ภาคผนวกที่ 6/5


รายชื่อโครงการวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์

1. โครงการวิจัยเรื่อง โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อสร้างบทเรียนช่วยการสอน

หัวหน้าโครงการ นายจักรภพ วงศ์ละคร งบประมาณประจำปี 2530

2. โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสันพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติในสไตรีนอะคริโลไนไตรล์โคโพลิเมอร์ (I)

หัวหน้าโครงการ นางนิภาพันธ์ มอลลอย งบประมาณประจำปี 2530

3. โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาอินเตอร์เฟียโรเมตรีโดยวิธีการของภาพสามมิติ

หัวหน้าโครงการ นายชัชวาล ปุญปัน งบประมาณประจำปี 2531

4. โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสันพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติในสไตรีนอะคริโลไนไตรล์โคโพลิเมอร์ (II)

หัวหน้าโครงการ นางนิภาพันธ์ มอลลอย งบประมาณประจำปี 2531

5. โครงการวิจัยเรื่อง ฟาสฟูเรียทรานฟอร์มสเปกโตรมิเตอร์

หัวหน้าโครงการ นางสาวชุลีพร วงศ์ธวัชนุกุล งบประมาณประจำปี 2534

6. โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาและการวิเคราะห์คุณภาพของน้ำในแอ่งเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ นายวิจิตร รัตนพานี งบประมาณประจำปี 2535

7. โครงการวิจัยเรื่อง ธรณีวิทยาของอำเภอปากชม จังหวัดเลย

หัวหน้าโครงการ นายยืนยง ปัญจสวัสดิ์วงศ์ งบประมาณประจำปี 2537

8. โครงการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบวงโคจรของดาวอุปราคาแบบใกล้ชิดบางชนิดโดยเทคนิคทางโฟโตเมตรี

หัวหน้าโครงการ ม.ล.อนิวรรต สุขสวัสดิ์ งบประมาณประจำปี 2537

9. โครงการวิจัยเรื่อง การวิจัยพื้นฐานทางเคมีอินทรีย์

หัวหน้าโครงการ นายวิจิตร รัตนพานี งบประมาณประจำปี 2538

10. โครงการวิจัยเรื่อง ธรณีวิทยาบริเวณด้านเหนือของอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

หัวหน้าโครงการ นายวุฒิ อุตตโม งบประมาณประจำปี 2538

11. โครงการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของดาวคู่อุปราคาดับเบิลยูเออซาร์เมเจอร์ โดยเทคนิคโฟโตเมตรีแบบซีซีดี

หัวหน้าโครงการ นายบุญรักษา สุนทรธรรม งบประมาณประจำปี 2538

12.โครงการวิจัยเรื่อง ทัศนคติของประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบนที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจสังคมและขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมภาคเหนือ

หัวหน้าโครงการ นางวัฒนาวดี ศรีวัฒนพงศ์ งบประมาณประจำปี 2538

13. โครงการวิจัยเรื่อง คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอนโครงสร้างข้อมูล

หัวหน้าโครงการ นายมนพ ลือชารัศมี งบประมาณประจำปี 2538

14. โครงการวิจัยเรื่อง การทดลองผสมข้ามพันธุ์กบในจีนัส Rana

หัวหน้าโครงการ นางสาลิกา อริธชาติ งบประมาณประจำปี 2539

15.โครงการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบการรับสื่อด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย

หัวหน้าโครงการ นายพุฒิพงษ์ พุกกะมาน งบประมาณประจำปี 2539

16. โครงการวิจัยเรื่อง ทัศนคติของข้าราชการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในสาขาวิชาที่ขาดแคลนที่มีต่อระบบราชการ

หัวหน้าโครงการ นายปรีชา ล่ามช้าง งบประมาณประจำปี 2539

17.โครงการวิจัยเรื่อง การผสมระหว่างพลาสติกและแป้งเพื่อการสลายตัวของพลาสติก

หัวหน้าโครงการ นายนิทัศน์ จิระอรุณ

(แทน นางสาวจันทราวรรณ ทวีเปล่งแสงสุข หัวหน้าโครงการซึ่งลาศึกษาต่อ)

18.โครงการวิจัยเรื่อง ธรณีวิทยาบริเวณอำเภอเทิง-กิ่งอำเภอเม็งราย จังหวัดเชียงราย

หัวหน้าโครงการ นายวิทยา คันธรส งบประมาณประจำปี 2540

19.โครงการวิจัยเรื่อง การแยกน้ำมันออกจากปิโตรเลี่ยมแวกซ์

หัวหน้าโครงการ นางสาว ศุภรินทร์ ไชยกลางเมือง งบประมาณประจำปี 2540

20.โครงการวิจัยเรื่อง ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ นางไพฑูรย์ ตันฆศิริ งบประมาณประจำปี 2540

21.โครงการวิจัยเรื่อง พัฒนามอดูลคณิตศาสตร์โอลิมปิคเรื่องอสมและสมการฟังก์ชันแนวสำหรับการอบรมเข้มให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์

หัวหน้าโครงการ นายสมพงษ์ ธรรมพงษา งบประมาณประจำปี 2540