การบริหาร ทรัพยากร และ การดำเนินงาน

   


โครงสร้างการบริหาร

การแบ่งส่วนราชการและบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์ แบ่งส่วนราชการออกเป็น 9 ส่วนราชการ คือ

      • ภาควิชา จำนวน 8 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาคณิตศาสตร์ เคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีววิทยา วิชาธรณีวิทยา ฟิสิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สถิติ

      • สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์

การบริหารงานในระดับภาควิชา
ได้มีการแบ่งสายงานรับผิดชอบเป็นการภายในตามลักษณะของงานเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายงาน ธุรการ และฝ่ายงานช่วยวิชาการ

ฝ่ายงานธุรการ รับผิดชอบงานทางด้านธุรการ และสารบรรณ การเงิน พัสดุ บริการการศึกษา
ฝ่ายงานช่วยวิชาการรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางวิชาการ และงานในห้องปฏิบัติการต่างๆ

การบริหารงานในสำนักงานเลขานุการคณ แบ่งเป็นงานและหน่วยดังนี้
งานบริหารและธุรการ ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน คือ
หน่วยสารบรรณ
หน่วยการเจ้าหน้าที่
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
งานคลังและพัสดุ ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน คือ
หน่วยการเงินและบัญชี
หน่วยพัสดุ
งานนโยบายและแผนแบ่งส่วนราชการเป็นการภายในเป็น 2 หน่วย คือ
หน่วยแผนและงบประมาณ
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
งานบริการการศึกษา ประกอบด้วย 6 หน่วยงาน คือ
หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยโสตทัศนศึกษา
หน่วยพิมพ์เอกสาร
ห้องสมุดคณะ

 

งบประมาณ

ีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำปี 2549

ปีงบประมาณ 2549
งบดำเนินการ

งบลงทุน

รวม

งบประมาณแผ่นดิน (1 ต.ค.48- 30 ก.ย.49)
265,113,987.00

19,277,228.00

284,391,215.00

งบประมาณรายได้ (1 ต.ค.48- 30 ก.ย.49)
41,383,628.24

3,018,110.26

44,401,738.50

รวมทั้งสิ้น
306,497,615.24
22,295,338.26
328,792,953.50

 งบประมาณที่ใช้จ่ายจริงประจำปี 2549

ปีงบประมาณ 2549 งบดำเนินการ

งบลงทุน

รวม

งบประมาณแผ่นดิน (1 ต.ค.48- 30 ก.ย.49) 263,873,543.39

19,277,228.00

283,150,771.39

งบประมาณรายได้ (1 ต.ค.48- 30 ก.ย.49) 36,496,839.92

2,121,025.72

38,617,865.64

รวมทั้งสิ้น
300,370,383.31 21,398,253.72 321,768,637.03

 

บุคลากร

จำนวนบุคลากรจำแนกตามสถานภาพ

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

อาจารย์
ตปท.

ลูกจ้าง
ประจ

พนักงาน
เงินรายได

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

รวม

ข้าราชการ

พนักงาน

ข้าราชการ

พนักงาน

2549

229

100

106

20

-

76

21

18

570


คุณวุฒิของคณาจารย์

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

รวม

184

131

14

329

ตำแหน่งทางวิชาการ

ศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

รวม

6

63

66

194

329

 

อาคาร สถานที่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอาคารทั้งสิ้น 32 อาคาร รวมพื้นที่ 94,900.95 ตารางเมตร ประกอบไปด้วยอาคารหลัก ๆ ดังนี้

อาคารคณิตศาสตร์

พื้นที่

3,051.35

ตารางเมตร

อาคารเคมี1, 2

พื้นที่

12,262.14

ตารางเมตร

อาคารชีววิทยา1, 2

พื้นที่

8,844.59

ตารางเมตร

อาคารธรณีวิทยา

พื้นที่

3,387.32

ตารางเมตร

อาคารฟิสิกส์1, 2

พื้นที่

13,920.15

ตารางเมตร

อาคารสถิติ

พื้นที่

2,017.56

ตารางเมตร

อาคารวิทยาการคอมพิวเตอร์

พื้นที่

3,516.00

ตารางเมตร

อาคารซิลิเกต

พื้นที่

360.00

ตารางเมตร

อาคารเซรามิค

พื้นที่

1,089.00

ตารางเมตร

อาคารเคมีอุตสาหกรรม

พื้นที่

5,558.90

ตารางเมตร

อาคารเครือซีเมนต์ไทย 1, 2

พื้นที่

1908.00

ตารางเมตร

อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ 1 (อาคาร 30 ปี scb1)

พื้นที่

12,281.08

ตารางเมตร

อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ 1(อาคาร 40 ปี scb2)

พื้นที่

21,389.83

ตารางเมตร

อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ 3 ( SCB3)

พื้นที่

5,315.03

ตารางเมตรD>

พื้นที่

5,558.90

ตารางเมตร

อาคารเครือซีเมนต์ไทย 1, 2

พื้นที่

1908

ตารางเมตร

อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์

พื้นที่

12,281.08

ตารางเมตร

อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

พื้นที่

21,389.83

ตารางเมตร

อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ 3 ( SCB3)

พื้นที่

5,315.03

ตารางเมตร