คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน้าหลักคณะวิทยาศาสตร์
เกี่ยวกับเรา
เป้าหมาย

เป้าหมาย 

 • ปฏิทิน โครงการ / กิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2563
 • SCI-PORTAL
 • ศูนย์เครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Central Science Laboratory)
 • ระบบจัดการความรู่ KM คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • กองทุนคณะวิทยาศาสตร์
 • วารสารคณะวิทยาศาสตร์ (E-Journal)
 • เว็บไซต์ระบบคลังปัญญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMUIR)
 • เว็บไซต์สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อีเมลล์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU MAIL)
 • สื่อมัลติมีเดียคณะวิทยาศาสตร์ (Sci-Media)
 • ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU MIS)
 • ระบบงาน Workflow Process
 • เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • กำหนดการประชุม คณะกรรมการคณะวิทยาศาสตร์
 • รายงานการประชุม คณะวิทยาศาสตร์
 • โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วมว-มช.)
 • ชมรมผู้เกษียณคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ชกว.)
 • ห้องปฏิบัติการทางการวิจัย
 • Chaing Mai Flow Based Analysis Research Group