ประวัติคณะวิทยาศาสตร์

   คณะวิทยาศาสตร์เป็นหนึ่งในสามคณะแรกที่เปิดทำการสอน ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2507 มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ 36 ไร่ ประกอบด้วยอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการต่าง ๆ รวม 32 อาคาร โดยดำเนินภารกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมและสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการวิจัยของคณาจารย์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ในด้านการผลิตบัณฑิตได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี พร้อมกับการเปิดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในระยะแรก จำนวน 5 หลักสูตร คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา ในปีการศึกษา 2517 คณะวิทยาศาสตร์เป็นคณะแรกที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท โดยเริ่มเปิดจำนวน 8 หลักสูตร คือ สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ธรณีวิทยา ฟิสิกส์ การสอนเคมี การสอนฟิสิกส์ การสอนชีววิทยา และการสอนคณิตศาสตร์ และในปีการศึกษา 2532 เป็นคณะแรกที่เปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอก โดยเริ่มเปิดจำนวน 3 หลักสูตรคือ สาขาวิชาฟิสิกส์ ชีววิทยา และธรณีวิทยา
สำหรับผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จนถึงปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด 8ท่าน คือ

1. ศาสตราจารย์ ดร.บัวเรศ คำทอง พ.ศ. 2507 – พ.ศ. 2513
2. รองศาสตราจารย์สมพงษ์ ชื่นตระกูล พ.ศ. 2513 – พ.ศ. 2521
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อุดม ศรีโยธา พ.ศ. 2521 – พ.ศ. 2525
4. ศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ ระมิงค์วงศ์ พ.ศ. 2525 – พ.ศ. 2533
5. รองศาสตราจารย์ ดร.การุณ กลั่นกลิ่น พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2537
6. ศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร พ.ศ. 2537 – พ.ศ. 2543
7. รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2548
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มงคล รายะนาคร พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน