การบริหาร ทรัพยากร และ การดำเนินงาน

   


โครงสร้างการบริหาร

การแบ่งส่วนราชการและบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์ แบ่งส่วนราชการออกเป็น 9 ส่วนราชการ คือ สำนักงานเลขานุการ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาธรณีวิทยา ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาสถิติ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

การบริหารงานในระดับภาควิชา
ได้มีการแบ่งสายงานรับผิดชอบเป็นการภายในตามลักษณะของงานเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายงานธุรการ และฝ่ายงานช่วยวิชาการ

ฝ่ายงานธุรการ รับผิดชอบงานทางด้านธุรการ และสารบรรณ การเงิน พัสดุ บริการการศึกษา
ฝ่ายงานช่วยวิชาการ รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางวิชาการ และงานในห้องปฏิบัติการต่างๆ

การแบ่งส่วนราชการและบริหารงาน
คณะวิทยาศาสตร์ แบ่งส่วนราชการออกเป็น 9 ส่วนราชการ คือ

        • ภาควิชา จำนวน 8 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาคณิตศาสตร์ เคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีววิทยา วิชาธรณีวิทยา ฟิสิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สถิติ
        • สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์

การบริหารงานในระดับภาควิชา
ได้มีการแบ่งสายงานรับผิดชอบเป็นการภายในตามลักษณะของงานเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายงาน ธุรการ และฝ่ายงานช่วยวิชาการ
ฝ่ายงานธุรการ รับผิดชอบงานทางด้านธุรการ และสารบรรณ การเงิน พัสดุ บริการการศึกษา
ฝ่ายงานช่วยวิชาการ รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางวิชาการ และงานในห้องปฏิบัติการต่างๆ

การบริหารงานในสำนักงานเลขานุการคณะ แบ่งเป็นงานและหน่วยดังนี้
งานบริหารและธุรการ ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน คือ
หน่วยสารบรรณ
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
งานคลังและพัสดุ ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน คือ
หน่วยการเงินและบัญชี
หน่วยพัสดุ
งานนโยบายและแผนแบ่งส่วนราชการเป็นการภายในเป็น 2 หน่วย คือ
หน่วยแผนและงบประมาณ
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
งานบริการการศึกษา ประกอบด้วย 6 หน่วยงาน คือ
หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยโสตทัศนศึกษา
หน่วยพิมพ์เอกสาร
ห้องสมุดคณะ

 

งบประมาณ

 ปีงบประมาณ ปี 2548

 งบประมาณแผ่นดิน

 - ได้รับจัดสรร

269,935,900

 - ใช้จริง

282,993,394

 - ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ต่องบที่ได้รับจัดสรร

104.84

 งบประมาณเงินรายได้

 - ได้รับจัดสรร

42,411,900

 - ใช้จริง

30,941,115

 - ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ต่องบที่ได้รับจัดสรร

72.95

 รวมทั้งสิ้น

 - ได้รับจัดสรร

312,347,800

 - ใช้จริง

313,934,509

 - ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ต่องบที่ได้รับจัดสรร

100.51

ข้อมูลงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

.

งบ-แผ่นดิน

สัดส่วน

งบ-เงินรายได้

สัดส่วน

รวมทั้งสิ้น

สัดส่วน

งบดำเนินการ

238,931,300

88.51

36,221,700

85.40

275,153,000

88.09

งบลงทุน

31,004,600

11.49

6,190,200

14.60

37,194,800

11.91

รวมทั้งสิ้น

269,935,900

.

42,411,900

.

312,347,800

.

ข้อมูลงบประมาณใช้จริง

.

งบ-แผ่นดิน

สัดส่วน

งบ-เงินรายได้

สัดส่วน

รวมทั้งสิ้น

สัดส่วน

งบดำเนินการ

247,539,688

87.47

28,250,840

91.31

275,790,528

87.85

งบลงทุน

35,453,707

12.53

2,690,275

8.69

38,143,982

12.15

รวมทั้งสิ้น

282,993,394

.

30,941,115

.

313,934,509

.

 

บุคลากร

จำนวนบุคลากรจำแนกตามสถานภาพ

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

อาจารย์
ตปท.

ลูกจ้าง
ประจ

พนักงาน
เงินรายได

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

รวม

ข้าราชการ

พนักงาน

ข้าราชการ

พนักงาน

2548

241

96

106

17

2

77

4

34

577


คุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

พนักงาน

ข้าราชการ

พนักงาน

ข้าราชการ

พนักงาน

เงินรายได้

241

96

106

17

4

คุณวุฒิ

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

รวม

186

133

18

337

ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2548

ตำแหน่งทางวิชาการ

ศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

รวม

7

63

64

203

337

 

อาคาร สถานที่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอาคารทั้งสิ้น 32 อาคาร รวมพื้นที่ 94,900.95 ตารางเมตร ประกอบไปด้วยอาคารหลัก ๆ ดังนี้

อาคารคณิตศาสตร์

พื้นที่

3,051.35

ตารางเมตร

อาคารเคมี1, 2

พื้นที่

12,262.14

ตารางเมตร

อาคารชีววิทยา1, 2

พื้นที่

8,844.59

ตารางเมตร

อาคารธรณีวิทยา

พื้นที่

3,387.32

ตารางเมตร

อาคารฟิสิกส์1, 2

พื้นที่

13,920.15

ตารางเมตร

อาคารสถิติ

พื้นที่

2,017.56

ตารางเมตร

อาคารวิทยาการคอมพิวเตอร์

พื้นที่

3,516.00

ตารางเมตร

อาคารซิลิเกต

พื้นที่

360

ตารางเมตร

อาคารเซรามิค

พื้นที่

1,089.00

ตารางเมตร

อาคารเคมีอุตสาหกรรม

พื้นที่

5,558.90

ตารางเมตร

อาคารเครือซีเมนต์ไทย 1, 2

พื้นที่

1908

ตารางเมตร

อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์

พื้นที่

12,281.08

ตารางเมตร

อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

พื้นที่

21,389.83

ตารางเมตร

อาคารอัญมณี ( SCB3)

พื้นที่

5,315.03

ตารางเมตร