จัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา

ภาคผนวกที่ 9
 


ประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th International Conference on Oriental Astronomy

4 ตค. – 8 ตค.47

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการใช้ Sketchpad ในการสอนคณิตศาสตร์

18 ตค.-22 ตค.47

ประชุมนานาชาติเรื่องราวิทยาแห่งเอเซียแปซิฟิกครั้งที่ 4 และการประชุมนานาชาติราน้ำจืดและราน้ำเค็ม

14 พย. – 19 พย.47

ประชุมวิชาการทางพีชคณิตและการประยุกต์

22 พย.- 26 พย.47

ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ เรื่องอันตรกิริยาระหว่างลำอนุภาคและพลาสมากับวัสดุครั้งที่ 2 และการประชุมระดับอาเซียนเรื่องการปรับปรุงพื้นผิววัสดุด้วยไอออนและพลาสมาครั้งที่ 2

25 พย.-27 พย.47

ประชุมวิชาการนานาชาติ ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ เรื่อง Geophysics Chiangmai 2004

26 พย.-27 พย.47

ประชุมวิชาการนานาชาติInternational Conference on Smart Materials-Smart/Intelligent Materials and nanotechnology

1 ธค. – 3 ธค.47

ประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์ศาสตร์แห่งเอเซีย ครั้งที่ 9

8 ธค.-10 ธค.47

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินและติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำที่สำคัญในเขตตัวเมืองเชียงใหม่โดยใช้ตัวชี้วัดทางชีวภาพและเคมีอย่างง่าย

11 ธ.ค-12 ธ.ค.47

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยอาศัยเครื่องมือ OLAP

19 ม.ค.-21 ม.ค.48

อบรมการเพาะเลี้ยงหนอนเยื่อไผ่ให้แก่เกษตรกรรุ่นที่ 1

19 ก.พ.48

อบรมการเพาะเลี้ยงหนอนเยื่อไผ่ให้แก่เกษตรกรรุ่นที่ 2

5 มี.ค. 48

อบรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์นกและธรรมชาติ

7 มี.ค. – 9 มี.ค.48

อบรมเชิงปฏิบัติการ Linux System Administration

14 มี.ค.- 16 มี.ค.48

อบรมการเพาะเลี้ยงหนอนเยื่อไผ่ให้แก่เกษตรกรรุ่นที่ 3

19 มี.ค. 48

อบรมเชิงปฏิบัติการ Linux Networking Workshop

21 มี.ค. –23 มี.ค.48

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการใช้ Sketchpad ในการสอนคณิตศาสตร์

21 มี.ค.-25 มี.ค.48

ประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติครั้งที่2

23 มี.ค.-25 มี.ค.48

ประชุมสัมมนาเรื่องการวิจัยสถาบันกับการพัฒนาองค์กร

1 เม.ย.48

อบรมความรู้เบื้องต้นพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์สำหรับข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี

1 เม.ย.- 2 เม.ย.48

อบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบหนอนพยาธิและโปรโตซัวจากแหล่งน้ำในเขตภาคเหนือตอนบน

4 เม.ย. – 8 เม.ย.48

อบรมดอกหน้าวัว การผลิต การตลาด การปรับปรุงพันธ์ เทคโนโลยีชีวภาพและภาพลักษณ์ GMOs

9 เม.ย. –10 เม.ย.48

อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการวิจัยเกี่ยวกับสาหร่ายน้ำจืด

18 เม.ย-22 เม.ย.48

อบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์โลกประจำปี 2548

26 เมย.- 6 พค.48

ฝึกอบรมการใช้สารสกัดจากธรรมชาติแทนสารเคมีอันตรายในการทำเกษตรกรรม

3 พ.ค.48

ประชุมเชิงปฏิบัติการธรณีศาสตร์เรื่องธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีสำหรับครู ในระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษาตอนปลาย

5 พ.ค.- 9 พ.ค.48

ฝึกอบรมการใช้สารสกัดจากธรรมชาติแทนสารเคมีอันตรายในการทำเกษตรกรรม

7 พ.ค.48

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำไวน์และสุราพื้นบ้าน

9 พ.ค. –10 พ.ค.48

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความรู้ท้องถิ่นในการใช้พืชพื้นบ้าน

14 พ.ค.48

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องสาหร่ายพิษและสารพิษในแหล่งน้ำจืด

18 พ.ค.- 20 พ.ค.48

อบรมการเพาะเลี้ยงหนอนเยื่อไผ่ให้แก่เกษตรกรรุ่นที่ 4

23 พ.ค.48

อบรมการนำเห็ดกลับคืนสู่ป่าชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

24 พ.ค.48

อบรมการเพาะเลี้ยงหนอนเยื่อไผ่ให้แก่เกษตรกรรุ่นที่ 5

28 พ.ค.48

ประชุมวิชาการผู้ใช้ NMR แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2

30 พ.ค.-31 พ.ค.48

อบรมเชิงปฏิบัติการ Management Information Systems

2 มิ.ย. –4 มิ.ย.48

อบรมการเพาะเลี้ยงหนอนเยื่อไผ่ให้แก่เกษตรกรรุ่นที่ 6

12 มิ.ย.48

อบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปสาหร่ายไกสู่ชุมชนครั้งที่ 1

17 มิ.ย- 18 มิ.ย.48

อบรมการเพาะเลี้ยงหนอนเยื่อไผ่ให้แก่เกษตรกรรุ่นที่ 7

18 มิ.ย.48

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของแมลงน้ำเพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพน้ำ

18 มิ.ย.-19 มิ.ย.48

อบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปสาหร่ายไกสู่ชุมชนครั้งที่ 2

19 มิ.ย- 20 มิ.ย.48

ประชุมวิชาการเรื่องการพัฒนาหลักสูตรใหม่จุลชีววิทยาและการลงทุนทางธุรกิจ

20 มิ.ย. –24 มิ.ย.48

สัมมนาวิชาการเรื่องบทบาทของสถิติในการประเมินคุณภาพการศึกษา

23 มิ.ย. –24 มิ.ย.48

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความรู้ท้องถิ่นในการใช้พืชพื้นบ้าน

24 มิย.-25 มิย.48

อบรมการเพาะเลี้ยงหนอนเยื่อไผ่ให้แก่เกษตรกรรุ่นที่ 8

25 มิ.ย.48

สัมมนาการใช้สารสกัดจากพืชเพื่อทดแทนการใช้สารเคมีอันตรายในการทำการเกษตร

30 มิ.ย.48

อบรมการเพาะเลี้ยงหนอนเยื่อไผ่ให้แก่เกษตรกรรุ่นที่ 9

9 ก.ค. 48

อบรมครูระดับมัธยมศึกษาเรื่องโลกดาราศาสตร์และอวกาศ

9 ก.ค.- 10 ก.ค. 48

อบรมการเพาะเลี้ยงหนอนเยื่อไผ่ให้แก่เกษตรกรรุ่นที่ 10

16 ก.ค. 48

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของแมลงน้ำเพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพน้ำครั้งที่ 2

30 ก.ค. –31 ก.ค.48

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องความหลากหลายและการอนุรักษ์พืชไบโอไฟต์และไลเคนในเขตร้อน

1 ส.ค.-8 ส.ค.48

อบรมเชิงปฏิบัติการจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารระดับชุมชน

6 ส.ค. – 7 ส.ค.48

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความรู้ท้องถิ่นในการใช้ผักพื้นบ้านครั้งที่ 3

12 ส.ค. –13 ส.ค.48

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์นกและธรรมชาติ

12 ส.ค.-14 ส.ค.48

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความรู้ท้องถิ่นในการใช้ผักพื้นบ้านครั้งที่ 4

23 ก.ย.-24 ก.ย.48