รายงานประจำปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ANNUAL REPORT FACULTY OF SCIENCE CHIANG MAI UNIVERSITY


สารจากคณบดี

ผลการดำเนินงานของภาควิชา ปี2549
ภาควิชาคณิตศาสตร์ | ภาควิชาเคมี | ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม | ภาควิชาชีววิทย | ภาควิชาธรณีวิทยา | ภาควิชาฟิสิกส | ภาควิชาสถิติ | ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ประวัติคณะวิทยาศาสตร์

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย

การบริหาร ทรัพยากร และการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหาร
| งบประมาณ | บุคลากร | อาคาร สถานที่

ผลการดำเนินงานตามภารกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ
| ทุนการศึกษา | กิจกรรมนักศึกษา | การพัฒนาบุคลากร | การพัฒนาระบบสารสนเทศ |การประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านการวิจัย

ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน

ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ความร่วมมือทางวิชาการ

บุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ

กิจกรรมเด่นในรอบปี

กองทุนคณะวิทยาศาสตร์

คณะผู้บริหาร

ภาคผนวก
Publications in International Journal |
Publications in Chiang Mai Journal of Science | Papers Presented at International Conferences | Papers Presented at the 31th Congress on Science and Technology of Thailand | ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2549 | โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ | ฝึกอบรม ดูงาน และทำวิจัย ณ ต่างประเทศ | ไปร่วมประชุม ณ ต่างประเทศ | จัดประชุม-สัมมนา-อบรม-กิจกรรมอื่นๆ | บุคลากรที่ลาศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ | การประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการ | แขกเยี่ยมชมคณะฯ