ภาคผนวกที่ 3


จัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา

วัน/ เดือน/ปี

เรื่อง

หน่วยงาน

10 ต.ค. 2540

อบรมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ฟิสิกส์

20-22 ต.ค. 2540

ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23

คณะวิทยาศาสตร์

23-25 ต.ค. 2540

ประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ระดับ อุดมศึกษาเรื่องทฤษฎีโมดูล และ ทฤษฎีริง

คณิตศาสตร์

31 ต.ค.-2 พ.ย. 2540

สัมมนาแนวทางการปรับการทำงาน ของ บุคลากรให้สอดคล้องกับ สภาวะปัจจุบัน

คณะวิทยาศาสตร์

3-21 พ.ย. 2540

ฝึกอบรมระดับภูมิภาคเรื่อง เทคนิคการวิเคราะห์นิวเคลียร์และเทคนิค ที่เกี่ยวข้องในการติดตามคุณภาพน้ำ

.

7 มี.ค. 2541

เตรียม ENTRANCE'4 PRE- ENTRANCE สายวิทย์

กองทุนคณะวิทย์

7-17 มี.ค. 2541

ค่ายฝึกวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน สำหรับเยาวชน ภาคเหนือ ครั้งที่ 17

ชมรมวิชาการ สโมสรคณะวิทย์

9-20 มี.ค. 2541

สัมมนางานวิจัยเชิงปฏิบัติการ ด้าน General Algebra and Applications ในหัวข้อ Mal'cev Type Conditions and Tame Congruence theory

คณิตศาสตร์

23-27 มี.ค. 2541

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยน้ำ เรื่อง เทคนิคการเก็บ และ การวิเคราะห์ตัวอย่างในการเฝ้าระวัง สภาวะแวดล้อม

ศูนย์วิจัยน้ำ

คณะวิทยาศาสตร์

25-27 มี.ค. 2541

อบรมสถิติที่ใช้ในงานวิจัย SPSS for Windows

สถิติ

28-29 มี.ค. 2541

ประชุมเพื่อพัฒนา ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม เรื่องภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม กับ การประกันคุณภาพการศึกษา

เคมีอุตสาหกรรม

1-3 เม.ย. 2541

อบรมการอนุรักษ์และการปลูกป่า

ชีววิทยา

13 พ.ค. 2541

สัมมนาคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา เรื่อง แผนปฏิบัติเพื่อ การประกันคุณภาพการศึกษา

ชีววิทยา

27-29 พ.ค. 2541

การอบรมสถิติที่ใช้ในงานวิจัย และ โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows

สถิติ

28 พ.ค. 2541

อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใน อาคารสูง

คณะวิทยาศาสตร์

3 ส.ค. 2541

สัมมนาแนวทางความร่วมมือ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ กับ ภาคอุตสาหกรรม

งานบริการวิจัยฯ

3-7 ส.ค. 2541

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Expert Workshop on Developments in the Implementations of Regional Asia Project on Geothermal Energy

ธรณีวิทยา

17-28 ส.ค. 2541

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 1

คอมพิวเตอร์

29-30 ส.ค. 2541

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 2

คอมพิวเตอร์

22-23 ส.ค. 2541

อบรมโครงการพัฒนาความรู้ ด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร ในสังกัด สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 5

คอมพิวเตอร์

27 ส.ค. 2541

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครือข่าย คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

งานนโยบายและแผน

12-13 ก.ย. 2541

อบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Access สำหรับบุคลากร ในสังกัด สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 5

คอมพิวเตอร์

21 ก.ย. 2541

ประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์

งานบริการการศึกษา