คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
นักศึกษา
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา


ประกาศรับสมัคร TCAS รอบ 1 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รอบที่ 1) 

 

 

คลิ๊กดูประกาศเพิ่มเติม

 

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562  เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในรอบที่ 1 (การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน) รวม 8 โครงการ คือ

1.      โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)

2.      โครงการรับนักเรียนจากค่ายโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์

3.      โครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์เข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์

4.      โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพสำหรับเด็กและเยาวชน (ร่วมกับ สวทช.)

5.      โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ (วมว.)

6.      โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์

7.      โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8.      โครงการสานฝันปั้นนักวิทยาศาสตร์

 

จำนวนรับ คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และสิทธิประโยชน์ ของแต่ละโครงการ 

"ขอให้ผู้สมัคร TCAS1 โครงการของคณะวิทยาศาสตร์ทุกคน ดำเนินการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ ที่เว็บสำนักทะเบียน ก่อนส่งเอกสารการสมัครมายังคณะ"

 

วิธีการรับสมัคร

1.  ผู้สมัครทุกคนจะต้องลงทะเบียนกับระบบ TCAS62 ก่อน คลิกที่นี่ http://mytcas.com  เพื่อสมัครลงทะเบียน TCAS62

2. ให้ดำเนินการสร้างบัญชีผู้ใช้งานและกรอกข้อมูลส่วนตัว ที่ระบบรับสมัครบนเว็บไซต์สำนักทะเบียน  คลิกที่นี่ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/apply.php

3  ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร (ใบสมัคร คำยืนยันของผู้ปกครอง และคำรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา) จาก เว็บไซต์ 

  http://www.science.cmu.ac.th/webthai/upload/student/28-11-2018-465658301.pdf

4.  นักเรียนกรอกใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายใบสมัคร และให้ผู้ปกครองลงชื่อยินยอมให้สมัคร

5.  นักเรียนนำใบสมัคร และPortfolio พร้อมหลักฐานการสมัครตามข้อ 3 และเงินค่าสมัครคนละ 200 บาท ให้ฝ่ายวิชาการ หรือฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนรวบรวมใบสมัคร

6.  โรงเรียนตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองคุณสมบัติของนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกทุกคน ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครและส่งใบสมัครพร้อมทั้งธนาณัติ สั่งจ่ายคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ไปยังคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .เมือง .เชียงใหม่ 50200 ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2561  โดยถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์บนซองจดหมายเป็นสำคัญ

 

สถานที่สมัคร    

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

 

ประกาศผลสอบวัดสมรรถนะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2561

 

 เอกสาร Download

  เอกสาร (ประกาศรับสมัคร TCAS รอบ 1 ปีการศึกษา 2562)