ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย

   ปรัชญาของคณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ดำเนินไปบนพื้นฐานของการแสวงหาความจริงอย่างมีเหตุมีผลผ่านกระบวนการวิจัย เพื่อนำมาซึ่งองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการทดสอบ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง สั่งสมและถ่ายทอดกันมาหลายชั่วอายุคน คณะวิทยาศาสตร์ในฐานะองค์กรการศึกษา จักต้องใช้องค์ความรู้ทั้งที่มีอยู่แล้วและพึงแสวงหาใหม่ เพื่อเพิ่มพูนและเสริมสร้างภูมิปัญญาของบุคคล ให้ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของความเป็นวิทยาศาสตร์ รู้จักใช้กระบวนการคิด การใช้เหตุและผล เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศต่อไป

วิสัยทัศน์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแหล่งผลิตบัณฑิต ที่มุ่งเน้นการวิจัยทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพในระดับสากล มีระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีการจัดหาทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่มุ่งสู่การพึ่งพาตนเอง

พันธกิจและเป้าหมาย ์
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่นักศึกษาภายในและภายนอกคณะ โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งระดับพื้นฐานและประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสามารถนำไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมของประเทศ
3. ให้บริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศและท้องถิ่นภาคเหนือ
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี
5. ปรับเปลี่ยนการบริหารและจัดการในทุก ๆ ด้านเพื่อรองรับความเป็นอิสระในการบริหารจัดการหรือการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
6. พัฒนาการบริการวิชาการจากงานวิจัย ที่ทำให้เกิดรายได้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัยโดยรวม
7. ผสานประโยชน์ระหว่างคณะกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์และปณิธานของมหาวิทยาลัยอย่างกลมกลืนและเหมาะสม