ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   

คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึง โดยความร่วมมือของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โดยการจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีท้องถิ่น เช่น การหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษา การทำโคมและกระทงในเทศการลอยกระทง การทอดผ้าป่า การทำบุญประจำปี การรดน้ำดำหัว ฯลฯ จำนวน 15 โครงการ

กิจกรรม

ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ

19 ตุลาคม 2548

ร่วมงานกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

29 ตุลาคม 2548

โคมลอยกับประเพณียี่เป็ง

16 พฤศจิกายน 2548

งานทำบุญคณะประจำปี

30 ธันวาคม 2548

ร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์

13 เมษายน 2549

พิธีดำหัวผู้อาวุโส

21 เมษายน 2549

พิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดี

21 เมษายน 2549

ร่วมงานทำบุญเมือง จังหวัดเชียงใหม่

8 มิถุนายน 2549

พิธีไหว้ครู

15 มิถุนายน 2549

พิธีหล่อเทียนพรรษา

28 มิถุนายน 2549

พิธีบายศรีสู่ขวัญและงานขันโตก

5 กรกฎาคม 2549

พิธีถวายเทียนพรรษา

5 กรกฎาคม 2549

พิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

18 สิงหาคม 2549

ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันมหิดล คณะแพทยศาสตรE/FONT

24 กันยายน 2549

พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

27 กันยายน 2549


โครงการวิจัยด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 8 โครงการ ดังนี้

ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการ “การบูรณาการข้อมูลธรณีฟิสิกส์ ธรณีวิทยา ตะกอนวิทยาและการลำดับชั้นหิน เพื่อใช้เป็นหลักฐานบ่งชี้ถึงเมืองโบราณเวียงหนองหล่ม อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย” โดยมี รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินปี2548

ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1. โครงการ “การวิเคราะห์เพื่อหามลพิษทางอากาศในอนุภาคฝุ่นในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน” โดยมี ผศ.ดร.มงคล รายะนาคร จากภาควิชาเคมี เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปี 2548-2549
2. โครงการ “พฤกษศาสตร์พื้นบ้านและพรรณพฤกษชาติในเขตศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
วัดจันทร์” โดยมี รศ.ดร. ชูศรี ไตรสนธิ เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับงบประมาณจากโครงการหลวง ปี 2549
3. โครงการ “การฟื้นฟูป่าเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ” โดยมี อ.ดร.
ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับงบประมาณจากโครงการหลวง ปี 2549
คณะวิทยาศาสตร์ได้ตระหนักถึงการเชื่อมโยงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเข้ากับภารกิจหลักด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่ชุมชน ได้แก่

  • การจัดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เช่น สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติ
   พันธุ์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีบทบาทต่อชุมชนภายนอกผ่านงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา
  • มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลายสาขาวิชา เช่น คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมีอุตสาหกรรม ฯลฯ ที่เชื่อมโยง
   กับวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีมาแต่ช้านาน เช่น
   • การวิจัยกลุ่มดาวนักษัตรล้านนา ดาราศาสตร์กับกำแพงเมืองเชียงใหม่ ประวัติศาสตร์ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่หายากในประเทศไทย
   • แบบสมมาตรของลายดั้งเดิมในซิ่นตีนจกจากกลุ่มวัฒนธรรมไทยวนอำเภอแม่แจ่ม
   • ศูนย์ทดสอบคุณภาพผ้า ภายใต้โครงการ Lanna Fashion ของจังหวัดเชียงใหม่
   • งานวิจัยและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูป่า โดยดำเนินการผ่านหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า
  • มีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เชื่อมโยงกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
   สิ่งแวดล้อม เช่น การอบรมการทำไวน์และสุราพื้นบ้าน การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสาหร่ายพิษและสารพิษในแหล่งน้ำจืด เป็นต้น

   นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่เชื่อมโยงกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการอนุรักษ์ ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนเกษตรกรรม โดยมีวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเป็นพื้นฐาน เช่น โครงการสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน ค่ายวิทยาศาสตร์ในวิถีชุมชน เป็นต้น

>