ภาคผนวกที่ 6/6


ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2541

ทุนจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. การเลี้ยงแคลลัสและเซลล์แขวนลอยของกระเจียวในสภาพปลอดเชื้อ

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.กอบเกียรติ แสงนิล

งบประมาณ 80,000.-บาท

2. การปรับปรุงวิธีหาเอกลักษณ์ของสายพันธุ์ไรโซเปียมโดยปฏิกิริยาลูกโซ่ของเอนไซม์โพลิเมอเรส

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.หทัยชนก เนียมทรัพย์

งบประมาณ 70,000.-บาท

3. ธรณีวิทยาอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.พงษ์พอ อาสนจินดา

งบประมาณ 75,000 .-บาท

4. การวิเคราะห์องค์ประกอบของวงโคจรและการเปลี่ยนแปลงของความสว่างของดาวหางเฮล-บ๊อพ

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.นวลวรรณ สงวนศักดิ์

งบประมาณ 70,000.-บาท

5. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการแจกแจงแบบปกติ การแจกแจงแบบทวินาม และการ แจกแจงแบบปัวซอง

หัวหน้าโครงการ อาจารย์สุรีย์ ชูประทีป

งบประมาณ 70,000.-บาท

6. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในเขตจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ อาจารย์อินทิรา ยินดียุทธ

งบประมาณ 70,000.-บาท

7. ฐานข้อมูลบุคลากรพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ อาจารย์เบญจมาศ ปัญญางาม

งบประมาณ 49,810.-บาท

8. ฐานข้อมูลทะเบียนนักศึกษา บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ รองศาสตราจารย์ เพชรหงส์ โชติกอาภา

งบประมาณ 49,810.-บาท

9. โปรแกรมฐานข้อมูลบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ อาจารย์วาสนา นัยโพธิ์

งบประมาณ 67,133.-บาท

10.การศึกษาและวิเคราะห์คุณภาพน้ำแม่ปิงในด้านเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยาในรอบ 1 ปี

หัวหน้าโครงการ นายสาคร พรหมขัติแก้ว

งบประมาณ 57,320.-บาท

11.การพัฒนาการผลิตและการใช้ไลเปสจากจะลินทรีย์เทอร์โมไฟล์เพื่อการแปรรูปไขมันและน้ำมัน (ปีที่ 2)

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ภาวิณี คณาสวัสดิ์

งบประมาณ 60,000.-บาท

ทุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ

1. การศึกษาการสะสมทางชีวภาพของสารโลหะหนักบางชนิดในหอยสองฝาและในตะกอนดินของลำน้ำ แม่กวง

หัวหน้าโครงการ อาจารย์วีระศักดิ์ รุ่งเรืองวงศ์

งบประมาณ 46,900.-บาท

ทุนอุดหนุนการวิจัยนักวิจัยรุ่นใหม่

1. ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการสาย ข และ ค ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ นางวีรณา ภู่พานิชเจริญกูล

งบประมาณ 17,000.-บาท

ทุนจากโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2541 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. การศึกษาสมบัติเชิงกลของพลาสติกผสมที่เตรียมจากพลาสติกที่ใช้แล้วหลาย ๆ ชนิด

หัวหน้าโครงการ นางสาวดรรชนี โชติพัฒนานนท์

งบประมาณ 20,000.-บาท

2. การพัฒนาโปรแกรมการรับ-ส่งเอกสารในหน่วยราชการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ นางสาวปัทมา จักษุรัตน์

งบประมาณ 14,865.-บาท

3. ความหลากหลายของอุบลชาติในธรรมชาติบริเวณจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ นางสาวธนียา เจติยานุกรกุล

งบประมาณ 16,700.-บาท

ทุนวิจัยจากดอกผลกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2541

1. การตอบสนอทางเซลล์พันธุศาสตร์ของผู้ป่ายมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด chronic myelogenous leukemia ซึ่งได้รับการรักษาด้วย alpha-interferon

หัวหน้าโครงการวิจัย รศ.ดร.ดาวรุ่ง กังวานพงศ์

งบประมาณ 80,000.- บาท

2. โปรแกรมประมวลผลสอบบัตรเวลาทำงาน

หัวหน้าโครงการ ผศ.วิไลพร สิริมังครารัตน์

งบประมาณ 30,000.-บาท

3. ระบบฐานข้อมูลนักศึกาาเก่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ ผศ.อังกาบ บุญย้อย

งบประมาณ 7,700.-บาท

4. ประเมินข้อคิดเห็นโครงการเสริมความรู้และทักษะวิชาการทางวิทยาศาสตร์

หัวหน้าโครงการ ดร.ชูเพ็ญศรี วงศ์พุทธา

งบประมาณ 21,300.-บาท

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนจุลวิจัยวิทยาศาสตร์ ศ.ดร.นพ.ณัฐ ภมรประวัติ ประจำปี 2541

1. การปรับปรุงแบบจำลองของสนามแม่เหล็กในกาแลกซีของเรา

หัวหน้าโครงการ ดร.นวลวรรณ สงวนศักดิ์

งบประมาณ 50,000.-บาท

ทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. เทคนิคการวัดความหนาแน่นกระแสวิกฤตของสารตัวนำยวดยิ่งโดยใช้กระแสแบบพัลล์ (ระยะที่ 2)

งบประมาณ 166,000 บาท

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.นิกร มังกรทอง

2. ไกลคอชิเดสและเลคตินจากพืชพันธุ์บุก (ระยะที่ 1)

งบประมาณ 199,300 บาท

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ดารารัตน์ ทองขาว

3. ความสามารถในการต้านเชื้อราจากจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ที่สลายไคติน (ระยะที่ 1)

งบประมาณ 200,000 บาท

หัวหน้าโครงการ ผศ.อภิญญา ผลิโกมล

4. การศึกษาทางอิมมิวโนฮิสโตเคมีสตรีของเซลล์ต่อมใต้สมองส่วนหน้าของหนูที่ได้รับสารสกัดด้วยน้ำจาก ผงปนแห้งเปลือกต้นนมนาง

งบประมาณ 237,050 บาท

หัวหน้าโครงการ รศ.สาลิกา อริธชาติ

5. การใช้คอมพิวเตอร์โมเดลเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับยืดอายุการเก็บรักษากล้วยไข่ในสภาพดัดแปลง บรรยากาศ (ระยะที่ 2)

งบประมาณ 69,840 บาท

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.จินดา ศรศรีวิชัย

6. การสำรวจสถานภาพของพื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญบริเวณแอ่งที่ราบเชียงใหม่-ลำพูน

งบประมาณ 113,200 บาท

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.พงษ์พอ อาสนจินดา

7. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเตรียมและวิเคราะห์สารตัวนำยวดยิ่งอุณหภูมิวิกฤตสูง ระบบบีสมัธ

งบประมาณ 161,504 บาท

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.สายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์

ทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

1. การพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมครอบครัว

ระยะเวลา 2 ปี (1 มี.ค.2541-28 ก.พ.2543)

งบประมาณ 2,114,742 บาท

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.อนันต์เสวก เหว่ซึ่งเจริญ

2. การพัฒนาสารย้อมสีธรรมชาติในเขตภาคเหนือตอนบน

ระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน (1 มี.ค.2541-30 ก.ย.2543)

งบประมาณ 2,904,705 บาท

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.สุรีย์ ฟูตระกูล

3. Investigating the structure of rings and modules by means of relative injectivity and projectivity

ระยะเวลา 2 ปี (1 พ.ค.2541-1 พ.ค.2543)

งบประมาณ 975,000 บาท

หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษา

4. การพัฒนาลำไอออนเพื่อตัดร่องแคบในสารกึ่งตัวนำเซลล์แสงแดด

ระยะเวลา 2 ปี (1 ส.ค.2541-1 ส.ค. 2543)

งบประมาณ 5,886,580 บาท

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.นรา จิรภัทรพิมล

5. การเตรียมแบเรี่ยมติตาเนตผงละเอียดเพื่อใช้สร้าง Ceramic capacity คุณภาพสูง

ระยะเวลา 2 ปี (1 ส.ค.2541 - 1 ส.ค.2543)

งบประมาณ 400,000 บาท

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.กอบวุฒิ รุจิจนากุล

6. ความสัมพันธ์เชิงฟังชั้นนัลและเชิงพลศาสตร์ของฟังชั่นนิวตัน ฟังก์ชั่นการประมาณสืนเนื่องและ ฟังก์ชั่นฮัลเลย์

ระยะเวลา 2 ปี (1 ก.ค.2541-1 ก.ค. 2543)

งบประมาณ 400,000 บาท

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์

7. การพัฒนาระบบการวิเคราะห์แบบโฟลอินเจคชันอะนาลิซีสที่มีการเตรียมตัวอย่างแบบในท่อ

ระยะเวลา 3 ปี (ก.ย.2541-ก.ย.2544)

งบประมาณ 1,631,300 บาท

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์

ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก

1. การประยุกต์ใช้ไมโครเวฟในทางเคมีอินทรีย์สังเคราะห์

ระยะเวลา 2540-2543

งบประมาณ 600,000 บาท

หัวหน้าโครงการ ดร.อภิวัฒน์ ธีรวุฒิกุลรักษ์

2. การศึกษาความหลากหลายของหนอนเยื่อไผ่ (Omphisa sp.) โดยใช้ DNA Fingerprintign

ระยะเวลา 2540-2542

งบประมาณ 200,000 บาท

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ทิพวรรณ สิงห์ไตรภพ

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากศูนย์โลหะและวัสดุแห่งชาติ

1. โครงการการเสาะหาไฮโดรเจลสังเคราะห์เพื่อใช้เป็นวัสดุทดแทนผิวหนังชั่วคราว

ระยะเวลา 2 ปี (ก.ค.2541-ก.ค.2543)

งบประมาณ 1,334,000 บาท

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร. ทิวาพร ศิริวิทยากร

2. เซรามิกส์ใช้ในอัลตราโซนิกส์

ระยะเวลา ต.ค.2540-ต.ค.2543

งบประมาณ 3,235,460 บาท

หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.ทวี ตันฆศิริ

ทุนวิจัยจากโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (สกว/ศช-สวช)

1. ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ในลำน้ำแม่สา อุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

ระยะเวลา 3 ปี ม.ค.2540-ม.ค.2543

งบประมาณ 1,522,675 บาท

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ยุวดี พีรพรพิศาล

2. สำรวจความหลากหลายของชนิดพรรณไม้มีท่อและการกระจายของพรรณไม้ทางภูมิศาสตร์ ณ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

ระยะเวลา 2 ปี (2540-2542)

งบประมาณ 3,667,080 บาท

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.วิไลวรรณ อนุสารสุนทร

3. ความหลากหลายของหนอนพยาธิในลำน้ำแม่สา อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

ระยะเวลา ธ.ค.2539-ธ.ค.2542

งบประมาณ 1,872,200 บาท

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ชโลบล วงศ์สวัสดิ์

4. การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงน้ำกลุ่มไทรคอปเทอร่าในประเทศไทยและการ ประยุกต์ใช้ในการตัดสินคุณภาพน้ำ

ระยะเวลา 2540-2542

งบประมาณ 3,195,000 บาท

หัวหน้าโครงการ อาจารย์ ดร.พรทิพย์ จันทรมงคล

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ประเภทกำหนดหัวเรื่อง

1. การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ธาตุแบบไม่ทำลายด้วยเทคนิคการวัดรังสีแกมมาฉับพลันจากบีมพลัส์

ระยะเวลา ก.ค.2540-มิ.ย.2542

งบประมาณ 1,373,000 บาท

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.สมศร สิงขรัตน์

2. สมบัติการนำพาทางไฟฟ้าแบบแอนไอโซทรอปิกของผลึกเชิงเดี่ยว LSCO

ระยะเวลา ก.ย.2540-ส.ค.2543

งบประมาณ 1,500,000 บาท

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.นิกร มังกรทอง

ประเภททั่วไป

1. ศึกษาการใช้แพลงตอนพืชเป็นดัชนีชีวภาพของคุณภาพน้ำในสระน้ำนิ่งในเมืองเชียงใหม่

ระยะเวลา ก.ย.2540-เม.ย.2542

งบประมาณ 146,400 บาท

หัวหน้าโครงการ ดร.พันทวี มาไพโรจน์

โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน

1. คอมพลีทสัลแล๊ตทีซของสับวาไรตี้ของเซมิกรุ๊ปวาไรตี้

ระยะเวลา 2 ปี (2541-2542)

งบประมาณ 531,400 บาท

หัวหน้าโครงการ อาจารย์ ศรีจันทร์ อาวรณ์

โครงการความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น

1. การพัฒนาวิธีการในการคัดเลือกและใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ที่อาศัยในต้นพืชซึ่งผลิตกรดอินทรีย์และ โอลิโอแซคคาไรด์

ระยะเวลา พ.ค.2540-เม.ย.2543

งบประมาณ 1,589,600.- บาท

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.สายสมร ลำยอง

โครงการความร่วมมือไทย-อังกฤษ

1. การพัฒนาระบบการวิเคราะห์การรวมโฟลอินเจคชันอะนาลิซีสและไอออนโครมาโทรกราฟี

ระยะเวลา ก.ย.2540-ก.ย.2542

งบประมาณ 906,400 บาท

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์

ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก Shell international Renewables Ltd.

1. โครงการ Research for the Restoration of Natural forest Ecosystems in Northern Thailand

ระยะเวลา 3 ปี (2541-2544)

งบประมาณ 50,000 ปอนด์ (เงินไทยประมาณ 3,339,701.-บาท)

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.วิไลวรรณ อนุสารสุนทร

ทุนอุดหนุนการวิจัยนักศึกษา

สาขาการสอนชีววิทยา

1.นางสาวปราณี ภูอาลัย รหัส 4025321

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.วันชัย สนธิไชย

เรื่อง การวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยใช้แพลงก์ตอนพืชและโคลิฟอร์มแบคทีเรียเป็นดัชนีบ่งชี้ในอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่

Analysis of Water Quality Using Phytoplankton and Coliform Bacteria as Indicator in Huai Tung Thao Reservoir, Chiang Mai Province

2.นางสาวยุพาพรรณ วรรณสาย รหัส 4025322

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.วันชัย สนธิไชย

เรื่อง การวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยใช้แพลงก์ตอนพืชและโคลิฟอร์มแบคทีเรียเป็นดัชนีบ่งชี้ในอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เย็น จังหวัดเชียงใหม่

Analysis of Water Quality Using Phytoplankton and Coliform Bacteria as Indicator in Huai Mae Yen Reservoir, Chiang Mai Province

3.นางสาววนิดา ผ่องมณี รหัส 4025323

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.อุราภรณ์ สอาดสุด

เรื่อง ความหลากหลายของเห็ดที่ขึ้นบนดินบริเวณป่าดิบเขาในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

Diversity of Macrofungi on Soil at the Evergreen Hill Forest in Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai Province

4.นายสมจิต หมุนขำ รหัส 4025324

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.อุราภรณ์ สอาดสุด

เรื่อง อาการผิดปกติที่มักพบในมะม่วง และ ราชพฤกษ์บริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Common Symptoms in Mangifera indica Linn. and Cassia fistula Linn. in Chiang Mai University Campus

สาขาการสอนเคมี

1. นางสาวจีรภัทร์ จอดนอก รหัส 4025173

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์

เรื่อง สารเชิงซ้อนของลิแกนด์ผสมกับทองแดง(I)

Complex of Mixed Ligands with Copper(I)

2. นางสาวเบญจวรรณ ซื่อสัตย์ รหัส 4025177

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์

เรื่อง น้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรที่ปลูกในภาคเหนือของไทย

Essential Oils from Herbs Growing in the Northern Part of Thailand

3. นางสาวแตง เลิศศรี รหัส 4025174

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์

เรื่อง การติดตามคุณภาพทั่วไปและโลหะหนักบางตัวในตัวอย่างน้ำจากแม่น้ำกวงในปี 2541

Monitoring of General Water Quality and Some Heavy Metals in Water Samples from Kuang River in 1998

4. นางสาวธิยา ชนะศักดิ์ รหัส 4025175

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เรืองศรี วัฒเนสก์

เรื่อง การดูดซับของฟอสเฟตบนถ่านกัมมันต์เคลือบผิว

Adsorption of Phosphate on Impregnated Activated Carbon

5. นางภัทรารักษ์ จันทรวรชาต รหัส 4025178

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์

เรื่อง การปรับปรุงวิธีเตรียมทางเคมีของสารตัวนำยวดยิ่งอุณหภูมิวิกฤตสูง ระบบบิสมัท

Bi-Sr-Ca-Cu-O Improvement of the Chemical Method for the Preparation of High Tc Superconductors of the Bismuth System Bi-Sr-Ca-Cu-O

6. นางสาวรุ่งจิต แสนดี รหัส 4025180

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ประศักดิ์ ถาวรยุติการต์

เรื่อง การเตรียมสารเชิงซ้อนคอปเปอร์(I) ไธโอยูเรีย

Preparation of Copper(I) Thiourea Complex

สาขาวิชาสถิติประยุกต์

1. นางพรสวรรค์ แก้ววงศ์ รหัส 3825653

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.รัชนี ตียพันธ์

เรื่อง สถิติวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงราย

Statistical Analysis of Housing Loan Data of Government Housing Bank Chiang Rai Branch

2. นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ รหัส 4025592

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.อังกาบ บุญย้อย

เรื่อง สถิติวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาเก่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Statistical Analysis of Alumni Data Faculty of Science Chiang Mai University

3. นายเชิดชัย มีเอียด รหัส 4025593

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.รัชนี ตียพันธ์

เรื่อง การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของข้อมูลมาตรานามบัญญัติและมาตราเรียงลำดับ

Correlation Analysis of Nominal Scale and Ordinal Scale Data

4. นายพันธ์ศักดิ์ ภูทอง รหัส 4025596

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.พุฒิพงษ์ พุกกะมาน

เรื่อง การสำรวจเกี่ยวกับการป้องกันการใช้สารเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานสามัญศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี

Survey of Drug-Usage Prevention in Secondary School of General Education Office in Changwat Ubon Ratchathani

4. นางพิชญ์สินี ชมภูคำ รหัส 4025597

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ชูเพ็ญศรี วงศ์พุทธา

เรื่อง การวิเคราะห์ความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดการศึกษา สงเคราะห์ในภาคเหนือ

Analysis of the Need for Higher Level Education of Mathayomsuksa 3 Students of Educatio Welfare Schools in the Northern Region

6. นายสุจินต์ หล้าคำ รหัส 4025602

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ไพฑูรย์ ตันฆศิริ

เรื่อง การศึกษาสถิติไวบูล

Study of Weibull Statistics

7. นายเอกชัย สินอนันต์วณิช รหัส 4025603

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ชูเพ็ญศรี วงศ์พุทธา

เรื่อง การประยุกต์แบบจำลองของพฤติกรรมภาวะเจริญพันธุ์

Application of Fertility Behavior Models

สาขาการสอนฟิสิกส์

1. นายเดชา ศุภพิทยาภรณ์ รหัส 3925552

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.บัณฑิต ณ ลำพูน

เรื่อง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาไฟฟ้าสถิตย์ด้วยภาษาวิชวลเบสิก

CAI Software for Electrostatics by Visual Basic Language

2. Mr.THONGLOON VILAYTHONG รหัส 3925553

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.วิวัฒน์ ตียาสุนทรนนท์

เรื่อง การหาปริมาณเหล็กและโครเมียมในทับทิมและไพลินโดยวิธีการอาบรังสีนิวตรอนพลังงานสูง

Determinatin of Iron and Chromium in Ruby and Sapphire by Fast Neutron Activation Analysis

3. Mrs.PHIMPHO LUANGRATH รหัส 3925555

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.อำพล วงศ์จำรัส

เรื่อง การสร้างหลอดกำเนิดอิเล็กตรอนอเนกประสงค์สำหรับการทดลองวิชาฟิสิกส์

Fabrication of Multipurpose Electron Beam Tube for Physics Experiment

4. Mr.PHAYVANH PADTHA รหัส 3925557

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.สุมิตร นิภารักษ์

เรื่อง การวิเคราะห์วงโคจรของดาวหาง เฮล-บอพพ์ โดยข้อมูลจากซีซีดีโฟโตเมตรี

Orbital Analysis of Hale-Bopp Comet Using CCD Photometric Data

5. Mr.SENGTHONG SINGKAVONGSAYรหัส 3925560

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.บรรจบ ยศสมบัติ

เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมและระบบแผงไฟอักษรวิ่ง

Program and System Development for Message Display Board

6. นายไกรศร เจียมทอง รหัส 4025481

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.จีระพงษ์ ตันตระกูล

เรื่อง การศึกษาวัสดุผสมสารกึ่งตัวนำกับฉนวนไฟฟ้าที่มีค่าคงที่ไดอิเล็กตริกสูงสำหรับใช้เป็นตัวเก็บ ประจุ

A Study of High Dielectric Constant of Semiconductor-Insulator Composite Material for Capacitors

7.Mrs.KHAMPONE MOUNPHUMY รหัส 4025482

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.มล.อนิวรรต สุขสวัสดิ์

เรื่อง การออกแบบสร้างชุดปฏิบัติการสำหรับศึกษาดวงจันทร์ด้วยภาพจากกล้องซีซีดี

Laboratory Kit Designing for Lunar Study Using Images from CCD Camera

8. Mrs.CHANXAY OUTHAYAVONG รหัส 4025483

อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ทวี ตันฆศิริ

เรื่อง สมบัติทางแม่เหล็กและความยืดหยุ่นของวัสดุผสมเหล็กออกไซด์และพอลิเมอร์

Magnetic and Elastic Properties of Iron Oxide and Polymer Composites

9. นางสาวผกาทิพย์ สุระบุตร รหัส 4025486

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.มล.อนิวรรต สุขสวัสดิ์

เรื่อง การออกแบบสร้างชุดปฏิบัติการการถ่ายภาพและวิเคราะห์ภาพสีของโอไรออนเนบิวลาในช่วงความยาวคลื่น บี วี อาร์ ไอ ด้วยภาพจากกล้องซีซีดี

Laboratory Kit Design for Color Photography and Analysis of Orion Nebula in B V R I Wavelength Bands Using Images from CCD Camera

10.นายไพฑูรย์ ทวีชัย รหัส 4025487

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.อำพล วงศ์จำรัส

เรื่อง ชุดสาธิตการเปลี่ยนเฟสของน้ำ

Demonstration Kit for Phase Change of Water

11.นายวุฒิไกร ปัดภัย รหัส 4025488

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.มล.อนิวรรต สุขสวัสดิ์

เรื่อง การออกแบบสร้างชุดปฏิบัติการการใช้กล้องโทรทรรศน์และกล้องซีซีดี

Laboratory Kit Designing for Operating Astronomical Telescope and CCD Camera

12.นางสาวหัสญา ชุมประยูร รหัส 4025492

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ศรีเพ็ญ ท้าวตา

เรื่อง การปลูกผลึกเชิงเดี่ยวของ(Bi1-x Pbx )2 Sr2 CaCu2 O8-

Single Crystal Growth of (Bi1-x Pbx )2 Sr2 CaCu2 O8-

สาขาวิชาสถิติประยุกต์

1. นางศิริ คูอาริยะกุล รหัส 4025600

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.รัชนี ตียพันธ์

เรื่อง สถิติวิเคราะห์ข้อมูลภาพดาวเทียมแลนด์แซทรายละเอียดสูง

Statistical Analysis of Landsat Thematic Mapper Data

2. นางสาวดารกา พลัง รหัส 3925653

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.นพดล เล็กสวัสดิ์

เรื่อง การวิเคราะห์หนี้สินเฉลี่ยรายเดือนต่อครัวเรือนชนบทในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

Analysis of Average Monthly Debt for Rural Household in the Upper Northern Part of Thailand

สาขาวิชาเคมี

1. นายนิติรัตน์ ฉิมน้อย รหัส 4025108

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.มงคล รายะนาคร

เรื่อง การพัฒนาวิธีการทำความสะอาดสารเพื่อหาปริมาณพอลิคลอริเนเทตไบฟีนิลในตัวอย่างสารคัดเลือก

Development of a Cleanup Method for Determination of Polychlorinated Biphenyls in Selected Samples

2. นายปิยรัตน์ มูลศรี รหัส 4025112

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เรืองศรี วัฒเนสก์

เรื่อง สมดุลเคมีในไมโครอิมัลชัน

Chemical Equilibrium in Microemulsion

3. นางสาวรุ่งทิวา ชิดทอง รหัส 4025117

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.โรเบิร์ต มอลลอย

เรื่อง การผลิตเส้นใยไคโตซานโดยวิธีการปั่นแบบเปียกและการหาลักษณะเฉพาะ

Wet Spinning of Chitosan Fibres and Their Characterisation

4. นางสาววาสินี จันทร์นวล รหัส 4025119

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.นิภาพันธ์ มอลลอย

เรื่อง การศึกษาพอลิ แลคติคแอซิดและไคโตซานที่มีศักยภาพในการประยุกต์ใช้ควบคุมการปล่อยยา

A Study of Poly(Lactic Acid) and Chitosan for Potential Use in Controlled-Release Drug Delivery

5. นายอมร ไชยสัตย์ รหัส 4025125

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผศ.ดร.มงคล รายะนาคร

เรื่อง การหาปริมาณสารกลุ่มฟีนอลบางตัวพร้อมกันในตัวอย่างน้ำโดยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงหลังจากเตรียมตัวอย่างโดยวิธีการสกัดด้วยวัฏภาคของแข็ง

Simultaneous Determination of Some Phenols in Water Samples by High Performance Chromatography After Sample Pretreatment Using Solid Phase Extraction

สาขาวิชาธรณีวิทยา

1. นายเมธา ยังสนอ รหัส 4025402

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์

เรื่อง โครงสร้างและลำดับชั้นหินของหินมหายุคพาลีโอโซอิก-มีโซโซอิกบริเวณแก่งหลวง อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

Structure and Stratigraphy of Paleozoic-Mesozoic Rocks in the Vicity of Kaeng Luang Amphoe Na Noi Changwat Nan

2. นายวสันต์ ตันกายา รหัส 4025404

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร

เรื่อง การใช้ซัลเฟอร์ไอโซโทปบ่งชี้สภาพแวดล้อมการสะสมตัวในแอ่งแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

Implication of Sulphur Isotope on Depositional Environments in Mae Moh Basin Changwat Lampang

3. นายสุเรกณ์ กองใจ รหัส 4025405

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์

เรื่อง โครงสร้างและการแปรสภาพของหินไนส์ออบหลวงและหินปิดทับ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

Structure and Metamorphism of the Ob Luang Gneiss and Cover Rocks Amphoe Hot Changwat Chiang Mai

4. นายวิฆเนศ ทรงธรรม รหัส 4125391

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร

เรื่อง เรณูวิทยาของแอ่งนาฮ่อง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่สาขาวิชาธรณีวิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

1. Mr.Nguyen Van Cong รหัส 4025727

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร

เรื่อง การติดตามตรวจสอบและประเมินศักยภาพความเสี่ยงของการปนเปื้อนของโลหะหนักในน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดินจากเหมืองและโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

Monitoring and Assessment of Potential Risk for Heavy Metals Contamination in Surface and Ground Water at Mae Moh Mine and Power Plant Changwat Lampang

2. Mr.Viwat Totirakul รหัส 4025736

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พงษ์พอ อาสนจินดา

เรื่อง ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพจากการดูดทรายในแม่น้ำปิงบริเวณรอยต่อระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน

Physical Environmental Impact from Sand Extraction in the Ping River Along the Chiang Mai-Lamphun Provincial Boundary.

3. Mr.Kisworo รหัส 4025721

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.เสาวภา สนธิไชย

เรื่อง การใช้กลุ่มอาร์โทรปอดที่อาศัยในดินเป็นดัชนีทางชีวภาพเพื่อประเมินการปนเปื้อนของดินรอบบริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

Soil-Inhabiting Arthropod Communities as Bioindicators for Assessment of Soil Contamination in the Surrounding Area of Mae Moh Power Plant Lampang Province

4. Mr.Apirat Iamsiri รหัส 4025713

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นริทธิ์ สีตะสุวรรณ

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสันปันแดน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Environmental Risk Assessment of Planned Ecotourism in Sunpundan Wildlife Sanctuary Mae Hong Son Province

5. Miss Wipha Osatharayakul รหัส 4025740

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พงษ์พอ อาสนจินดา

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการปนเปื้อนของน้ำและดินบริเวณที่ทิ้งขยะแม่เหียะในจังหวัดเชียงใหม่

Risk Assessment of Water and Soil Contamination by Mae-Hia Solid Waste Disposal Site in Chiang Mai Province

สาขาวิชาชีววิทยา

1. นางสาวเจนจิรา จตุรัตน์ รหัส 3925306

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ปริทรรศน์ ไตรสนธิ

เรื่อง สัณฐานวิทยาและกายวิภาคของถั่วพื้นบ้านในจังหวัดเชียงใหม่ น่าน และ แม่ฮ่องสอน

Morphology and Anatomy of Local Legumes in Chiang Mai, Nan and Mae Hong Son Province

2. นางสาววารุณี วงค์ชมภู รหัส 3925327

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.กอบเกียรติ แสงนิล

เรื่อง ผลของแสงและสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชบางชนิดต่อแอคติวิตีของเอนไซม์ฟีนิลอลานีน แอมโมเนีย-ไลเอส และการพัฒนาสีแดงในเปลือกผลมะม่วงพันธุ์เคนท์

Effects of Light and Some Plant Growth Regulators on Phenylalanine Ammonia-lyase Activity and Red Colour Development in Mango (Mangifera indica Linn. cv. Kent) Fruit Skin

3. นางสาวกานดา ค้ำชู รหัส 4025252

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชโลบล วงศ์สวัสดิ์

เรื่อง การสำรวจและการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนศึกษาพื้นผิวพยาธิตัวกลมในปลาน้ำจืดจากลำน้ำ แม่สา อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

Survey of Nematodes and SEM of Tegument in Freshwater Fishes from Maesa Stream, Doi Suthep- Pui National Park, Chiang Mai Province

4. นางสาวกานต์มณี ถาคุณ รหัส 4025253

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ชูศรี ไตรสนธิ

เรื่อง พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวถิ่นและชาวลัวะในเขตตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

Ethnobotany of H'tin and Lua in Baugleua Neua Subdistrict, Baugleua District, Nan Province

5. นายคมสัน เรืองฤทธิ์ รหัส 4025254

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ยุวดี พีรพรพิศาล

เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่ายสีเขียวกลุ่มเดสมิดส์ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

Biodiversity of Desmids Algae in Upper North of Thailand

6. นายจงกล พรมยะ รหัส 4025255

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพร

เรื่อง การเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina platensis ในน้ำทิ้งจากบ่อหมักก๊าซชีวภาพมูลสุกร

Mass Culture of Spirulina platensis in Waste Water from Pig Manure Biogas Digester

7. นางสาวจิตติพร ทรรศนียากร รหัส 4025257

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ปริทรรศน์ ไตรสนธิ

เรื่อง ความหลากหลายของพืชล้มลุกตระกูลถั่ววงศ์ Papilionaceae ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

Diversity of Herbaceous Papilionaceae in Upper North of Thailand

8. นางสาวแตงอ่อน พรหมมิ รหัส 4025259

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.พรทิพย์ จันทรมงคล

เรื่อง ความหลากหลายและการกระจายของแมลงหนอนปลอกน้ำตัวเต็มวัยจากลำธารที่ระดับความสูง ต่างกัน บนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

Diversity and Distribution of Trichoptera Adults from Different Altitude Streams on Doi Suthep- Pui National Park, Chiang Mai Province

9. นายทัตพร คุณประดิษฐ์ รหัส 4025260

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ยุวดี พีรพรพิศาล

เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนพืชและสาหร่ายขนาดใหญ่ในลำน้ำแม่สา อุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

Biodiversity of Phytoplankton and Macroalgae in Mae Sa Stream, Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai Province

10.นางสาวทัศนีเวศ ยะโส รหัส 4025261

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ปริทรรศน์ ไตรสนธิ

เรื่อง พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวถิ่นและชาวลัวะในเขตตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

Ethnobotany of H'tin and Lua in Phuphaa Subdistrict, Baugleua District, Nan Province

11.นางสาวธัญธิกา เพ็ญหทัยกุล รหัส 4025262

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สายสมร ลำยอง

เรื่อง ผลของ ยูวี และ เอ็นทีจีต่อการผลิตกรดแลคติคของแบคทีเรียแลคติคโดยใช้แป้งเป็นสับสเตรท

Effect of UV and NTG on Lactic Acid Production by Lactic Acid Bacteria Utilizing Starch as Substrate

12.นางสาวนพกาญจน์ รัตนกิจ รหัส 4025263

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.อภิญญา ผลิโกมล

เรื่อง การผลิตไคติเนสจากเชื้อราด้วยวิธีการหมักในสภาพของแข็งโดยใช้เปลือกกุ้งและหญ้าหมัก

Fungal Chitinase Production by Solid State Fermentation Using Shellfish Waste and Silage

13.นางสาวยุพเรศ พวงมะลิ รหัส 4025269

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รศ.ดร.สายสมร ลำยอง

เรื่อง การแยกและการคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียภายในพืชสมุนไพรบางชนิดที่สามารถผลิตแอลแอสพาราจิเนส

Isolation and Selection of Some Herbal Endophytic Bacteria Capable of Producing L-Asparaginase

14.นางสาวรัศมีพร จิระเดชประไพ รหัส 4025270

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นริทธิ์ สีตะสุวรรณ

เรื่อง การวิเคราะห์เสียงร้องสื่อสารของนกในวงศ์นกปรอดและวงศ์นกเอี้ยง โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

Analysis of Vocal Communication of Birds in Families Pycnonotidae and Sturnidae Using Computer Program

15.ว่าที่เรือตรีศุลิเชษฐ์ ทองกล่ำ รหัส 4025276

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.อุราภรณ์ สอาดสุด

เรื่อง ความหลากหลายของโบลีตส์ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

Diversity of Boletes in Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai Province

16.นายสมยศ ศิลาล้อม รหัส 4025277

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.พรทิพย์ จันทรมงคล

เรื่อง ความหลากหลายและการกระจายของตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน้ำในลำธารที่ระดับความสูงต่างกันบนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

Diversity and Distribution of Trichoptera Larvae in Streams at Different Altitude on Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai Province

17.นายสันติ วัฒฐานะ รหัส 4025278

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ชูศรี ไตรสนธิ

เรื่อง อนุกรมวิธานของพืชสกุลสะเภาลมและสกุลช่อไข่มุก วงศ์กุหลาบพันปีในประเทศไทย

Taxonomy of the Genera Agapetes and Vaccinium (Ericaceae)in Thailand

18.นางสาวอัญชลี เนตตกูล รหัส 4025280

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ทิพวรรณ สิงห์ไตรภพ

เรื่อง ผลของฮอร์โมนจูวีไนล์ต่อการสิ้นสุดระยะไดอะพอสของหนอนเยื่อไผ่(Omphisa fuscidentalis Hampson)

Effects of Juvenile Hormone on Termination of Bamboo Borer Larval Diapause (Omphisa fuscidentalis Hampson)

สาขาวิชาเคมี

นางสาวงามเนตร วรกิจเจริญชัย รหัส 3865203

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์

เรื่อง การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สำหรับสเปซิเอชันของอาร์เซนิกและโครเมียม โดยโฟลอินเจคชันอะนาลิซิส

Method Development for Speciation of Arsenic and Chromium by Flow Injection Analysis

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

1.นางสาวชนกพร ไชยวงศ์ รหัส 4025541

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดรถิรพัฒน์ วิลัยทอง

เรื่อง ผลกระทบของการฝังไนโตรเจนไอออนที่มีต่อดัชนีหักเหและการดูดกลืนแสงสีม่วงของอะลูมิเนียมออกไซด์

Effects of Nitrogen Ion Implantation on Refractive Index and Violet Absorption of luminium Oxide

2.นางสาวนภัสถ์ จันทร์มี รหัส 4025543

อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ทวี ตันฆศิริ

เรื่อง สมบัติทางฟิสิกส์ของเลดอัลคาไลซิลิเกตกลาส

Physical Properties of Lead Alkali Silicate Glass

3.นายระเด่น โพธิ์ดี รหัส 4025545

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สำราญ ลาชโรจน์

เรื่อง การสร้างเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์แบบดูดกลืน

Construction of an Absorption Spectrophotometer

สาขาวิชาฟิสิกส์

1. นางสาวธนภรณ์ โตโสภณ รหัส 3925503

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นิยม บุญถนอม

เรื่อง สภาพต้านทานไฟฟ้าของเลดซิลิเกตกลาส

Electrical Resistivity of Lead Silicate Glass

2.นายปิยะ ผ่านศึก รหัส 3925507

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สมศร สิงขรัตน์

เรื่อง การวิเคราะห์ตัวกลางอินทรีย์โดยการตรวจวัดรังสีแกมมาฉับพลันจากการเหนี่ยวนำด้วยอนุภาคนิวตรอนพลังงาน 14.7 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ ชนิดห้วง

Prompt Gamma-Ray Analysis of Organic Media Induced by Pulsed- 14.7 MeV Neutron

3.นางสาวเพ็ญศรี ประมุขกุล รหัส 3925508

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.บรรจบ ยศสมบัติ

เรื่อง การเกิดอนุภาคขนาดใหญ่จากเครื่องกำเนิดไอออนชนิด เอ็ม อี วี วี เอ เมื่อใช้ทองแดงเป็นแคโทด

Macroparticle Produced from MEVVA Ion Source Using Copper as Cathode

4.นางสาวถิรนันท์ สอนแก้ว รหัส 4025434

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง

เรื่อง การฝังไอออนมวลหนักแบบหลายค่าพลังงานเพื่อปรับปรุงสมบัติเชิงกลที่ผิวของเหล็กกล้าเอสเคดี 11

Multi-Energy Heavy Ion Implantation of SKD11 Steel for Improvement of Surface Mechanical Properties

5. นางสาวพิมพ์พร จันทร์ผง รหัส 4025435

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.นรา จิรภัทรพิมล

เรื่อง การออกแบบและการสร้างแม่เหล็กสี่ขั้วสำหรับโฟกัสลำอิเล็กตรอนที่มีค่าพลังงาน 3 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์

Design and Construction of Quadrupole Magnet for Focusing 3 MeV Electron Beam.

6.นายภูชิสส์ ตันวาณิชกุล รหัส 4025436

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม

เรื่อง วิวัฒนาการของระบบดาวคู่แบบใกล้ติดกัน จี อาร์ ทอรี

Evolution of the Near Contact Binary System GR Tauri

7.นายวิจิตร ชาติพัฒนานันท์ รหัส 4025437

อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ทวี ตันฆศิริ

เรื่อง โครงสร้างทางจุลภาพและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกส์แลงกาไซด์ (La3 Ga5 SiO14 )

Microstructure and Electrical Properties of Langasite (La3 Ga5 SiO14 )Ceramics

8.นายศราวุฒิ เถื่อนถ้ำ รหัส 4025438

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.นรินทร์ สิริกุลรัตน์

เรื่อง การศึกษาการกรองรังสีเอ๊กซ์โดยใช้การเลี้ยวเบนผ่านผลึกเชิงเดี่ยว

X-rays Filtration Using Single Crystal Diffraction