ภาคผนวกที่ 1


สถานภาพการทำงานของบัณฑิต

สาขาวิชา

สถานภาพการทำงาน (ร้อยละ)

รวม

มีงานทำ

ยังไม่มีงานทำ

ศึกษาต่อ

ชีววิทยา

28.57

-

71.43

100.00

จุลชีววิทยา

52.63

10.53

36.84

100.00

สัตววิทยา

-

-

-

-

เคมี

55.88

5.88

38.24

100.00

ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

53.85

-

46.15

100.00

เคมีอุตสาหกรรม

71.70

7.55

20.75

100.00

ธรณีวิทยา

77.78

-

22.22

100.00

สถิติ

74.36

7.70

17.94

100.00

คณิตศาสตร์

33.33

-

66.67

100.00

คอมพิวเตอร์

75.00

10.0

15.00

100.00

ฟิสิกส์

33.33

-

66.67

100.00

วัสดุศาสตร์

57.14

28.57

14.29

100.00

รวม

63.16

6.58

30.26

100.00

หมายเหตุ.- ข้อมูลจากบัณฑิต 228 คน คิดเป็นร้อยละ 88.42 ของจำนวนบัณฑิตปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2541

จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำ จำแนกตามลักษณะหน่วยงาน

สาขาวิชา

ลักษณะหน่วยงานที่สังกัด

รวม

ราชการ

ธุรกิจเอกชน

รัฐวิสาหกิจ

อาชีพส่วนตัว

ชีววิทยา

2

-

-

-

2

จุลชีววิทยา

3

7

-

-

10

สัตววิทยา

-

-

-

-

-

เคมี

2

17

-

-

19

ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

1

5

-

1

7

เคมีอุตสาหกรรม

4

33

-

1

38

ธรณีวิทยา

3

11

-

-

14

สถิติ

6

20

3

-

29

คณิตศาสตร์

2

-

-

-

2

คอมพิวเตอร์

1

8

5

1

15

ฟิสิกส์

2

2

-

-

4

วัสดุศาสตร์

1

3

-

-

4

รวม

27

106

8

3

144

ร้อยละ

18.75

73.61

5.56

2.08

100.0