ลาดูงาน/ฝึกอบรม/ประชุมต่างประเทศ

ภาคผนวกที่ 10
 

ศึกษาและทำวิจัย เรื่อง Biochemical and Molecular Basis of the Control of Secretory Activities of
Prothoracic Glands, a Secretory Organ of Insect Steroid Homone/ญี่ปุ่น

1 ตค. 47 – 30 กย.48

อบรมการใช้เครื่อง Scanning Electron Microscopes/ญี่ปุ่น/ บ.JEOL ASIA PTE LTD

12 ตค.-22 ตค.47

เสนอผลงานและร่วมประชุม The Third International Congress of Chinese Mathematicians/ฮ่องกง

16 ธค.-23 ธค.47

ร่วมประชุมวิชาการ ASEAN China Workshop/จีน

16 ตค.-24ตค.47

ประชุม Tenth International Congress for Culture Collections/ญี่ปุ่น/ Tenth International Congress for Culture Collections

8 ตค.-17 ตค.47

วิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง Applications of Low Energy และร่วมเป็นกรรมการสอบ นักศึกษาปริญญาเอก/พม่า/University of Mandalay

9 ตค.-17ตค.47

นำข้อมูลวิจัยไปวิเคราะห์/’อังกฤษ/The Natural History Museum

18ตค.-19 พย.47

ศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจด้านส่งเสริมอุตสาหกรรม/จีน/สภาผู้แทนราษฎร

21 ตค.-26 ตค.47

ร่วมแสดงนิทรรศการการศึกษานานาชาติ China Education Expo 2004/จีน/ส่วนตัว

21 ตค.-26 ตค.47

นำนักศึกษาหลักสูตรวิชาร่วม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ ศึกษาดูงานด้านการวิจัยและการดำเนินการ/สิงคโปร์/บัณฑิตศึกษาสถาน

23 ตค.-27 ตค.47

เสนอผลงานและร่วมประชุม 9th ASIA Pacific Physics Conference/เวียดนาม/ทุนเมธีวิจัย “อาวุโส”

23 ตค.-2 พย.47

ประชุม IAEA/IRCA Final Review Meetig on Investigation environment and water resource geothermal areas/มาเลเซีย/IAEA

24 ต.ค.-30ตค.47

เสนอผลงานและร่วมประชุม 9th Asia Pacific Physics Conference/เวียดนาม/ส่วนตัว

24 ตค.- 1 พย.47

ตรวจเยี่ยมหลุมเจาะสำรวจและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างทางธรณีวิทยา/จีน/บริษัท Blackwatch Resources Ltd. ประเทศจีน

31 ตค.-7 พย.47

เสนอผลงานและร่วมประชุมวิชาการ World Rice Research Conference 2004/WRRC และโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

3 พย.- 8 พ.ย.47

เสนอผลงานวิจัยและร่วมสัมมนาวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น/ญี่ปุ่น/JSPS-NRCT

5 พย.-13พย.47

เสนอผลงานวิจัยและร่วมสัมมนาวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น/ญี่ปุ่น/JSPS-NRCT

6 พย.-13พย.47

ประชุมเตรียมการ เรื่อง การติดตามตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ/ลาว/ คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง

13 พย.-14 พย.47

ประชุมระดับภูมิภาค เรื่อง Environment Programme-Annual Technical Meeting/ลาว/ คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง

15 พย.-16 พย.47

ประชุม 103rd Annual Meeting of the American Anthropological/อเมริกา/ส่วนตัว

13 พย.-25 พย.47

ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/อินเดีย/โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-อินเดีย

14 พย.47-11 มีค.48

ร่วมทดสอบงานวิจัย เรื่อง Synthesis of Nanamaterials by Thermal Plasma/อินเดีย/ส่วนตัว

15 พย.-23 พย.47

ประชุมวิชาการ 5th HUGO Pacific Meeting & 6th Asia-Pacific Conference on Human Gene “Genomic Medicine and Population Health”/สิงค์โปร์

16 พย.-21 พย.47

ประชุม Eight Nation Education Research Project/อเมริกา/สำนักทดสอบกลาง ส่วนตัว

17 พย.-25 พย.47

ติดตามความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นายจตุพล คำปวนสาย/อิตาลี/สกว.

25 พย.-9 ธค.47

เสนอผลงานและร่วมประชุมนานาชาติ Asia – Pacific Academic Consortium for Pacific Health/ออสเตรเลีย

29 พย.-4 ธค.47

ประชุม Sustainable Development of Biotechnology in the Tropics V/อินโดนีเซีย/JSPS

2 ธค.-5 ธค.47

ปรึกษางานวิจัย/อังกฤษ/ทุนวิจัย

3 ธค.-15 ธค.47

ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เรื่อง Regional Workshop on Bridging the Gap between Scientists and Science Educators/จีน/CAST และ UNESCO

4 ธค-11 ธค.47

ปรึกษาหารือความร่วมมือและทำวิจัย เรื่อง Al-tolerant microorganisms and its application/ญี่ปุ่น/Research Institute for Bioresources Okayama University

4 ธค.-25 ธค 47

ติดตามความก้าวหน้านักศึกษาปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นายรัฐภูมิ พรหมณะ และปรึกษางานวิจัยกับ Prof. G.A. Codd/สหราชอาณาจักร/สกว.

14 ธค.-27 ธค.47

เจรจาความร่วมมือทางงานวิจัยระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว กับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ลาว/ขอนแก่น

16 ธค.47

ศึกษางานวิจัย/อสเตรเลีย/สกอ.

5 มค.-5 กพ.48

ประชุม Investigation of Present Situation of Environmental Education in Schools, and Introduction and Practice of Environmental Education Based on
Experience Learning in North Thailand and Asia/ญี่ปุ่น/Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology

7 มค.-13 มค.48

ศึกษาและทำวิจัยทางด้านพิษวิทยาระดับเซลล์/อังกฤษ/Dr.Ann Bartlette และ Prof. P.J. Whitfield

14 มค.-24 มค.48

ดูงานด้าน Food Safety Management Programs/มาเลเซีย/World Certification Services

15 มค.-24 มค.48

ประชุมวิชาการ Mathematics in Industry Study Group/นิวซีแลนด์/รายได้48

22 มค.-30 มค.48

ประชุม World Year of PHYSICS 2005- Physics for Tomorrow in Asia/ไต้หวัน/Association of Asia Pacific Physical Societies

29 มค.-2 กพ.48

ร่วมการทดลองและเก็บข้อมูลทางฟิสิกส์นิวเคลียร์//สวีเดน/Asian Swedish Research Council

31 มค.-7 กพ.48

ปรึกษาหารือและนำนักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกไปทำวิจัยกับ Prof. Benavides/สเปน/สกว.

3 กพ.-14 กพ.48

เสนอผลงานและร่วมประชุม AMN-2 Second International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology 2005/นิวซีแลนด์/แผ่นดิน47

3 กพ.-15 กพ.48

เสนอผลงานและร่วมประชุม AMN-2 Second International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology 2005/นิวซีแลนด์/รายได้48, ส่วนตัว

3 กพ.-15 กพ.48

เสนอผลงานและร่วมประชุม AMN-2 Second International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology 2005/นิวซีแลนด์/รายได้48

6 กพ.-15 กพ.47

เสนอผลงานและร่วมประชุม The Second International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology/นิวซีแลนด์/รายได้48

6 กพ.-13 กพ.48

ปรึกษางานวิจัยและนำนักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกไปทำวิจัย/สเปน/สกว

12 กพ.-27 กพ.48

เยี่ยมชม Universiti Sains Malaysia/มาเลเซีย/ส่วนตัว

13 กพ 48

เสนอผลงานและร่วมประชุม 12th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections/อเมริกา

20 กพ.-26 กพ.48

ร่วมประชุม Workshop Graph Asymmetries/นิวซีแลนด์/ส่วนตัว

20 กพ.-27 กพ.48

ประชุม Environmental Process Engineering and Its Related Sciences/มาเลเซีย/ผู้จัดประชุม,สกว.

25 กพ.-27กพ.48

ทำวิจัยเรื่องวิธีตรวจสอบโรคในผึ้งด้วยเทคนิคใหม่ระดับโมเลกุล/อังกฤษ

27 กพ.-2 มิย.48

ศึกษางานวิจัย เรื่อง Study of Mineralogy of Diatomite Lightweight Bricks after Autoclaved/ออสเตรีย/ ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2548

28 กพ.-4 เมย.48

เสนอผลงานและร่วมประชุม Second World Conference on 21st Century Mathematics 2005/ปากีสถาน

2 มีค.-8 มีค.48

ทำวิจัยระยะสั้น เรื่อง Utilization of chitinous biomass by using thermotolerant chitin-assimlating microorganisms/ญี่ปุ่น/JSPS-NRCT

3 มีค.-16 เมย.48

เสนอผลงานและร่วมประชุม Applications of Algebra/โปแลนด์

8 มีค.13 มีค.48

ประชุมเกี่ยวกับการจัดข้อมูลสำหรับความหลากหลายในรูปภาพดิจิตอลสำหรับ Herbarium/ฮ่องกง/University of Hong Kong

12 มีค.-21 มีค.48

ทำวิจัยร่วมกับ Prof. Dr. Ulrich Knauer/เยอรมนี

14 มีค.-31 มีค.48

เสนอผลงานและร่วมประชุม The Conference 69 Arbeitstagung Allgemetne Algebra และร่วมทำวิจัยกับ Prof. Dr. Klaus Deneck/เยอรมนี

15 มีค.-15 เมย..48

เสนอผลงานและร่วมประชุม The Conference 69 Arbeitstagung Allgemetne Algebra และร่วมทำวิจัยกับ Prof. Dr. Klaus Deneck/เยอรมนี

18 มีค.-20 มีค.48

ศึกษาดูงานวิจัยเกี่ยวกับโปรแกรมความร่วมมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ/ญี่ปุ่น/JSJS

23 มีค.-31 มีค.48

ศึกษางานวิจัย/สวิสเซอร์แลนด์/ETH Zurich

31 มีค.-2 มิย.48

ประชุมวิชาการ Forest Landscape Restoration Implementation Workshop/บราซิล/UNFF

2 เมย.- 13 เมย.48

นำผลการศึกษาและวิจัยไปวิเคราะห์/อังกฤษ/The Natural History Museum

2 เมย.-27 เมย.48

ประชุมวิชาการเรื่อง ไพรเมทวิทยาของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้/อินโดนีเซีย/อินโดนีเซีย

3 เมย.-6 เมย.48

ประชุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเตอร์เนตความเร็วสูง/สิงค์โปร์/ผู้จัดประชุม

4 เม.ย- 6 เม.ย48

ประชุมวิชาการประจำปี 2548 สมาคมมนุษยวิทยากายภาพ/อเมริกา/Wiley-Liss

6 เมย.- 9 เมย.48

อบรม Spring Colloquium on The Physics of Weather & Climate : Regional Weather Predicitability & Modelling/อิตาลี/ICTP

9 เมย.- 25 เมย.48

ศึกษาดูงาน ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน/อเมริกา/มหาวิทยาลัยวอชิงตัน

10 เมย.-30 เมย.48

ร่วมหารือกับคณาจารย์มหาวิทยาลัย ULE สถาบันเทคโนโลยีแห่งลูแว็งและเจ้าหน้าที่ธนาคารโลก/เบลเยี่ยม

10 เมย.-30 เมย.48

ศึกษาดูงานและปรึกษางานวิจัยและร่วมประชุมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ 13th International Conference on Flow Injection Analysis, Including Related Techniques/อเมริกา/PERCH

20 เมย.-30 เมย.48

ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ Dielectric Barrier Discharge Plasma at Asmospheric Pressure, and 13.56 MHz RF Matching Network Circuit/ญี่ปุ่น/Fukuoka Institute of Technology

26 เมย.- 2พค.48

ร่วมประชุมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ 13th International Conference on Flow Injection Analysis, Including Related Techniques/อเมริกา/PERCH

24 เมย.-30 เมย.48

ร่วมศึกษาดูงานภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาอาจารย์ระหว่างมหาวิทยาลัยไทยกับมหาวิทยาลัย สหราชอาณาจักร/สหราชอาณาจักร/สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

30 เมย.-13 พค.48

นำนางสาวเกียรติสุดา มณีรักษ์ นักศึกษาโครงการปิญญาเอกกาญจนภิเษกไปทำวิจัย/ฮ่องกง/สกว

1 พค.- 27 พค.48

ทำวิจัยร่วมกับ Prof. Dr. Akbar Rhemtulle/แคนาดา/University of Alberta

1 พค.- 31 พค.48

ประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop for Promoting Environment Education in Cambodia/Cambodia/Japan

3 พค.-8 พค.48

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อการจัดการลุ่มน้ำระดับชุมชน/อเมริกา/Heifer International

14 พค.-29พค.48

ศึกษาและทำวิจัยทางด้านพิษวิทยาระดับเซลล์และเทคโนโลยีต้นกำเนิด/อังกฤษ/Dr.Ann Bartlette และ Prof. P.J. Whitfield

15 พค.-21 พค.48

นำนักศึกาาโครงการปิญญาเอกกาญจนาภิเษกวางแผนการใช้เครื่องมือและทำวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา/เดนมาร์ก/สกว

17 พค.-28 พค.48

ร่วมงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการการศึกษาไทย/ฮานอย

19 พค.24 พค.48

เสนอผลงานและร่วมประชุม The9th International Conference on Global Business and Econimic Development/เกาหลี

23 พค–29 พค.48

ดูงานและปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการใช้ลำไอออนในการปรับปรุง คุณสมบัติและการตรวจวิเคราะห์วัสดุ/เยอรมนี/มหาวิทยาลัย Freiburg

7 มิย.-9 มิย.48

ร่วมประชุมเรื่องการใช้เครื่องกำเนิดนิวตรอนในการตรวจหาวัตถุระเบิด/ออสเตรีย/IAEA

10 มิย.-17 มิย.48

ศึกษาดูงาน Mount Stromlo and Siding Spring Observatories/ออสเตรเลีย/สถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติ

11 มิย.- 16มิย.48

เสนอผลงานและร่วมประชุม 1st IMT-GT Regional Conference on Mathematics, Statistics and their Applications/อินโดนีเซีย/รายได้48

12 มิย.-16 มิย.48

เสนอผลงานและร่วมประชุม International Conference on Martensitic Transformations/จีน

13 มิย.-18 มิย.48

ศึกษาวิจัยดูงานด้านนาโนเทคโนโลยี/ญี่ปุ่น

14 มิย.-16 กค.48

เสนอผลงานและร่วมประชุม 2nd AOGS Annual Meeting 2005/สิงค์โปร์/National Astronomical Observatory of Japan

19 มิย. –25 มิย.48

เสนอผลงานและร่วมประชุม The 4th Asain Meeting on Electroceramics/จีน

25 มิย.-3 กค.48

เสนอผลงานและร่วมประชุม The 4th Asain Meeting on Electroceramics/จีน

25 มิย.-3 กค.48

ปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานวิจัยที่จะมีความร่วมมือในอนาคต/จีน

25 มิย – 4 กค.48

เสนอผลงานและร่วมประชุม The 4th Asain Meeting on Electroceramics/จีน

25 มิย.-4 กค.48

เสนอผลงานและร่วมประชุม The Fourth International Conference on Nonlinear Analysis and Convex Analysis/ญี่ปุ่น

30 มิย.-4 กค.48

ปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยทางด้านนิเวศวิทยาระหว่างประเทศไทยและประเทศเดนมาร์ก/เดนมาร์ก/DANIDA

1 กค. –10 กค.48

เสนอผลงานและร่วมประชุม The Fourth International Conference on Information and Management Sciences/จีน

1 กค. –10 กค.48

ทำวิจัยเรื่อง Complex Analysis/อเมริกา/University of Alabama

1 กค.-31 ธค.48

เสนอผลงานและประชุม 3rd International Conference on Materials for Advanced Technoligies and 9th International Conference on Materials/สิงค์โปร์

2 กค.-9 กค.48

เสนอผลงานและประชุม 3rd International Conference on Materials for Advanced Technoligies and 9th International Conference on Materials/สิงค์โปร์

3 กค.-6 กค.48

เสนอผลงานและประชุม 3rd International Conference on Materials for Advanced Technoligies and 9th International Conference on Materials/สิงค์โปร์

3 กค.-8 กค.48

เสนอผลงานและร่วมประชุม 13th Flora of Thailand Meeting/ไอร์แลนด์

10 กค.- 21 กค.48

เสนอผลงานและประชุม Seventh International Conference on “Fixed Point Theory and its Applications/เม็กซิโก/สกว.

15 กค.-23 กค.48

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมโครงร่าง The Uplands Progeam/เยอรมนี

16 กค.–24 กค.48

เสนอผลงานและร่วมประชุมวิชาการ 2nd AOGS Annual Meeting 2005/สิงค์โปร์/National Astronomical Observatory of Japan

19 กค.-25 กค.48

เสนอผลงานและร่วมประชุม Asian Mathematical Conference 2005/สิงค์โปร์

19 กค.-24 กค.48

ศึกษาดูงานวิจัยด้านคุณภาพความปลอดภัยและการรักษาคุณภาพของผักผลไม้ และการตรวจสอบสาร ออกซิเดชั่นและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องของผลไม้เมืองร้อน/อเมริกา/
โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

20 กค-20 ตค48

ประชุม Fourth Asian Mathematical Conference/สิงค์โปร์

19 กค.-24 กค.48

ดูงานด้านวิทยาศาสตร์/ออสเตรเลีย/สิงค์โปร์/ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ

31 กค.-13สค.48

เดินทางร่วมกับคณะของ รมว.วท. เยี่ยมชม Etectro Optic Systems Holdings Ltd./ ออสเตรเลีย/วท

3 สค.-6 สค.48

เสนอผลงานและร่วมประชุม The 13th International Conference on Finite or Infinite Dimensional Complex Analysis and Applications/จีน/รายได้48

7 สค.-13 สค.48

อบรมระยะสั้นด้าน Active Geophere/อินโดนีเซีย/

12 สค.-29สค.48

เสนอผลงานและร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Eight International Phycological Congress 2005/ แอฟริกาใต้

12 สค.-21 สค.48

เสนอผลงานและร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Eight International Phycological Congress 2005/ แอฟริกาใต้

12 สค.-21 สค.48

อบรมระยะสั้นเรื่อง Stereochemical Aspect of Novel Materials/อเมริกา

13 สค.-28 สค.48

เสนอผลงานและร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Eight International Phycological Congress 2005/ แอฟริกาใต้

13 สค.-20 สค.48

ติดตามความก้าวหน้างานวิจัยนักศึกษาปริญญาเอกกาญจนาภิเษก/ญี่ปุ่น/สกว.

15 สค.-25 สค.48

ประชุมการจัดการด้านคุณภาพน้ำที่ยั่งยืน/กัมพูชา ลาว เวียดนาม/MRC

15 สค.- 22สค48

เสนอผลงานและร่วมประชุม Honey Trade Workshop/ไอร์แลนด์

16 สค.-20 สค.48

ศึกษาดูงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรภาครัฐและเอกชน/ สิงค์โปร์/ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคเหนือ

18 สค.-20 สค.48

ดูงานและเจรจาความร่วมมือโครงการ International Horticultural Study Program และปรึกษาหารือการไปศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอกของสถานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
/เยอรมนี/สถานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

19 สค.- 27 สค.48

เสนอผลงานและร่วมประชุมวิชาการ International Congress and 53rd Annual Meeting of the Society for medicinal Plant Research/อิตาลี/สถานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

19 สค.- 28 สค.48

เสนอผลงานและประชุมวิชาการ IVth International Congress of Ethnobotany/ตุรกี

20 สค.-28 สค.48

เสนอผลงานและร่วมประชุม Apimondia 2005/ไอร์แลนด์

20 สค.-28 สค.48

ศึกษางานวิจัยด้าน Paleogeographic position/ฝรั่งเศส

1 กย.-30 ตค.48

เสนอผลงานและร่วมประชุม Exploitation of Fungi/อังกฤษ

2 กย – 10 กย.48

เสนอผลงานและร่วมประชุม 14th International Conference on Surface Modification of Materials by Ion Beams/ตุรกี

2 กย – 11 กย.48

อบรมระยะสั้นด้านเทคโนโลยีเซลล์ต้นกำเนิด/อังกฤษ/ส่วนตัว

2 กย – 18 กย.48

เสนอผลงานและร่วมประชุม 14th International Conference on Surface Modification of Materials by Ion Beams/ตุรกี

3 กย – 10 กย.48

เสนอผลงานและร่วมประชุม 14th International Conference on Surface Modification of Materials by Ion Beams/ตุรกี/สกว.

3 กย – 11 กย.48

สัมมนา Autumn College on Plasma Physics/อิตาลี/ICTP

4 กย.- 1 ตค.48

ร่วมโครงการนำร่องด้านการถ่ายโอนหน่วยกิตภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศและโครงการแลกเปลี่ยน
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ/แคนาดา/โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศและ
โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2548

5 กย – 5 ธค.48

ประชุม 18th International Congress of Nutrition/แอฟริกาใต้/IDRC และ CINE

5 กย – 5 ธค.48

ปรึกษาหารืองานวิจัยและติดตามงานวิจัยของนางสาวอัจฉรา แกล้วกล้า นักศึกษาปริญญาเอกร่วมสถาบัน/อังกฤษ/Prof. Brian J Tighe

8 กย.-24 กย.48

ดูงานและฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้ iQ-Check Gmos kits และ iQ5 Real-Time PCR detection system/อเมริกา

11 กย.- 17กย.48

ประชุม Rainforest Gathering/อังกฤษ/Eden Project

12 กย.-1 ตค.48

ประชุมกลุ่มพิจารณาด้านเทคนิคคุณภาพน้ำ/เวียดนาม/MRC

13 กย.-16 กย.48

ศึกษางานวิจัยทางด้านนาโน/เกาหลีใต้/แผ่นดิน47 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

19 กย.-28 กย.48

ประชุมวิชาการ BIOINFO 2005/เกาหลีใต้

20 กย.-25 กย.48

ศึกษาดูงานด้านบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้าน plant breeding and agriculture biotechnology/อเมริกา/ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ โครงการพั?ฒนาบัณฑิตศึกษา
และการวิจัย สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

30 กย.-15 ตค.48