คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
นักศึกษา
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รอบที่ 1)

 

 

         ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 256๑  เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในรอบที่ 1 (การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน) จำนวน 8  โครงการ คือ

1.      โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

2.      โครงการรับนักเรียนจากค่ายโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์

3.      โครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์เข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์

4.      โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพสำหรับเด็กและเยาวชน (ร่วมกับ สวทช.)

5.      โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ (วมว.)

6.      โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์

7.      โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8.      โครงการสานฝันปั้นนักวิทยาศาสตร์

 

 เพื่อให้การดำเนินการสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในรอบที่ 1 (การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน) ที่ดำเนินการโดยคณะ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ดังเอกสารแนบ

 

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 5 มกราคม 2562  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

 

            จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 เอกสาร Download

  เอกสาร (รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รอบที่ 1) )