สารจากคณบด

   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในสามคณะแรกที่ได้รับการก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกันกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2507 ปัจจุบันมีส่วนราชการประกอบด้วยสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาต่างๆอีก 8 ภาควิชา คือ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาธรณีวิทยา ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และภาควิชาสถิติ
ในปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2549) ซึ่งเป็นช่วงที่เทียบกันได้กับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 กับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบ 32 อาคาร พื้นที่รวมกว่า 90,000 ตารางเมตร มีบุคลากรรวม 570 คน เป็นคณาจารย์ 329 คน และบุคลากรสายอื่นๆ 241 คน นักศึกษารวม 3,801 คน แยกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2,710 คน ระดับปริญญาโท 863 คน ระดับปริญญาเอก 228 คน โดยมีสาขาวิชาที่รับนักศึกษาทั้งหมด 41 สาขาวิชา แยกเป็นระดับปริญญาตรี 13 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 19 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 9 สาขาวิชา นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาจากทุกคณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาลงทะเบียนเรียนในวิชาต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์อีกภาคการศึกษาละไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นคน
ในปีงบประมาณ 2549 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้รวมกันประมาณ 328 ล้านบาท แยกเป็นงบประมาณแผ่นดินประมาณ 284 ล้านบาท และงบประมาณเงินรายได้ประมาณ 44 ล้านบาท ผลิตบัณฑิตได้รวม 691 คน เป็นวิทยาศาสตรบัณฑิต 491 คน วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 161 คน และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 39 คน มีการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรในระดับปริญญาตรีแล้วเสร็จครบทั้ง 13 หลักสูตร มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ120 เรื่อง และมีการให้บริการวิชาการเป็นจำนวนมากตลอดจนการรายงานกิจกรรมต่างๆในรอบปี และกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จากวิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ “เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่มุ่งเน้นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพในระดับสากล มีระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีการจัดหาทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่มุ่งสู่การพึ่งพาตนเอง” การบริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในรอบปีที่ผ่านมา จึงดำเนินการโดยอาศัยพันธกิจและแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ดังกล่าว โดยใช้หลักการบริหารคุณภาพถ้วนทั่วองค์กร ซึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับการประเมินคุณภาพจากมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดีมาก
จากวิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ “เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่มุ่งเน้นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพในระดับสากล มีระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีการจัดหาทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่มุ่งสู่การพึ่งพาตนเอง” การบริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในรอบปีที่ผ่านมา จึงดำเนินการโดยอาศัยพันธกิจและแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ดังกล่าว โดยใช้หลักการบริหารคุณภาพถ้วนทั่วองค์กร ซึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับการประเมินคุณภาพจากมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดีมาก

รายงานประจำปี 2549 ฉบับนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินการตามภารกิจในช่วงปีงบประมาณ 2549 ในด้านการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านวิจัยและวิชาการ ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการรายงานกิจกรรมต่างๆในรอบปีและกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภารกิจทั้งหลายที่สำเร็จลุล่วงมาด้วยดีในรอบปีที่ผ่านมา เป็นผลเนื่องมาจากความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ บุคลากรทุกสายงาน นักศึกษา และผู้บริหารทุกระดับทุกคน ในนามของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอแสดงความขอบคุณทุกท่านด้วยความจริงใจมา ณ โอกาสนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มงคล รายะนาคร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่