คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
นักศึกษา
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รับทุน พสวท. และทุนเพชรทองกวาวทดแทน ภาคเรียนที่ 1/2561

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (พสวท.) ทดแทน และทุนเพชรทองกวาว ทดแทน คณะวิทยาศาสตร์

ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

 เอกสาร Download

  เอกสาร (รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รับทุน พสวท. และทุนเพชรทองกวาวทดแทน ภาคเรียนที่ 1/2561)