สารจากคณบดี

   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในสามคณะแรกที่ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2507 ปัจจุบันมีส่วนราชการประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาต่างๆอีก 8 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาธรณีวิทยา ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และภาควิชาสถิติ
จากวิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ “เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่มุ่งเน้นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพในระดับสากล มีระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีการจัดหาทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่มุ่งสู่การพึ่งพาตนเอง” การบริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในรอบปีที่ผ่านมา จึงดำเนินการโดยอาศัยพันธกิจและแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ดังกล่าว โดยใช้หลักการบริหารคุณภาพถ้วนทั่วองค์กร ซึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับการประเมินคุณภาพจากมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดีมาก
รายงานประจำปี 2548 ฉบับนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินการตามภารกิจในช่วงปี งบประมาณ 2548 (ตุลาคม 2547 – กันยายน 2548) ในด้านต่างๆ ได้แก่ การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการรายงานกิจกรรมต่างๆในรอบปี และกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภารกิจทั้งหลายที่สำเร็จลุล่วงมาด้วยดีในรอบปีที่ผ่านมา เป็นผลเนื่องมาจากความร่วมมือ ร่วมใจของคณาจารย์ บุคลากรทุกสายงาน นักศึกษา และผู้บริหารทุกระดับทุกคน ในนามของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอแสดงความขอบคุณทุกท่านด้วยความจริงใจมา ณ โอกาสนี้


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มงคล รายะนาคร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่