำนวน 132 โครงการ เป็นเงิน 59,988,280 บาท ตามรายละเอียดดังนี้
1. คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 57 โครงการ เป็นเงิน 8,541,400.-บาท
งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 15 โครงการ เป็นเงิน 6,509,500.-บาท
งบประมาณเงินรายได้ จำนวน 38 โครงการ เป็นเงิน 1,662,900.-บาท
ดอกผลกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 40,000.-บาท
กองทุนจุลวิจัยวิทยาศาสตร์ (ดร.ณัฐ ภมรประวัติ) จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 50,000.-บาท
มูลนิธิ ปรีชา-วารุณี โกวิทยาฯ จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 279,000.-บาท
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 8 โครงการ เป็นเงิน 2,901,400.- บาท
3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 100,000.- บาท
4. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 364,773.-บาท
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 1,245,200.-บาท
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (โครงการสมองไหลกลับ) จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 5,245,500.-บาท
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 1,180,390.-บาท
5. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) แยกเป็น
ทุนทั่วไป จำนวน 14 โครงการ เป็นเงิน 12,079,282.- บาท
ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 775,486.-บาท
ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.) จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 666,661.-บาท
ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ จำนวน 19 โครงการ เป็นเงิน 4,560,000.-บาท
ทุนอุตสาหกรรม จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 47,180.-บาท
ทุนเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของอาจารย์รุ่นกลางในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 400,000.-บาท
ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นกลาง จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 1,600,000.-บาท
ทุนฝ่ายเกษตร จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 816,078.-บาท
ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว) จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 3,000,000.-บาท
ทุนวิจัยมหาบัณฑิต จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 150,000.- บาท
6. มูลนิธิโครงการหลวง จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 404,244.-บาท
7. มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 200,000.- บาท
8. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 6 โครงการ เป็นเงิน 1,876,656.-บาท
9. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 4,000,000.-บาท
10. กรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 600,000.-บาท
11. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 4,300,000.-บาท
12. กรมควบคุมมลพิษ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 84,000.-บาท
13. จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 200,000.-บาท

การเผยแพร่ผลงานวิจัย

ปีงบประมาณ 2548 คณะวิทยาศาสตร์ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักวิจัยทางสื่อต่างๆ เช่น เผยแพร่ในวารสารนานาชาติ วารสารระดับประเทศ การประชุมนานาชาติ การประชุมระดับประเทศ ดังนี้
1. ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน 109 เรื่อง
2. ผลงานที่ตีพิมพ์ใน Chiang Mai Journal of Science จำนวน 27 เรื่อง
3. ผลงานวิจัยผลงานทางวิชาการที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ต่างประเทศ จำนวน 41 เรื่อง
4. ผลงานทางวิชาการที่นำเสนอในที่ประชุม วทท. ครั้งที่ 30 จำนวน 171 เรื่อง