การวิจัย

ห้องปฏิบัติการวิจัย

1. พอลิเมอร์

2. สิ่งแวดล้อม

3. คาร์โบไฮเดรตเทคโนโลยี

4. เคมีนิวเคลียร์และเรดิโอเคมีและการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม

5. น้ำด้านชีวภาพ

6. ฟังไจ

7. หอพรรณไม้และฐานข้อมูลของพืชพรรณ

8. ความหลากหลายทางชีวภาพในภาคเหนือของประเทศไทย

9.ต่อมไร้ท่อวิทยา

10.ปรสิตวิทยา

12.การฟื้นฟูป่า

13.อณูชีววิทยา

14.เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

15.เชื้อเพลิงธรรมชาติ

16.ธรณีวิทยาแหล่งน้ำ

17.อิเลกโทร-เซรามิกส์

18.อาคารนิวตรอนพลังงานสูง

19.เลเซอร์และทัศนศาสตร์ประยุกต์

ดร. นิภาพันธ์ มอลลอย

ผศ.ดร. สายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์

ดร. ดารารัตน์ ทองขาว

รศ.ดร. เกตุ กรุดพันธ์

อาจารย์ ฉมาภรณ์ นิวาศะบุตร

ดร. อุราภรณ์ สอาดสุด

รศ.ดร. วิไลวรรณ อนุสารสุนทร

ผศ.ดร. นริทธิ์ สีตะสุวรรณ

ผศ.ดร. ทิพวรรณ สิงห์ไตรภพ

ผศ.ดร. ชโลบล วงศ์สวัสดิ์

Dr. Stephen Elliott

รศ.ดร. สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย

ผศ.ดร. จำนงค์ อุทัยบุตร

รศ.ดร. เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร

รศ.ดร. พงษ์พอ อาสนจินดา

ศ.ดร. ทวี ตันฆศิริ

รศ.ดร. ถิรพัฒน์ วิลัยทอง

ผศ.ดร. สำราญ ลาชโรจน์

หน่วยวิจัย

1. เอนไซม์เทคโนโลยี

2. สารกลิ่นหอมในผลไม้และอาหาร

3.เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ด้วยเตาอบไมโครเวฟ

4. ผงถ่านกัมมันต์เคลือบผิว

5. การผลิตโปรตีน

6. สาหร่ายประยุกต์

7. แมลงเศรษฐกิจ

8. พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน

9. โปรโตซัว

10. หินอัคนีและแร่เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง

11. การประยุกต์ใช้เรดอนในทางธรณีฟิสิกส์

12. ดาราศาสตร์โฟโตเมตรี

13. การประยุกต์ความน่าจะเป็น

14.หน่วยวิจัยสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยี

15.คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอน

16. ความหลากหลายของจุลินทรีย์

รศ.ดร. สุรีย์ ฟูตระกูล

รศ.ดร. เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์

ดร. อภิวัฒน์ ธีรวุฒิกุลรักษ์

ผศ.ดร. สุรศักดิ์ วัฒเนสก์

ผศ.ดร. นวลศรี รักอริยะธรรม

ผศ.ดร. ยุวดี พีรพรพิศาล

รศ. ไพฑูรย์ เล็กสวัสดิ์

ดร. ชูศรี ไตรสนธิ

ดร. อำนาจ โรจนไพบูลย์

ผศ.ดร. ยืนยง ปัญจสวัสดิ์วงศ์

ศ.ดร. กิตติชัย วัฒนานิกร

รศ. บุญรักษา สุนทรธรรม

รศ. สุรินทร์ ขนาบศักดิ์

อาจารย์ พุฒิพงษ์ พุกกะมาน

ผศ. วิไลพร สิริมังคลารัตน์

รศ.ดร. สายสมร ลำยอง