ภาคผนวกที่ 1 สถานภาพการทำงานของบัณฑิต

ภาคผนวกที่ 2 ลาดูงาน/ฝึกอบรม/ประชุม ต่างประเทศ

ภาคผนวกที่ 3 จัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา

ภาคผนวกที่ 4 บุคลากรที่ลาศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ

ภาคผนวกที่ 5 กิจกรรมนักศึกษาในปีการศึกษา 2540-2541

ภาคผนวกที่ 6/1 Publication in Various Journals 1997-1998

ภาคผนวกที่ 6/2 Publication in Journal of the Science Faculty of Chiang Mai University ,Vol.

ภาคผนวกที่ 6/3 Paper Presented at International Conferences

ภาคผนวกที่ 6/4 Paper Presented at the 24th Congress on Science and Technology of Thailand, 19-21 October, 1998

าคผนวกที่ 6/5 รายชื่อโครงการวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์

ภาคผนวกที่ 6/6 ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2541

ภาคผนวกที่ 7 รายชื่อข้าราชการที่บรรจุ โอนย้ายใหม่