ภาคผนวกที่ 4


บุคลากรที่ลาศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ปีการศึกษา 2537 (ตุลาคม 2540 - กันยายน 2541)

ที่

ชื่อ

สาขาวิชา/ระดับการศึกษา

ประเทศ

ประเภทของทุน

1

นายชัยพร ตั้งทอง

คณิตศาสตร์ประยุกต์ปริญญาโท-เอก

ไทย

รัฐบาล (ทบวงมหาวิทยาลัย)

2

นายวีระศักดิ์ รุ่งเรืองวงศ์

ชีววิทยา/ปริญญาโท-เอก

ไทย

ส่วนตัว

3

นายวีรพันธ์ ศรีจันทร์

ธรณีแร่/ปริญญาโท

ไทย

รัฐบาล (ทบวงมหาวิทยาลัย)

4

นายสกล แสนทรงศิริ

ฟิสิกส์/ปริญญาโท

ไทย

ส่วนตัว

5

นายมิญช์ เมธีสุวกุล

ฟิสิกส์/ปริญญาโท-เอก

ไทย

รัฐบาล (ทบวงมหาวิทยาลัย)

6

นายอุดมรัตน์ ทิพวรรณ

ฟิสิกส์นิวเคลียร์/ปริญญาเอก

ไทย

รัฐบาล (ทบวงมหาวิทยาลัย)

7

น.ส.เมทินี เขียวกันยะ

คอมพิวเตอร์/ปริญญาโท

ไทย

รัฐบาล (ทบวงมหาวิทยาลัย)

8

น.ส.อุษาวดี ชนสุต

สรีรวิทยาของพืช ปริญญาโท/เอก

อังกฤษ

รัฐบาล (ทบวงมหาวิทยาลัย)

9

นายพิสิษฐ์ ลิ้มตระกูล

วิทยาการแร่ ปริญญาโท-เอก

ออสเตรเลีย

รัฐบาล (ทบวงมหาวิทยาลัย)

10

นายณัฐวุฒิ วงศ์อนันต์

Petroleum Science ปริญญาโท

บรูไน

รัฐบาลบรูไน

11

น.ส.ศุภรินทร์ ไชยกลางเมือง

วิศวกรรมเคมี ปริญญาเอก

อังกฤษ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่