ภาคผนวกที่ 2


ลาดูงาน/ฝึกอบรม/ประชุม ต่างประเทศ (ตุลาคม 2540 - กันยายน 2541)

ลำดับที่

วันที่

ชื่อ

กิจกรรม/ประเทศ/แหล่งทุน

1

11 ต.ค.40-10 พ.ย.40

นายประดุง สวนพุฒ

ฝึกอบรม “Plasma Physics”/ อิตาลี/ICTP และเงินรายได้มหาวิทยาลัย(คณะวิทยาศาสตร์)

2

20 ต.ค.40-3 ก.ค.41

นายนิกร มังกรทอง

ฝึกอบรม “สมบัติการนำพาทางไฟฟ้าแบบแอนไอโซทรอนิกของผลึก เชิงเดี่ยว LSCO” / ญี่ปุ่น / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสถาบันวิจัยTakagi

3

26 ต.ค.-2 พ.ย.40

นายพงษ์พอ อาสนจินดา

เจรจาและร่วมปรึกษาหารือในโครงการ ที่กำลังอยู่ในระหว่างการลงนามในความร่วมมือทาง วิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Mining College, Akita University/ญี่ปุ่น/Akita University

4

1 พ.ย.40-11 ธ.ค.40

น.ส.นวลวรรณ สงวนศักดิ์

ฝึกอบรม “The Use of Synchrotron Radiation in Science and Technology /อิตาลี/ICTP

5

5 พ.ย.-11 ธ.ค.40

นายสาคร พรหมขัติแก้ว

ดูงานในโครงการศูนย์วิจัยน้ำ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Birkbeck College ประเทศอังกฤษ / อังกฤษ / เงินรายได้ มหาวิทยาลัย (คณะวิทยาศาสตร์)

6

5 พ.ย.- 1 ธ.ค.40

นายมงคล รายะนาคร

ดูงานด้านเคมีวิเคราะห์เรื่อง “ยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพในการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม” ในโครงการศูนย์วิจัยน้ำ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Birkbeck College ประเทศอังกฤษ / อังกฤษ / The British Council และเงินรายได้มหาวิทยาลัย (คณะวิทยาศาสตร์)

7

27 พ.ย.- 3 ธ.ค.40

นายบุญรักษา สุนทรธรรม

ดูงานในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ด้านดาราศาสตร์ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ หอดูดาวยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน / สาธารณรัฐประชาชนจีน / หอดูดาวยูนนาน

8

27 พ.ย.-1 ธ.ค.40

นายถิรพัฒน์ วิลัยทอง

เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษด้าน Experimental Neutron Physics with Application in Science and Technology / สวีเดน/Chalmers University of Technology และทุนเมธีวิจัยอาวุโส

9

22 ม.ค.-2 ก.พ.41

นางสายสมร ลำยอง

นางอภิญญา ผลิโกมล

1. ประชุมกลุ่มวิจัยของโครงการวิจัย EC-Group “Biotechnology เพื่อสรุปความก้าวหน้า และรายงานผลสรุปในปีสุดท้ายของการทำวิจัย

2. ดูงานด้านเชื้อรา

3. ดูงานวิจัยเกี่ยวกับ Electrophertic Techniques สำหรับ Taxonomy รา และแอกติโนมายซีส และการทำเอ็นไซม์ให้บริสุทธิ์ / อังกฤษ / สหพันธ์ยุโรป ภายใต้โครงการ European Union-Grant-Biotechnological approaches to the total Utilisation of Crustacean Shellfish and Shellfish Waste

10

26 ม.ค.-29 ก.พ.41

Mr. Janes Flanklin

Maxwell

ไปราชการร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการระยะสั้น Wetland Expert Wetland Project เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง The Department of Forestry and CESVI / สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว/The European Commission

11

15-21 มี.ค. 41

นายถิรพัฒน์ วิลัยทอง

ประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการ วิทยาศาสตร์นิวตรอน (Asia-Oceania Scientists Advisory Meeting for JAERI Neutron Science Project และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ วิทยาศาสตร์นิวตรอน/ญี่ปุ่น/JAERI

12

22 มี.ค. 41

นางชูศรี ไตรสนธิ

ไปราชการเพื่อร่วมประชุมและหารือร่วม กับองค์กรสวนพฤกษศาสตร์ในการจัดทำ Full Propersal เพื่อขอความร่วมมือด้านวิชาการ เกี่ยวกับการพัฒนาและศึกษาทางด้าน ความหลากหลายทางชีวภาพในภาคเหนือของประเทศไทย / เดนมาร์ก / DANCED (Danish Cooperation for Environment and Development)

13

1-16 เม.ย. 41

นางจินดา ศรศรีวิชัย

ประชุมทางวิชาการ For Further Development of Horticulture in East Asia in Commemoration of 75th Anniversary of Japanese Society for Horticultural Science/ญี่ปุ่น/JSPS และเงินอุดหนุนจากงบเจรจาธุรกิจ และการประชุมนานาชาติ

14

1 เม.ย.-6 พ.ค.41

นางผ่องศรี มังกรทอง

ฝึกอบรม “สมบัติการนำพาทางไฟฟ้าแบบเอนไอโซทรอปิกของผลึกเชิงเดี่ยว LSCO” / ญี่ปุ่น /สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสถาบันวิจัย Takagi

15

1-7 เม.ย.41

นางอารยา จาติเสถียร

ประชุมวิชาการ “Fax Further Development of Horticulture and Technology / ญี่ปุ่น / JSPS

16

3 เม.ย.-31 พ.ค.41

นายสมศักดิ์ ลี้รัตนาวลี

ฝึกอบรม “Complete Sublattices of the Subvariety lattice of the Variety of all Semigroups/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน/ ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทโครงการความ ร่วมมือกับต่างประเทศ (โครงการร่วมมือไทยเยอรมัน) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ DFG

17

11 เม.ย.-29 มิ.ย.41

น.ส.ทิพวรรณ สิงห์ไตรภพ

ร่วมปรึกษาหารืองานวิจัย และเริ่มโครงการในช่วงแรก ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ มหาวิทยาลัยคานาซาวา ประเทศญี่ปุ่น / ญี่ปุ่น / ฮิตาชิ

18

16-30 พ.ค. 41

นางเบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร

ประชุมและปรึกษาหารืองานวิจัย เรื่อง “Late Zenozoic Mammal Fauna and Peleoenviroment of Southeast Asia / ญี่ปุ่น / โครงการวิจัยฯ

19

31 พ.ค.-15 มิ.ย.41

นายพิษณุ วงศ์พรชัย

ไปราชการฟังคำบรรยายเกี่ยวกับ การใช้ โปรแกรมระบบ ฐานขัอมูลทางอุทกธรณี ไอโซโทป เพื่อแสดงระดับความร้อนผิวดิน / สาธารณรัฐประชาชนจีน/IAEA

20

10-19 พ.ค. 41

นายบัณฑิต ณ ลำพูน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ Institutional Cooperation of Solar Energy in the Mekong Riparian Countries/สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม / โครงการศูนย์บริการข้อมูลเทคโนโลยีที่เหมาะสม และองค์การความร่วมมือทางวิชาการ

21

6-30 มิ.ย. 41

นางสาวเจียมใจ เครือสุวรรณ

ประชุมวิชาการเกี่ยวกับ Summer Colloquium on the Physics of Weather and Climate “The Effect of Topography on the Atmopheric Circulation/อิตาลี/ICTP

22

14-29 มิ.ย. 41

นายประดุง สวนพุฒ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Klyston Technology and Measurement Lab/สหรัฐอเมริกา/US Particle Accelerator School (USPAC)

23

22 มิ.ย.-24 ก.ค.41

น.ส.ศุภรินทร์ ไชยกลางเมือง

ดูงานและร่วมทำวิจัยในโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ U.F.R. Science de la Matiere, University of Provence/ฝรั่งเศส เงินรายได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คณะวิทยาศาสตร์)

24

3-14 ก.ค.41

นางศรีจันทร์ อาวรณ์

ประชุมทางวิชาการ The International Conference on Ordered Algebraic Structure and Relate Areas (OAS’98)/ และบรรยายหัวข้อ “Hyperide tities in differencial groupoids/สาธารณรัฐประชาชนจีน/เงินงบเจรจาธุรกิจ และการประชุมนานาชาติ ประจำปี 2541

25

17-20 ก.ค.41

นายเกตุ กรุดพันธ์

ไปราชการเพื่อเป็นกรรมการสอนนักศึกษา ระดับปริญญาเอก/สหภาพพม่า/ส่วนตัว

26

19-27 ก.ค.41

นางชูศรี ไตรสนธิ

ประชุมวิชาการ Fourth International Flora Malesiana Symposium/มาเลเซีย/ส่วนตัว

27

26 ก.ค.-11 ส.ค.41

นายถิรพัฒน์ วิลัยทอง

ดูงานเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน และร่วม ประชุม VUV-XII Conference/สหรัฐอเมริกา ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน แห่งชาติ

28

9-24 ส.ค. 41

นายมรกต สุกโชติรัตน์

ประชุม 1st APEC Youth Science Festival 1998/สาธารณรัฐเกาหลี/สมาคมวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

29

21 ส.ค.-7 ก.ย.41

นางศรีจันทร์ อาวรณ์

ประชุมวิชาการ Workshop on General Algebra and Descrete Mathematics และ บรรยายหัวข้อ “Normal form hypersubstitution in varieties of groupoids / สาธารณรัฐเยอรมัน / เงินรายได้มหาวิทยาลัย (คณะวิทยาศาสตร์)

30

23-31 ส.ค. 41

นายประทีป จันทร์คง

สัมมนา The fifth Asian Technology Conference in Mathematics (ATCM 1998) และร่วมประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการ ATCM สำหรับการเตรียมการให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนา The fifth Asian Technology Conference in Mathematics 2000 (ATCM 2000) ในปี 2543

31

25 ส.ค. - 7 ก.ย. 41

นางสายสมร ลำยอง

1. ทำงานวิจัยร่วมกับ Co-advisor Associate Prof. Dr. Kevin Hyde ที่ University of Hongkong เรื่อง “The Taxonomy of fungi/ฮ่องกง/ส่วนตัว

2. ร่วมประชุมทางวิชาการ International Workshop and Conference on Mycorrhizas/ สาธารณรัฐประชาชนจีน/The Crawford Fund/ for International Research Western Australian Branch

32

30 ส.ค. - 29 พ.ย. 41

นายนิกร มังกรทอง

ฝึกอบรม “ สมบัติการนำพาไฟฟ้าแบบไอโซทรอนิกของผลึกเชิงเดี่ยว LSCO”/ญี่ปุ่น/ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสถาบันวิจัย Takagi ประเทศญี่ปุ่น

33

6-14 ก.ย.41

นางเรืองศรี วัฒเนสก์

ไปเจรจาความร่วมมือทางด้านการเรียนการสอน และการวิจัยหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ สาขาเคมีและเยี่ยมชม ภาควิชาเคมีและ Water Study Center/ ออสเตรเลีย/โครงการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน หลักสูตร ดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ปี 2541

34

20-25 ก.ย.41

นายนิยม บุญถนอม

นายถิรพัฒน์ วิลัยทอง

นายนรินทร์ สิริกุลรัตน์

นายสำราญ ลาชโรจน์

นางผ่องศรี มังกรทอง

ดูงานและปรึกษาหารือทางวิชาการในหลักสูตร ดุษฎีบัณฑิตร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Uppsala University/สวีเดน/โครงการขยาย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการพัฒนาและ ปรับปรุงระบบการเรียนการสอนหลักสูตร ดุษฎีบัณฑิตร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ปี 2541