ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน

   


คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการบริการวิชาการแก่ชุมชน ใน 2 รูปแบบ ได้แก่

1. การบริการวิชา
การแก่โรงเรียน
เพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยความร่วมมือและสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มูลนิธิ ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยา นิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสนราชนครินทร์ (สอวน.) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ฯลฯ เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาโรงเรียน ครู นักเรียน รวมทั้งการพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดการศึกษา เช่น

ค่ายโอลิมปิกวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดอบรมนักเรียนตามโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา มาตรฐานวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) โดยได้ดำเนินการมาแล้วเป็นปีที่ 6 และได้มีการจัดอบรมทั้งหมด 6 สาขาวิชา คือสาขาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และดาราศาสตร์ สำหรับในปีการศึกษา 2549 ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2549 และเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2549 ระหว่างวันที่ 6 - 17 ตุลาคม 2549 โดยมีจำนวนผู้สมัคร ทั้งหมด 4,138 คน จาก 88 โรงเรียน และมีครูจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตภาคเหนือตอนบน ร่วมเป็นครูวิทยากรและครูสังเกตการณ์ จำนวน 21 คน
การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก สอวน. ครั้งที่ 5
คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิ สอวน. ให้เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก สอวน. ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2549 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือนักเรียน อาจารย์ ครู และผู้เกี่ยวข้อง จากศูนย์ สอวน.ต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 230 คน
การอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์โลกประจำปี 2549
คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยจัดอบรมครู วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์โลก ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2549 ตามข้อมูล ดังนี้

สาขาวิชา
หลักสูตร 1
(คน)
หลักสูตร 2
(คน
)
หลักสูตร 3
(คน)

รวม (คน)
คณิตศาสตร์
-
17
-
17
วิทยาศาสตร์โลก
33
-
-
33
ฟิสิกส์
-
-
8
8
คอมพิวเตอร์
-
10
-
10
รวม
33
27
8
68

   • โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับโรงเรียน
   • โครงการศูนย์ศึกษาดาราศาสตร์ : เครือข่ายสารสนเทศดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน
   • โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์


2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชน

2.1. ภาควิชาต่าง ๆ และสถานบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สวท-มช..)
คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดอบรม/สัมมนาให้ความรู้แก่ชุมชน ให้บริการรับวิเคราะห์/ทดสอบระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ งานนวัตกรรมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการดำเนินการผ่าน สวท - มช. เช่น การอบรมการเป่าแก้ว อัญมณีชนิดที่สำคัญ การตรวจพิสูจน์ทับทิมแซปไฟร์สังเคราะห์ การตรวจพิสูจน์เพชรเลียนแบบจากเพชรแท้ การทำมาตรฐานลำไยอบแห้ง ฯลฯ นอกจากการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ผ่าน สวท - มช. แล้ว ภาควิชาต่างๆ ยังได้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญไปสู่ชุมชน เช่น (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก)
อบรมการเพาะเลี้ยงหนอนเยื่อไผ่ให้แก่เกษตรกร ปีที่ 2 รุ่นที่ 1
อบรมความรู้ท้องถิ่นในการใช้พืชพื้นบ้าน
อบรมความรู้ท้องถิ่นในการใช้ผักพื้นบ้าน
การให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เซรามิก
การบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์แก่นักเรียนและชุมชน ผ่านการให้บริการของหอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2.2 โครงการบูรณาการวิชาการแก่ชุมชน
ในปี 2549 คณะวิทยาศาสตร์ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการบูรณาการวิชาการแก่ชุมชน ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม จำนวน 5 โครงการดังนี้

1. โครงการศูนย์วิจัยนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
ได้รับงบประมาณจำนวน 26,450,000.-บาท เป็นโครงการที่มีความร่วมมือจากหลายสาขาวิชา ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตถุดิบยาเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี โดยได้จัดหาเครื่องโฟกัสไอออนบีม (FIB) มูลค่า 21 ล้านบาท ผลการดำเนินงานของโครงการ คือ

    • สร้างเครือข่ายโดยการจัดประชุมสัมมนาเรื่อง “นวัตกรรม : การประยุกต์เทคโนโลยีนาโนทางยา เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ” ระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2549 ณ ห้องแสนตอ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 150 คน จากองค์กรจำนวน 25 องค์กร
    • ผลิตนักวิจัยทางด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยีทั้งระดับปริญญาโทและ ปริญญาเอก จำนวน 26 คน
    • มีการวิจัยต้นแบบที่เกี่ยวข้องทางด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี จำนวน 33 ชิ้นงาน

2. โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ได้รับงบประมาณ จำนวน 3,000,000.-บาท เป็นโครงการที่ดำเนินการหลายสาขาวิชา เช่น คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร มีผลการดำเนินงานของโครงการดังนี้

    • จัดอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนในภาคเหนือตอนบน จำนวน 23 โครงการ และมีชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน 468 ชุมชน
    • ผลิตนักวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน 13 คน

3. ศูนย์วิจัยและบริการจีโนมพืชเศรษฐกิจ
ได้รับงบประมาณ จำนวน 3,600,000.-บาท ดำเนินงานโดยภาควิชาชีววิทยา ผลการดำเนินงานของโครงการ คือ

    • มีการดำเนินงานวิจัย จำนวน 10 โครงการ
    • มีการจัดฝึกอบรม การบริการให้คำปรึกษา การบริการฝึกทักษะทางด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และการปรับปรุงพันธุ์โดยเทคนิคทางโมเลกุล
    • มีการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการต่าง ๆ

4. ศูนย์ข้อมูลน้ำบาดาลภาคเหนือ
ได้รับงบประมาณ จำนวน 3,500,000.-บาท เป็นโครงการที่ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีน้ำบาดาลที่เหมาะสมกับสภาพอุทกวิทยาของภาคเหนือและเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านน้ำบาดาลให้กับชุมชนและสังคม ผลการดำเนินงานของโครงการคือ

    • จัดทำฐานข้อมูล จำนวน 1 ฐาน
    • มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านน้ำบาดาล จำนวน 2 ครั้ง
    • มีการดำเนินงานวิจัย จำนวน 2 ชิ้นงาน

5. บริษัทเสมือนเพื่อรับพัฒนาซอฟแวร์
ได้รับงบประมาณ จำนวน 2,000,000.-บาท ดำเนินงานโดยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผลการดำเนินงาน คือ

    • มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 99 คน
    • มีผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ จำนวน 4 โปรแกรม

2.3. การจัดประชุมวิชาการ/การจัดบรรยายพิเศษ
คณะวิทยาศาสตร์ได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่ นักวิชาการ นักเรียน นิสิต/นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป ดังนี้
1. ประชุมระดับชาติ เรื่อง การประชุมฟิสิกส์ไทยระดับปริญญาบัณฑิต ระหว่างวัน
ที่ 8 – 9 ธันวาคม 2548 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
2. ประชุมวิชาการ เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลสถิติสำหรับงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ระหว่างวันที่ 16 –17 กุมภาพันธ์ 2549 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ประชุมวิชาการแห่งชาติทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์ประจำปี ครั้งทึ่ 10 ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2549 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. จัดบรรยายพิเศษเรื่อง การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ วันที่ 24 กรกฎาคม 2549 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ โดย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แก่คณาจารย์ นักศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนผู้สนใจทั่วไป ทั้งยังเป็นเวทีเพื่อเลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าร่วมกัน
5. จัดบรรยายพิเศษเรื่อง นิยามใหม่ของระบบสุริยะกับดาวพลูโต วันที่ 30 กันยายน 2549 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เพื่อให้ความรู้พื้นฐานด้านดาราศาสตร์และระบบสุริยะ และเพื่อเป็นการให้ข้อมูลในการการเปลี่ยนสถานภาพของดาวพลูโต ผู้เข้าร่วมฟังประกอบด้วย คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา องค์กรต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนที่สนใจ
นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ได้ไปร่วมแสดงนิทรรศการกิจกรรมของคณะฯในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2549 ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2549 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่Chiang Mai Journal of Science และข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดทำวารสารเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ในชื่อ Chiang Mai Journal of Science เป็นวารสารที่มีกำหนดพิมพ์ทุก 4 เดือน จัดเป็นวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยได้รับการบรรจุไว้ในฐานข้อมูลสากล Chemical Abstracts, SciFinder Scholar, BIOSIS Previews, Biological Abstracts, and Zentralblatt fur Mathematik จึงกล่าวได้ว่า วารสารดังกล่าวเป็นเวทีหนึ่งของนักวิจัยทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.science.cmu.ac.th/journal-science/josci.html
นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ยังได้จัดทำข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ศูนย์วิจัยและบริการจุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอน
เป็นศูนย์วิจัยที่จัดตั้งโดยคณะวิทยาศาสตร์และอยู่ภายใต้การบริหารงานของสถานบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สวท-มช.) ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถด้านวิชาการรองรับการเรียนการสอนและการวิจัยในหลักสูตรทั้งปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา งานวิจัยในโครงการต่าง ๆ ของคณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้งให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน ซึ่งในปี 2549 ได้ให้บริการรวมทั้งหมด 770 ครั้ง มีรายได้จากการให้บริการ จำนวน 1,559,154.-บาท ปัจจุบันมีเครื่องมือชั้นสูงที่สามารถให้บริการทั้งด้านการเรียนการสอนและการหารายได้จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาใช้บริการ นอกจากจะให้บริการแล้วยังได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้กล้องจุลทรรศน์ และยังมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาการใช้งานของกล้องจุลทรรศน์ในหน่วยงานเป็นประจำ

สถานบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สวท-มช.)
คณะวิทยาศาสตร์ มีหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะฯ คือ “สถานบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สวท-มช.)” ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการให้บริการไปใช้ในการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพทางวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ การให้บริการที่ได้ดำเนินการ คือ การจัดอบรมให้ความรู้ แก่ผู้สนใจ การให้บริการด้านรับวิเคราะห์ตัวอย่าง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. การบริการด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ จำนวน 458 ครั้ง
2. จัดอบรมให้ความรู้ ดังนี้

2.1 จัดค่ายวิทยาศาสตร์ “5 วันกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ครั้งที่ 4 และ 5 โดย สวท-มช. ร่วมกับภาควิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์และธรณีวิทยา
2.2 จัดอบรมเรื่อง “How to Choose Instruments for Quality Control?” โดย สวท-มช. จัด ให้กับบริษัทเอกชน (Metrohm Siam Ltd.)
2.3 จัดอบรมเรื่อง “อัญมณีชนิดที่สำคัญ การตรวจพิสูจน์ทับทิม แซปไฟร์สังเคราะห์ การ
ตรวจพิสูจน์เพชรเลียนแบบจากเพชรแท้” โดย สวท-มช. ร่วมกับภาควิชาธรณีวิทยา
2.4 จัดอบรมเรื่อง “เทคนิคการเลือกซื้ออัญมณี (ทับทิม แซปไฟร์ มรกตและหยก) จำนวน
2 ครั้ง โดย สวท-มช. ร่วมกับภาควิชาธรณีวิทยา
2.5 จัดอบรมเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการไทยเข้าสู่มาตรฐานสากล:ความร่วม
ใจเพื่อเพิ่มคุณภาพสินค้าไทย” โดย สวท-มช. ร่วมกับศูนย์วิจัยแห่งชาติด้านการ จัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.6 จัดอบรมเรื่อง “กรรมวิธีการผลิตลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง” จำนวน 5 ครั้ง
โดย สวท-มช. ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน/สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่และ สหกรณ์การเกษตรทำไร่ไชยปราการ
2.7 จัดอบรมเรื่อง “Pipette Clinic by Mondotech (Thailand) Co.,Ltd.
โดย สวท-มช. จัดให้กับบริษัทเอกชน
2.8 จัดอบรมเรื่อง “เครื่องอบแห้งลำไยแบบต่าง ๆ” โดย สวท-มช. จัดให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.
2.9 สัมมนาทางวิชาการ “การสอบเทียบและการดูแลรักษาเครื่องชั่งในโรงงานและห้องปฏิบัติการ” โดย สวท-มช. ร่วมกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

3. งานเทคโนโลยีสิ่งพิมพ์ ได้ให้บริการแก่องค์กรทั้งของภาครัฐและเอกชน