ฝึกอบรม ดูงาน และทำวิจัย ณ ต่างประเทศ

ภาคผนวกที่ 6
 

 

ที่

กิจกรรม

ประเทศ

ระยะเวลา

1

ศึกษาและทำวิจัย เรื่อง Biochemical and Molecular Basis of the Control of Secretory Activities of Prothoracic Glands, a Secretory Organ of Insect Steroid Homone

ญี่ปุ่น

1 ตค. 47 – 30 กย.48

2

อบรมการใช้เครื่อง Scanning Electron Microscopes

ญี่ปุ่น

12 ตค.-22 ตค.47

3

นำข้อมูลวิจัยไปวิเคราะห์

อังกฤษ

18 ตค. – 19 พย.47

4

ศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจด้านส่งเสริมอุตสาหกรรม

จีน

21 ตค. – 26 ตค. 47

5

นำนักศึกษาหลักสูตรวิชาร่วมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ ศึกษาดูงานด้านการวิจัยและการดำเนินการ

สิงคโปร์

23 ตค. – 27 ตค. 47

6

ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

อินเดีย

14 พย. 47 – 11 มีค.48

7

ร่วมทดสอบงานวิจัยเรื่อง Synthesis of Nanomaterials by Thermal Plasma

อินเดีย

15 พย. – 23 พย. 47

8

ปรึกษาหารือความร่วมมือและทำวิจัยเรื่อง Al-tolerant microorganisms and its application

ญี่ปุ่น

4 ธค. – 25 ธค. 47

9

เจรจาความร่วมมืองานวิจัยระหว่างคณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลาว

16 ธค. 47

10

ศึกษางานวิจัย

ออสเตรเลีย

5 มค. – 5 กพ. 48

11

ศึกษาและทำวิจัยทางด้านพิษวิทยาระดับเซลล์

อังกฤษ

14 มค. – 24 มค. 48

12

ดูงานด้าน Food Safety Management Programs

มาเลเซีย

15 มค. – 24 มค. 48

13

ร่วมการทดลองและเก็บข้อมูลทางฟิสิกส์นิวเคลียร์

สวีเดน

31 มค. – 7 กพ. 48

14

เยี่ยมชม Universiti Sains Malaysia

มาเลเซีย

13 กพ. 48

15

ทำวิจัยเรื่องวิธีตรวจสอบโรคในผึ้งด้วยเทคนิคใหม่ระดับโมเลกุล

อังกฤษ

27 กพ. – 2 มิย. 48

16

ศึกษางานวิจัย เรื่อง Study of Mineralogy of Diatomite Lightweight Bricks after Autoclaved

ออสเตรีย

28 กพ. – 4 เมย. 48

17

ทำวิจัยระยะสั้นเรื่อง Utilization of chitinous biomass by using thermotolerant chitin-assimlating microorganisms

ญี่ปุ่น

3 มีค. – 16 เมย. 48

18

ทำวิจัยร่วมกับ Prof. Dr. Ulrick Knauer

สหพันธ์สาธารณรัฐ เยอรมัน

14 มีค. – 31 มีค. 48

19

ศึกษาดูงานวิจัยเกี่ยวกับโปรแกรมความร่วมมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ

ญี่ปุ่น

23 มีค. – 31 มีค. 48

20

ศึกษางานวิจัย

สวิสเซอร์แลนด์

31 มีค. – 2 มิย. 48

21

นำผลการศึกษาและวิจัยไปวิเคราะห์

อังกฤษ

2 เมย. – 27 เมย. 48

22

อบรม Spring Colloquium on The Physics of Weather & Climatge :

Regional Weather Predicitabiligy & Modelling

อิตาลี

9 เมย. – 25 เมย. 48

23

ศึกษา ดูงาน ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน

สหรัฐอเมริกา

10 เมย. – 30 เมย. 48

24

ร่วมหารือกับคณาจารย์มหาวิทยาลัย ULE สถาบันเทคโนโลยีแห่งลูแว็งและเจ้าหน้าที่ธนาคารโลก

เบลเยี่ยม

10 เมย. – 30 เมย. 48

25

ศึกษาดูงานและปรึกษางานวิจัยร่วมประชุมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ 13th International Conference on Flow Injection Analysis, Including Related Techniques

สหรัฐอเมริกา

20 เมย. – 30 เมย. 48

26

ศึกษาดูงานภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาอาจารย์ระหว่างมหาวิทยาลัยไทยกับมหาวิทยาลัยสหราชอาณาจักร

อังกฤษ

30 เมย. – 13 พค. 48

27

ทำวิจัยร่วมกับ Prof. Dr. Akbar Rhemtulle

แคนาดา

1 พค. – 31 พค. 48

28

ศึกษาและทำวิจัยทางด้านพิษวิทยาระดับเซลล์และเทคโนโลยีต้นกำเนิด

อังกฤษ

15 พค. – 21 พค. 48

29

ดูงานและปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการใช้ลำไอออนในการปรับปรุงและการตรวจวิเคราะห์วัสดุ

สหพันธ์สาธารณรัฐ เยอรมัน

7 มิย. – 9 มิย. 48

30

ศึกษาดูงาน Mount Stromlo and Siding Spring Observatories

ออสเตรเลีย

11 มิย. – 16 มิย. 48

31

ศึกษาวิจัยดูงานด้านนาโนเทคโนโลยี

ญี่ปุ่น

4 มิย. – 16 กค. 48

32

ปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานวิจัยที่จะมีความร่วมมือในอนาคต

จีน

25 มิย. – 4 กค. 48

33

ปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยทางด้านนิเวศวิทยาระหว่างประเทศไทยและประเทศเดนมาร์ค

เดนมาร์ก

1 กค. – 10 กค. 48

34

ทำวิจัยเรื่อง Complex Analysis

สหรัฐอเมริกา

1 กค. – 31 ธค. 48

35

ศึกษาดูงานวิจัยด้านคุณภาพความปลอดภัยและการรักษาคุณภาพของผักผลไม้ และการตรวจสอบสารออกซิเดชั่นและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องของผลไม้เมืองร้อน

สหรัฐอเมริกา

20 กค. – 20 ตค. 48

36

ดูงานด้านวิทยาศาสตร์

ออสเตรเลีย

31 กค. – 13 สค. 48

37

เดินทางร่วมกับคณะของ รมว.วท. เยี่ยมชม Etectro Optic Systems Holding Ltd.

ออสเตรเลีย

3 สค. – 6 สค. 48

38

อบรมระยะสั้นด้าน Active Geophere

อินโดนีเซีย

12 สค. – 29 สค. 48

39

อบรมระยะสั้นเรื่อง Stereochemical Aspect of Novel Materials

สหรัฐอเมริกา

13 สค. – 20 สค. 48

40

ศึกษาดูงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรภาครัฐและเอกชน

สิงคโปร์

18 สค. – 20 สค. 48

41

ดูงานและเจรจาความร่วมมือโครงการ International Horticultural Study Program และปรึกษาหารือการไปศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอกของสถานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

สหพันธ์สาธารณรัฐ เยอรมัน

19 สค. – 27 สค. 48

42

ศึกษางานวิจัยด้าน Paleogeographic position

ฝรั่งเศส

1 กย. – 30 ตค. 48

43

อบรมระยะสั้นด้านเทคโนโลยีเซลล์ต้นกำเนิด

อังกฤษ

2 กย. – 18 กย. 48

44

ร่วมโครงการนำร่องด้านการถ่ายโอนหน่วยกิตภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศและโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ

แคนาดา

5 กย. – 5 ธค. 48

45

ปรึกษาหารืองานวิจัยและติดตามงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอก

อังกฤษ

8 กย. – 24 กย. 48

46

ดูงานและฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้ iQ-Cheek Gmos kits และ iQ5 Real-Time PCR detection system

สหรัฐอเมริกา

11 กย. – 17 กย. 48

47

ศึกษางานวิจัยด้านนาโน

เกาหลีใต้

19 กย. – 28 กย. 48

48

ศึกษาดูงานด้านบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้าน plant breeding and agriculture biotechnology

สหรัฐอเมริกา

30 กย. – 15 ตค 48