ภาคผนวกที่ 7


รายชื่อข้าราชการที่บรรจุ โอนย้ายใหม่ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2540 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2541

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ภาควิชา

1

นายทวนศักดิ์ ทิพย์ประสิทธิ์

ครู 2

ฟิสิกส์

2

นายณัฐวุฒิ วงศ์อนันต์

อาจารย์ 3

ธรณีวิทยา

3

นายจรูญ จักร์มุณี

อาจารย์ 5

เคมี

4

นายชำนิ แสงภักดี

อาจารย์ 5

เคมี

5

นายสุขแก้ว คำเมืองสา

พนักงานวิทยาศาสตร์ 2

ฟิสิกส์

6

นายสุลักษณ์ วุทธีรพล

ครู 2

ชีววิทยา

7

นายเดชฤทธิ์ สมบูรณ์

พนักงานการเงิน 2

สำนักงานฯ

8

น.ส.อัจฉรา สุวรรณโกสุม

เจ้าหน้าที่บุคคล 3

สำนักงานฯ

9

น.ส.ศันศนีย์ คำบุญชู

อาจารย์ 3

เคมีอุตสาหกรรม