กองทุนคณะวิทยาศาสตร์

   


คณะกรรมการบริหารกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีนายพลวัฒน์ ศรีวัฒนาโรทัย (ศิษย์เก่ารุ่น 185) เป็นประธานนับเป็นวาระที่ 2 ของการบริหารกองทุนฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สนับสนุนการพัฒนาคณาจารย์และข้าราชการในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่คณะวิทยาศาสตร์โดยส่วนรวม และส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ขณะนี้มีเงินทุน ประมาณ 12 ล้านบาท นำไปลงทุน 6 ล้านบาท คงเหลือที่จะใช้ดอกผล 6 ล้านบาท ซึ่งกองทุนมีแผนและดำเนินกิจกรรมตามแผน ในรอบปี 2548 เพื่อหารายได้สมทบกองทุนฯ ดังต่อไปนี้
1. การดำเนินกิจกรรม
1.1 ดำเนินกิจกรรมประจำ ได้แก่ การประชุมปรึกษาหารือการระดมทุนและพิจารณาจัดสรรดอกผล ได้จัดเป็นทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์จำนวน 150,000.- บาท ทุนสนับสนุนการพัฒนาคณาจารย์ จำนวน 20,000.- บาท ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทาง วิทยาศาสตร์ จำนวน 40,000.- บาท นอกจากนี้ ยังมีการรับบริจาคเงินจากผู้มีเมตตาจิตและการจำหน่ายของที่ระลึก เป็นเงินจำนวน 322,500 บาท
1.2 ดำเนินกิจกรรมพิเศษ ได้แก่ โครงการสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ซึ่งชมรมศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดงาน “สานสัมพันธ์ 40 ปี วิทยาฯ มช. ” ในวันที่ 20 ตุลาคม 2547 ณ สโมสรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ทางกองทุนฯ ได้รับการสนับสนุนซื้อของที่ระลึกและบริจาคเงินจากศิษย์เก่าและผู้มีเมตตาจิต รวมเป็นเงินจำนวนกว่า 80,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีโครงการเพื่อระดมทุนโดยการจัดงานสังสรรค์ “Good Science Fun(d) @ The Good View” ในวันที่ 23 มกราคม 2548 ณ The Good View Bar & Restaurant ถนนเจริญราษฎร์ จ. เชียงใหม่ ทำให้มีรายได้สมทบกองทุนฯ เพิ่มขึ้น
2. โครงการเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคม
กองทุนฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบและควรเป็นผู้ให้ต่อสังคมแทนที่จะเป็นผู้รับเท่านั้น ดังนั้น ในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2548 จึงได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการย้อมสีธรรมชาติ โดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางร่วมสนับสนุนงบประมาณ ณ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง โดย กองทุนฯ ได้เป็นสื่อกลางระหว่างนักวิชาการ/ศิษย์เก่าของคณะวิทยาศาสตร์ กับชุมชน ได้แก่ อาจารย์ศันศนีย์ คำบุญชู อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยากร โดยเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้า ให้กับชุมชนของ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
นอกจากนี้ นายพลวัฒน์ ศรีวัฒนาโรทัย ประธานกองทุนฯ ยังได้เป็นวิทยากรรับเชิญในการนำเสนอประสบการณ์ชีวิตและการทำงานในฐานะศิษย์เก่าหัวข้อ “อนาคตสดใสในคณะวิทยาศาสตร์” ในงาน วันผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ วันที่ 26 พฤษภาคม 2548 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์
3. การร่วมลงทุนกับมหาวิทยาลัย
กองทุนฯ ได้ลงทุนในการก่อสร้างหอพักในกำกับ 4 ร่วมกับมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินของกองทุนฯ รวมทั้งสิ้น 6 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนและนำดอกผลดังกล่าวมาจัดสรรตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ซึ่งในปี 2548 นี้ กองทุนฯ ได้รับดอกผล จำนวน 275,000 บาท และได้จัดสรรให้กับโครงการค่ายอาสาพัฒนา ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 130,000 บาท