ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   

คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึง โดยความร่วมมือของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โดยการจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีท้องถิ่น เช่น การหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษา การทำโคมและกระทงในเทศการลอยกระทง การทอดผ้าป่า การทำบุญประจำปี การรดน้ำดำหัว ฯลฯ

ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ

29 ตุลาคม 2547

ร่วมงานกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

29 ตุลาคม 2547

งานทำบุญคณะประจำปี

6 มกราคม 2548

ร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์

13 เมษายน 2548

พิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส

22 เมษายน 2548

พิธีไหว้ครู

16 มิถุนายน 2548

ร่วมงานทำบุญเมือง จังหวัดเชียงใหม่

16 มิถุนายน 2548

พิธีบายศรีสู่ขวัญและงานขันโตก

9 กรกฎาคม 2548

พิธีหล่อเทียนพรรษา

1 กรกฎาคม 2548

พิธีถวายเทียนพรรษา

15 กรกฎาคม 2548

พิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

18 สิงหาคม 2548

ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันมหิดล คณะแพทยศาสตร์

24 กันยายน 2548

พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

23 กันยายน 2548


มีโครงการวิจัยด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 8 โครงการ ดังนี้
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1. โครงการ “แบบสมมาตรของลายดั้งเดิมในซิ่นตีนจกจากกลุ่มวัฒนธรรมไทยวนอำเภอแม่แจ่ม” โดยมี อาจารย์ ดร.ณัฐกร สุคันธมาลา สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2548
ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. โครงการ “การขยายพันธุ์และปลูกต้นไม้พื้นเมืองเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม”โดยมีรศ.ดร.วิไลวรรณ อนุสารสุนทร จากภาควิชาชีววิทยาเป็นหัวหน้าโครงการ ด้รับงบประมาณจาก งบประมาณแผ่นดินปี 2548
3. โครงการ “การบูรณาการข้อมูลด้านอุทกธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการน้ำบาดาล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่” โดยมี ดร.พิษณุ วงศ์พรชัย จากภาควิชาธรณีวิทยาเป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับงบประมาณจาก งบประมาณแผ่นดินปี 2548
4. โครงการ “ปุ๋ยชีวภาพจากเศษใบไม้ใบหญ้าในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”โดยมี รศ.อภิญญา ผลิโกมล จากภาควิชาชีววิทยาเป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับงบประมาณจาก เงินรายได้คณะปี 2548
5. โครงการ “การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในชั้นบรรยากาศที่ความสูงต่าง ๆ บริเวณเมืองเชียงใหม่ โดยวิธีตรวจวัดระยะไกล ระยะที่ 2” โดยมีผศ.ดร.ชุลีพร วงศ์ธวัชนุกูล จากภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับงบประมาณจาก เงินรายได้คณะปี 2548
6. โครงการ “การผลิตกระดาษกรองสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการจากเปลือกข้าวโพด” โดยมี ผศ.นงเยาว์ มาลัยทอง จากภาควิชาเคมีเป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับงบประมาณจาก เงินรายได้คณะปี 2548
7. โครงการ “การวิเคราะห์เพื่อหามลพิษทางอากาศในอนุภาคฝุ่นในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน” โดยมี ผศ.ดร.มงคล รายะนาคร จากภาควิชาเคมี เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปี 2548
8. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมี ผศ.ดร.ฟองสวาท สุวคนธ์ สิงห์วราพันธ์ จากภาควิชาธรณีวิทยา เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับงบประมาณจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี 2548

คณะวิทยาศาสตร์ได้ตระหนักถึงการเชื่อมโยงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเข้ากับภารกิจหลักด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่ชุมชน ได้แก่
การจัดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เช่น สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติ
พันธุ์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีบทบาทต่อชุมชนภายนอกผ่านงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา
มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลายสาขาวิชา เช่น คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมีอุตสาหกรรม ฯลฯ ที่เชื่อมโยง
กับวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีมาแต่ช้านาน เช่น

   • การวิจัยกลุ่มดาวนักษัตรล้านนา ดาราศาสตร์กับกำแพงเมืองเชียงใหม่ ประวัติศาสตร์ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่หายากในประเทศไทย
   • การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะเชิงคณิตศาสตร์ของลายผ้าทอในจังหวัดภาคเหนือ
   • แบบสมมาตรของลายดั้งเดิมในซิ่นตีนจกจากกลุ่มวัฒนธรรมไทยวนอำเภอแม่แจ่ม
   • ชุดทดสอบปริมาณเงินสำหรับอุตสาหกรรมท้องถิ่น
   • งานวิจัยและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูป่า โดยดำเนินการผ่านหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า

มีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เชื่อมโยงกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การอบรมการทำไวน์และสุราพื้นบ้าน การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสาหร่ายพิษและสารพิษในแหล่งน้ำจืด
นอกจากนี้
ยังมีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่เชื่อมโยงกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการอนุรักษ์ ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนเกษตรกรรม โดยมีวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเป็นพื้นฐาน เช่น โครงการสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน ค่ายวิทยาศาสตร์ในวิถีชุมชน