บุคลากรที่ลาศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ

ภาคผนวกที่ 11
 

 

บุคลากรที่ลาศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ (ตุลาคม 2547 – กันยายน2548)

หลักสูตร

ประเภททุน

ปริญญาเอก

โครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์เพื่อศึกษาต่อในประเทศ ประจำปี 2548

ปริญญาเอก

โครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อศึกษาณต่างประเทศ ประจำปี 2548 ครั้งที่ 5

ปริญญาเอก

โครงการทุนพัฒนาอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษาวิชาณต่างประเทศ ประจำปี 2548

ปริญญาเอก

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาเอก

โครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลนเพื่อศึกษาในประเทศ ประจำปี 2547

ปริญญาเอก

The Hitachi Scholarship Foundation

ปริญญาเอก

โครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลนเพื่อศึกษาในประเทศ ประจำปี 2548

ปริญญาเอก

โครงการทุนการศึกษาชั้นสูงเชิงกลยุทธ์เพื่อการสร้างเครือข่ายวิจัยระดับแนวหน้า

ปริญญาเอก

Xishuangbanna Tropical Garden

ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปศึกษาปริญญาเอกณต่างประเทศ

 


.